Home История на ТУ-Варна

История на ТУ-Варна

Технически университет - Варна е създаден през 1962 г. с Постановление на Министерския съвет на НР България и Указ на Народното събрание с цел осигуряване на условия за обучение на инженерни кадри в областта на корабостроенето, транспорта, машиностроенето, електроенергетиката и комуникационната техника, необходими за развиващите се в Североизточна България индустриални комплекси в областта на химията, корабостроенето и кораборемонта, двигателостроенето, транспорта, електроенергетиката, електрониката и съобщенията.

Първоначално университетът се създава под името Машинно-електротехнически институт (МЕИ - Варна) с три факултета: Машиностроителен, Електротехнически и Корабостроителен. Първият прием на студенти в МЕИ - Варна се извършва през учебната 1963/64 г. по следните специалности: Двигатели с вътрешно горене, Корабни машини и механизми, Корабостроене, Технология на машиностроенето, Електрически машини и апарати, Радиотехника, Далекосъобщителна техника, Автоматика и телемеханика и Автоматизация на производството.


Създаването на МЕИ - Варна е мащабно възстановяване на Техническия факултет към Държавния университет "Свети Кирил Славянобългарски" гр. Варна, създаден официално на 18 август 1945 г. Техническият факултет е имал следните отдели: машиностроителен, корабостроителен, електротехнически, строително-архитектурен и индустриална химия. Факултетът, както и университетът, предвид промените в обществено-политическия живот в България през този период, са претърпели значителни промени, като през 1958 г. се дипломират последните инженери - корабостроители, обучавани в Техническия факултет.
Първите преподаватели в МЕИ - Варна са бивши преподаватели от Техническия факултет или негови възпитаници, поради което се счита, че МЕИ - Варна е правоприемник на Техническия факултет към Варненския държавен университет.
През годините на своето съществуване МЕИ - Варна от малък институт, подготвящ инженерни кадри, с регионално значение се превръща в Технически университет с национално значение, провеждащ обучение на студенти по 26 специалности. За 50-годишния период на дейност на ТУВ са дипломирани над 40000 специалисти с висше образование в областта на "Технически науки", "Природни науки, математика и информатика", "Социални, стопански и правни науки" и "Педагогически науки в направление Техника и технологии".
В настоящия момент ТУВ разполага с пасивен сграден фонд с разгъната застроена площ от 67542 м2. Всички сгради на университета са сравнително нови - построени са след 1968 г.

Кампусът на Университета е реновиран и озеленен. През 2009 е създаден съвременен спортен комплекс от футболно, волейболно и няколко баскетболни и игрища. Към момента ТУ-Варна предоставя на своите студенти за ползване, както в учебни часове, така и в извънучебните занятия три баскетболни игрища, футболен стадион с олимпийски размери, разделен на три малки помощни игрища, игрище за плажен волейбол, многофункционална спортна зала, предназначена за волейбол, баскетбол, тенис на корт и художествена гимнастика. В спортната зала има отделна зала за спортове по бойни изкуства, зала за тенис на маса и зала за фитнес. В момента се планира изграждането на съвременен открит тенис корт.

През последните години бяха създадени три общо-университетски лаборатории. През 2008 е създадена общо-университетската лаборатория по Мехатроника, през 2009 г. е създадена общо-университетската CAD-CAM лаборатория, а през 2012 г. е създадена общо-университетската лаборатория по Електроника.


ВАЖНИ ДАТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА ТУ ВАРНА1962 г.
Постановление №162 на Министерски Съвет от 27.09.1962 да се открие в гр. Варна нов Машинно-Електротехнически Институт с три факултета: Машиностроителен, Електротехнически и Корабостроителен; Известия на Президиума на Народното Събрание, бр. 83 от 16.10.1962
09.03.1963 г.Провежда се първото учредително заседание на Академичният съвет
16.09. 1963 г.Открита е първата учебна година
30.07.1964 г.С Указ № 395 на Президиума на Народното събрание се постановява откриването на
Машинно-електротехнически институт в гр. Варна като висше учебно заведение
1964/1965 г.Започва задочно обучение
1965 г.
Създава се Научно-изследователски сектор
03.06.1966 г.Въвежда се факултетна организация. Започват да функционират
Машинно-корабостроителен и Електротехнически факултет
1966 г.Открит е първият блок студентски общежития
1968 г.Влиза в действие сградата на Електротехническия факултет
1971 г.Открита е сградата на Машиностроителния факултет
1974 г.Започва да функционира Корабостроителният факултет
1974 г.Създадена е първата проблемна научно-изследователска лаборатория по повърхностна термообработка на металите /ПНИЛ/
1975 г.Откриване на Учебно-производствената база /УПБ/ и учебния електронноизчислителен център /ЕИЦ/
1976 г.Въвеждане в експлоатация на два нови блока студентски Общежития
1979 г.Поставя се началото на учебно-производствената дейност
1979/1980 г.Въвежда се следдипломна квалификация на кадрите с висше инженерно образование
1980 г.Откриване на комплекса за управление на технологични процеси с ЕИМ
1982 г.Влизане в действие на учебните лаборатории по микропроцесорна техника
1984 г.Разширение на отоплителната централа
1987 г.
Откриване на „Топлата връзка” между основните сгради и Учебно-производствен комплекс
1991 г.С решение на Общото събрание ВМЕИ-Варна се преименува в
Технически университет – Варна
1991/1992 г.С решение на Общото събрание на ТУ-Варна се създава „Хуманитарен факултет”
1992 г.Открива се сградата на Учебния корпус
1995 г.С Решение на Народното събрание се преобразува Висшият машинно-електротехнически институт – Варна в Технически Университет със седалище във Варна
1995 г.Открива се сградата на Спортната зала
1996 г.Създава се Морски научен квалификационен център /МНКЦ/
1997 г.Открива се сградата на Нов учебен корпус /НУК/
1997 г.
Въвежда се тристепенна структура на висшето образование–Бакалавър, Магистър, Доктор
1997 г.С Постановления № 15 и № 16/27.01.1997 г. към ТУ-Варна се включват Добруджански технологичен колеж и Колеж в структурата на ТУ-Варна. Въвежда се обучение по ОКС „Специалист”
22.05.2001 г.ТУ-Варна получава сертификат за качество ISO 9001/2000 за системата за управление на качеството
2003 г.ТУ-Варна преминава през институционална проверка на Асоциацията на европейските университети (EUA)
2004/2005 г.Създава се англоезично обучение
2008 г.С решение на Акредитационния съвет на НАОА от 31.07.2008 г. се дава институционална акредитация на ТУ-Варна с оценка „Много добра”, валидна за 6 години от датата на решението на Акредитационния съвет
2008 г.Създадена Общо-университетската лаборатория по Мехатроника
2009 г.С решения на Академичните съвети на ТУ-Варна и Севастополски национален технически университет (Украйна) е създаден Черноморски международен научно-технически център
2009 г.Създадена Общо-университетската CAD-CAM лаборатория
2009 г.Създаден съвременен спортен комплекс от футболно, волейболно и няколко баскетболни и игрища
2010 г.Открит е Център за нови енергийни източници към ТУ-Варна
2012 г.Създадена общо-университетската лаборатория по Електроника

 

  

Галерия

Търсене в страницата


Първият български Университет, акредитиран от Асоциацията на Европейските Университети ( EUA ).