Начало Научни разработки, теми и проекти
 
 
Научни направления
    
Научна работа 
  
 


Значими резултати в научно-изследователската дейност на катедра
 
„Електротехника и електротехнологии”
 
 
 
 
Последно реализирани големи проекти:

Проект №МУ-03-163/2011г. „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ И УСТРОЙСТВА” Стойност на проекта: 51 707 лв

Проект № BG 051РО001/07/3.3-01/32 „Иновационно практическо обучение на студентите от техническите университети в модерна бизнес среда”. осъществен по линия на Европейски фонд /Седма рамкова програма/ в раздел „Развитие на човешките ресурси” -2007-2013г., схема за безвъзмездна помощ BG 051РО001/07/3.3-01., „Разработване на механизъм за училищни и студентски практики”: Стойност 79 147лв.

Теми разработени от колектива на катедрата:   

Тема №0997/88 Създаване на високоефективни керамични и композиционни материали за нагревателни елементи. Стойност на проекта 200 000лв. Разработена за ДКНТП – Държавен комитет за научен и технически прогрес. Ръководител: проф. Сава Контров и заместник ръководител доц. Бохос Апрахамян.

1. №518/79 Изследване влиянието на физични полета върху стъклени изделия
2. №7572/80 Електронно регулиране на температурата
3. №573/80 Сепаратор за обезжелезяване на порцеланова маса, икономичен ефект – 475 000 лв.
4. №8205/82 Обработка на огнеупорно и опаковъчно стъкло с физични полета
5. №8206/82 Електромагнитен сепаратор за обезжелезяване на суровини за стъкломаса
6. №794/85 Индукционна установка за промишлена честота, икономически ефект – 100 000лв.
7. №822/86 Проучване на възможностите за приложение на фолийни нагревателни елементи
8. №814/86 Изследване индуктори за обемно нагряване на плоски детайли
9. №815/86 Проучване възможностите за приложение на индукционни пещи за нагряване на промишлена честота
10. №821/86 Оптимизация управлението на електронагревателни плочи
11. №878/87 Изследване възможностите за изработване на стъклени тела за бързодействащи предпазители
12. №702/83  Изследване възможностите за изработване на високоволтови стъклени предпазители от “Ст.Пеев” – гр.Белослав, планов икономически ефект – 198 204 лв.
13. №864/87 Разработване на захранващ блок за индукционна нагревателна плоча     
14. №8305/83 Разработване на прибори за електрофизична терапия в офталмологията
15. №480/78 Проучване възможностите за приложение на електроповърхностни нагреватели в производството на ел.бойлери
16. №8814/88 Изследване и разработване на индукционни водонагреватели
17. Електротехнологично съоръжение за извеждане от битумохранилището на предградието “Окръжен пътен комплекс” – Варна; реализиран икономически ефект 1900 хил.лв. и извършени допълнително монтмажно-строителни работи в обем от 4,5 мил.лв. писмо 93-С, 2980/21.11.91 г.
18. №949/89  Проучване на възможностите за създаване на метод и устройство за нагряване на стоманени пръти преди рязане, от Циментов завод гр.Девня
19. №972/89 Йонизатори за експериментални изследвания в птицевъдството, от ПГЕ при ИБИРРО – София
20. №965/89 Създаване на озонаторни устройства за обработка на зърнени храни при съхранение, от ЗФК – гр.Добрич
21. 0930/88, Генератори за озон за експериментални изследвания в птицевъдството, от ПГЕ при ИБИРРО – гр.София
22. Проектиране и изработване и монтаж на система за известяване на нерегламентирано посещение на хора, ф-ра №2/19.11.93, “Електроснабдяване” – гр.Добрич
23. Конструиране и изработване на 3 броя озонаторни устройства за обеззаразяване на силози за слънчоглед, ф-ра №3/30.11.1993, “Слънчеви лъчи” – ЕООД – гр.Провадия
24. Създаване на пилотна инсталация за обработка на сурово масло с електротехнологични методи, ф-ра №5/22.04.1994, “Слънчеви лъчи” – ЕООД – гр.Провадия
25. Ремонт на вътрешна ел.инсталация с цел изграждане на охранителна система, ф-ра №11/03.11.1994
26. Изработване, монтиране и съгласуване режимите на възлите при обработката на масло в тех.инсталация при старата рафинерия, ф-ра №20/08.08.1995
27. Разработване на устройства за защита на ел.двигатели от претоварване и отпадане на фаза, ф-ра №31/16.05.1996, ЕООД “Камел” – гр.Каварна
28. Разработване и съгласуване на устройства за защита, ф-ра №32/20.05.1996, “ЕТА – Марин Панайотов”
29. Разработване на 5 броя устройства за ел.защити на двигатели, ф-ра №34/04.09.1996, Корабостроителен завод – гр.Варна
30. разработване, съгласуване и монтаж на 4 броя електронни защити на ел.двигатели, ф-ра №35/03.10.1996, “Марционопол” – ЕАД – гр.Девня
31. Проектиране и изпълнение на преустройство на отоплителна инсталация за вани за байцване, ф-ра №36/02.07.1997, КРЗ “Одесос” – гр.Варна
32. Проектиране на отоплителна инсталация за трансформатори по тръбопроводите за мазут, ф-ра №37/03.07.1997, КРЗ “Одесос” – гр.Варна
33. Проектиране, изработване и монтиране на електронни защити на асинхронни двигатели. Ремонт и настройка на измерване в пулт за управление на асфалтосмесител, ф-ра №51/09.04.1999, “Пътища и мостове” ЕООД – гр.Варна
34. Изследване работата на асинхронните двигатели, работещи при тежки експлоатационни условия и избор и изпълнение на защита, ф-ра №52/13.08.1999, “ГЕОСОЛ” ЕАД – гр.Провадия
35. Състояние на паспортна документация в цех “Маслодобивен”, съгласно предписания на районна инспекция по труда гр.Добрич, ф-ра №53/16.08.1999
36. Изследване симетричността и дефектоскопията на трансформатори, ф-ра №55 , “ЕЛСИМ” – Инженеринг ООД – гр.Добрич
37. Проектиране на автотрансформатор за изпитателна станция, ф-ра №58/23.12.1999, НЕК-ЕАД, Електроснабдяване гр.Шумен
38. Актуализирана оценка на годността на електрооборудването за експлоатация в режим на късосъединение и актуализиране на релейната карта, ф-ра №60/04.12.2000
39. Консултации относно схемата на захранване и състоянието на ел.технологичното оборудване, ф-ра №61/03.01.2001, “Провадсол – АД” – гр.Провадия
40. Обработка на експериментални данни в условията на експлоатацията на ел.съоръжения, ф-ра №62/17.10.2002
41. Участие в проектирането и изработването на нагревателни елементи за устройства “Циклони”, ф-ра №63/20.12.2002, “Девин” – АД – гр.Девня

Участие като изпълнители на теми по НИС:

1)    Тема №1084/92, Електротехнологичен метод за рафинация на масла, от ДФ “Слънчеви лъчи”, гр.Провадия, р-л доц. д-р инж. Х.П.Тахрилов
2)    Тема  №1085/92, Разработване на озонаторно устройство за дезинфекция на силоз, предназначен за съхранение на слънчоглед, от ДФ “Слънчеви лъчи”, гр.Провадия, р-л доц. д-р инж. А.К.Иванов
3)    Тема №1428/98, Оценка на технико-експлоатационните показатели и приложение за подобряване работата на електротехническите съоръжения на ТЕЦ-Девня, р- л доц.д-ри жн. А.И.Кулев

Разработване на теми по линия на рационализаторски предложения:

1)    Разработване на нагревател фолиев тип за ел.акумулиращ бойлер производство на завод “Елпром” – Варна
2)    Разработване на нагревател фолиев тип за електрическа кана, завод “Скития” – гр.Ген.Тошево, СО “Перла” – гр.Варна
3)    Разработване на преливен бойлер 10 л. За комбинат “Битова техника” – гр.Добрич
  а) Разработване на сферичен бойлер с фолиев нагревател, КВА “Добрич” с цел създаване на стоки за населението
  б) Разработване на ел.радиатори: 1250, 1600 и 2000[W], ТПК “Металик”, гр.Разград, 1985.
4)    Разработване на ел.радиатори: 1250; 1600 и 2000 [W], ТПК “Металик”, гр.Разград, 1985.

Участие в международни проекти:

1. Темпус проект UM_JEP 13388-98, Система за самооценка и контрол на качеството на обучение във ВУЗ, Контрактор – доц.д-р инж. С.И.Контров, координатор – проф.д-р Д.Павлов.
2. Под общата редакция на доц Контров, С.Ив., програма ФАР-ТЕМПУС, UM_JEP 13388-98, Система за самооценка и контрол на качеството на обучение във ВУЗ, В., октомври, 2000.
3. General characteristics of the system.
4. Университетска система за самооценка и контрол на качеството на обучение, Реферат, ТЕМПУС проект UM_JEP 13388-98, Система за самооценка и контрол на качеството на обучение във ВУЗ.
5. Protocol, Seminar at Cronpe ESIEE, 11-13 December, 2000, France.
6. Protocol, Barcelona, Spein

Научно-приложни разработки, свързани с дисертацията “доктор на техническите науки” на проф. Сава Контров

1)    №480/78г., Проучване възможностите за приложение на електроповърхностни нагреватели в производството на ел.бойлер.
2)    №8909/79г., Проучване възможностите за приложение на електрически   повърхностен елемент в производството на отоплителни панели за битови нагреватели.
3)    Тема 589/80 г., “Електромагнитни методи за подобряване технологичния процес в животновъдството”.
4)    Тема 8110/81 г., “Технология за производство на електрически повърхностни нагревателни елементи”.
5)    Тема 701/83 г., “Отоплителен електрически радиатор с алуминиеви ребра”.           Икономически ефект – 267,4 хил.лв. – 1985 г.
6)    №742/84г., “Локално отопление чрез отоплители фолиев тип при отглеждане на бозаещи прасенца в условията на свинеферма с. Ковачище”.
7)    Икономически ефект  - 198 хил.лв.
8)    Тема 865/87 г., “Проучване на плоскостни отоплители на емайлова основа”.
9)    Тема по рац.предл.завод – “Елпром” – Варна, “Разработване на прибори за подгряване на детски храни”, 1985.
10)    Икономически ефект -  460 хил.лв.
11)    Тема 822/86 г., “Проучване на възможностите за приложение на фолийни нагревателни елементи”.
12)    Тема 0997/88 г., “Създаване на високоефективни керамични и композиционни материали за нагревателни елементи”.
13)    Тема по рац.предл. ТПК “Карвуна” – гр.Каварна – “Разработване на отоплители за производството”.
14)    Договор №ТН 660/1996 г., “Създаване на широкоплощни електронагревателни елементи с метода на магнетронно-йонно разпрашаване във вакуум”, МОНТ, Национален фонд “Научни изследвания”.

Проектиране, изработване и внедряване на:
  акумулиращ бойлер – икономически ефект - 409,5 хил.лв.–1985 г.
  бойлер електрически битов,10 - икономически ефект - 75 хил.лв.