Начало Специалности
  
  
Elektrotehnika 
    
  
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ШИРОКОПРОФИЛНАТА 
СПЕЦИАЛНОСТ "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА"

      Специалността "Електротехника" е приемник на специалността "Електрически машини и апарати". Същевременно тя бележи по-висок етап в развитието й, като едновременно отговаря на изменените изисквания на държавното образование. В резултат на дългогодишната работа и усилията на преподаватели и студенти бяха постигнати някои от поставените цели:

 • Да се създадат такива учебни планове и програми, които осигуряват по-лесно и бързо адаптиране на завършващите електроинженери;
 • Да се съгласува образованието, получавано в специалността, с подобно образование, получавано в реномирани чуждестранни висши учебни заведения;
 • Да се дадат по-широки възможности за реализация на завършилите тази специалност;
 • Да се разшири кръгът от знания и умения не само в тясно профилираната област на проектирането, технологията и експлоатацията на електрически машини и апарати, но и да се допълва с познания по съвременните комплексни устройства и технологии, включващи електронна и микропроцесорна техника, компютърно управление и програмиране, възоб-новяеми източници на енергия.

      Мащабната работа върху проблемите на образованието на студентите получи признание чрез успешното акредитиране за двете нива на образователна подготовка бакалавър и магистър. В съответствие с квалификационната характеристика електро-инженерът, завършил специалност "Електротехника", може да работи в електротехническата и машиностроителната промишленост, в предприятия, организации и фирми, чиято дейност е свързана с проектиране, конструиране, производство, експлоатация и внедряване на:

 • електромеханични и електротехнологични съоръжения и системи за преобразуване на електрическата енергия (електрически машини, електрически апарати, електротехнологични устройства и системи, промишлена и битова електромеханика и електротермия);
 • промишлени и фирмени съоръжения, чрез които се извършва управление, контрол и защита на електротехнически съоръжения и системи за производство, преобразуване, пренасяне и разпре-деление на електрическа енергия;
 • електротехнически съоръжения и системи, чрез които се извършва електротехнологична обработка на материалите и екологична защита на природната среда;
 • електросъоръжения и изделия за сухопътния и водния транспорт;
 • комплексни системи на възобновяеми енергийни източници.

      Образователно-квалификационната степен БАКАЛАВЪР се придобива в четиригодишен курс на обучение. В учебния план за специалността е предвидено след петия семестър на четиригодишния курс студентите да се обучават в три специализации: "Електромеханика", "Електротехнологии", "Възобновяеми енергийни източници" чрез избор на три задължително избираеми дисциплини. Електроинженерът получава подходяща подготовка, така че да е в състояние да организира, изпълнява и ръководи конструкторска, производствено-технологична, изпитателно-диагностична и ремонтна работи, както и да ръководи предприятия и фирми, чиято дейност е свързана с производство и преобразуване на електрическата енергия в други видове енергии. Получават се знания, формиращи последователно:    

 • фундаментална теоретична подготовка - математика, химия, физика, техническа механика, инженерна графика, програмиране и компютърна техника;
 • общотеоретична и техническа подготовка - електротехника, електрически измервания, електро-технически материали и елементи, полупроводникова и микропроцесорна техника;
 • специализирана техническа подготовка - електрически машини, електрически апарати, електротехнологични съоръжения и системи, електротехнически системи за производство, разпределение и потребление на електрическа енергия, възобновяеми източници на енергия;
 • хуманитарна подготовка - философия, икономика, мениджмънт, патентно и търговско право, западен език, защита, опазване и възпроизводство на околната среда.

      Образователно-квалификационната степен МАГИСТЪР се получава след обучение и полагане на съответните изпити в продължение на три семестъра и успешно защитена дипломна работа.      

 • Инженер-магистърът притежава допълнителни познания в областта на:
        - научно-изследователската e внедрителска дейности;
        - преподавателска дейност, свързана с обучение по съответната научна специалност;
        - приложение на компютърни и комуникационни технологии;
        - управление на административна, търговска и стопанска дейности.
      Инженер-магистърът може да продължи обучението си и да придобие образователно-научна степен Доктор.