Home Members of the Department

 

Мария Маринова

 

Доц. д-р инж. Мария Иванова Маринова
Научна степенДоктор

Заемана длъжност

Доцент 2003 г.

Кратка биография 

Родена на 3 февруари 1963 год. в град Попово. Завършва ВМЕИ-Варна, спец. "Електрически машини и апарати" през 1985 год. Постъпва в ТУ-Варна през 1989 год като редовен докторант, а от 1998 год на щат в катедра "ЕМА". Научно звание ДОКТОР получава през 1994 година, а от 2003 г. е доцент.

 

Област на научни интереси

Моделиране, контрол и надеждност на електротехнически процеси и устройства.

 

Задължения в катедрата

Чете лекции по дисциплините: "Изпитване и надежност в електротехниката за бакалаври", "Моделиране на електромеханични и електротехнологични устройства и технологии","Електрически апарати", "Специален курс по надежност на електромеханични и електротехнологични устройства" за магистър.

 

Научни публикации

Автор е на 45 научни публикации и 3 авторски свидетелства

 

Издадени учебници и учебни помагала

1. Контров С.И., М.Ив. Маринова, М.Панайотов, Хр.Тахрилов, М.Йорданова.
Електротермия- I част., 2002 г.
2. Електротермия и електротехнология. Ръководство за лобораторни упражнения. ТУ-Варна, 1991 г.
3. Комплексни теми със ситуационни задачи за държавен изпит за образователна - квалификационна степен "Бакалавър" - II част. Модул. "Електротехнологии". ТУ-Варна, 2002 г.

 

Разработено или внедрено оборудване

Участвала е в разработването на 12 теми по НИС и TEMPUS проект N13 388/98 на тема "Система за самооценка и контрол на качеството на обучение в Университетите"

 

Контактни данниe-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it