Начало Списък на защитени дисертации
  
СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ДИСЕРТАЦИИ В КАТЕДРА "ЕТЕТ"
 
   
lib 
  
  
  
  

      1. ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАУЧНАТА СТЕПЕН
ДОКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
    1.1. “Върху разсейването в трансформаторите”, 1969 г., проф. Петър Р. Пенчев.
    1.2. “Изследване на комутацията в постояннотоковите електрически машини”, 1979 г., проф. Дончо Ст. Дончев.
    1.3. “Електрически апарати за управление на газоразрядни източници на светлина”, 1982 г., проф. Димитър Ив. Димитров
    1.4. “Широкоплощни нагревателни елементи и уреди с тях”, 2004 г., проф. дтн инж. Сава Иванов Контров.

 

2. ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН
ДОКТОР

 

      2.1. “Теоретично и експериментално изследване на линеен индукционен двигател”, 1972 г., доц. Янко Мл. Божинов.
      2.2. “Влияние на ексцентрицитета върху характеристиките на асинхронни двигатели с накъсосъединен ротор”, 1973 г., доц. Никола Ив. Тодоровски.
      2.3. “Изследване на трансформатори с повишено разсейване”, 1976 г., проф. дтн инж Сава Ив. Контров.
      2.4. “Магнитно поле на постояннотокови машини”, 1977 г., Доц. Стефан Н. Терзиев.
      2.5. “Комутация на постояннотокови машини с вълнови намотки”, 1978 г., доц. Христо П. Раев.
      2.6. “Технологични отклонения при комутационно напрегнати електрически машини”, 1978 г., доц. Любомир В. Димитров.
      2.7. “Подобряване на технико-икономическите характеристики на система Г - Д”, 1979 г., доц. Юлий М. Стафунски.
      2.8. “Оптимално проектиране на електрически микромашини”, 1980г. , доц. Стоян Д. Пелтеков.
      2.9. “Някои изследвания на магнитоуправляем газоразряден прибор”, 1980 г., доц. Александър Ив. Бешевлиев.
      2.10. “Електрически режими на работа на пусковорегулираща апаратура за газоразрядни източници на светлина”, 1980 г., доц. Гочо Д. Карагьозов.
      2.11. “Електромагнитни процеси в пусковорегулираща апаратура за тръбни луминисцентни лампи, захранвани от тиристорен автономен инвертор”, 1980 г., доц. Димитър Д. Юдов.
      2.12. “Теоретично и експериментално изследване на колекторна индукционна муфа”, 1981 г., доц. Пенка Цв. Ралчева.
      2.13. “Изследване влиянието на производствените отклонения върху виброакустичните характеристики на трифазни асинхронни електродвигатели”, 1982 г., гл. ас. Неделчо Др. Неделчев.
      2.14. “Електрически процеси и устройства за управление на разряд в газов лазер”, 1982 г., доц. Стефан Т. Барудов.
      2.15. “Влияние на технологичните отклонения върху характеристиките на асинхронните двигатели”, 1983 г., доц. Петър Г. Петров.
      2.16. “Параметричен източник на ток с характеристика независима от захранващото напрежение”, 1985 г., доц. Христофор П. Тахрилов.
      2.17. “Изследване на еднофазни и двуфазни асинхронни двигатели с полюсно превключваеми намотки”, 1986 г., доц. Христо Л. Патев.
      2.18. “Проектиране на електрически нагреватели фолиев тип за нискотемпературни уреди”, 1986 г., доц. Марин Г. Панайотов.
      2.19. “Изследване на пусковорегулиращи апарати за луминисцентни лампи при захранване от напрежение с различна по големина амплитудна модулация”, 1986 г., доц. Алексей Ил. Кулев.
      2.20. “Електронно-йонни технологии за нанасяне и формиране на покрития от прахообразни пластмаси”, 1988 г., инж. Йордан Костадинов.
      2.21. “Експлоатационна надеждност на асинхронни двигатели в химическата промишленост”, 1988 г., ст.н.с. Велчо М. Маринов.
      2.22. “Физическо моделиране при изследване и оптимизация на специални постояннотокови машини”, 1989 г., инж. Любомир В. Ангелов.
      2.23. “Изследване влиянието на електрическото поле върху качествата на стъклени изделия”, 1989 г., доц. Атанас К. Иванов.
      2.24. “Изследване на магнитни системи на многокотвени постояннотокови машини с постоянни магнити”, 1990 г., доц. Йордан Д. Йорданов.
      2.25. “Разработване на технология за производство и изследване на нови нагревателни елементи на керамична основа”, 1992 г., гл. ас. Бохос Р. Апрахамян.
      2.26. “Изследване надеждността на битови уреди и фолиеви нагреватели”, 1994г. гл. ас. Мария Ив. Маринова.
      2.27. “Изследване върху режимите на работа и конструктивните параметри на камерни електросъпротивителни пещи”, 1997 г., гл. ас. Маринела Йорданова.
      2.28. "Анализ и моделиране на електротехнологични процеси и устройства /електросъпротивителни пещи с периодично действие/, 2008г., гл. ас. Борислав Димитров