Начало Списък на издадени учебници и помагала
 
   
СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА КАТЕДРА “ЕТЕТ”
 
 
Издадени помагала
 
           
      1. Пенчев П.,“Върху разсейването в трансформаторите”, Техника, 1969.
      2. Дончев Д., Казанджиев К., Йорданов Й., “Електрически преобразуватели”, II и III част, ВМЕИ - Варна, 1974.
      3. Пенчев П., “Електрически апарати”, Техника, 1976.
      4. Дончев Д., Митев Ев., Божилов Г., “Ръководство за семинарни упражнения по електрически машини”, Техника, 1976.
      5. Божинов Я., “Електрически машини”, I част, ВМЕИ - Варна, 1976.
      6. Димитров Д., “Ръководство за лабораторни упражнения по електрически апарати”, ВМЕИ - Варна, 1980.
      7. Божинов Я., “Електрически машини”, I и II част, ВМЕИ - Варна, 1983.
      8. Тодоровски Н., “Механизация и автоматизация на технологичните процеси в електротехническата промишленост”, ВМЕИ - Варна, 1986.
      9. Димитров Л., Димитрова Ив., Ръководство за приложение на ЕИМ при курсово проектиране на електрически машини”, ВМЕИ - Варна, I-во издание - 1986, II-ро издание - 1989.
      10. Димитров Л., Неделчев Н., “Проектиране на електрически машини”, ВМЕИ - Варна, 1987.
      11. Димитров Л., Раев Хр., Божинов Я., Неделчев Н., Михайлов П., Иванов В., Ръководство за лабораторни упражнения по електрически машини”, ВМЕИ - Варна, 1989.
      12. Димитров Д., “Електрически апарати”, ВМЕИ - Варна, 1989.
      13. Контров С., Тахрилов Хр., “Ръководство за лабораторни упражнения по електротермични процеси и устройства”, ВМЕИ - Варна, 1989.
      14. Контров С., Панайотов М., Иванов Ат., Тахрилов Хр., “Ръководство за лабораторни упражнения по електротехнология”, ВМЕИ - Варна, 1990.
      15. Дончев Д., Стафунски Ю., “Специални електрически машини”, Техника, 1990.
      16. Тодоровски Н., Павлов В., “Ръководство за лабораторни упражнения по електрически машини и апарати” (лаборатория IV), ВМЕИ - Варна, 1990.
      17. Тодоровски Н., Димитров Л., Павлов В., “Ръководство за курсова работа по технология на електрическите машини и апарати”, ВМЕИ - Варна, 1991.
      18. Контров С., Тахрилов Хр., Панайотов М., Иванов Ат., Маринова М., Апрахамян Б., Маринов М., “Ръководство за лабораторни упражнения по лектротермия и електротехнология”, ВМЕИ - Варна, 1991.
      19. Контров С., Тахрилов Хр., Панайотов М., Иванов Ат., “Ръководство за лабораторни упражнения по електрофизични и електрохимични технологични процеси”, ВМЕИ - Варна, 1992.
      20. Дончев Д., Михайлов П., “Ръководство за курсова работа по електрически машини”, ВМЕИ - Варна, 1994.
      21. Димитров Д., “Електронни устройства в електрическите машини и апарати”, 1994.
      22. Стафунски Ю., “Физическо моделиране на електрически машини”, “Ариес” ООД - София, 1997.
      23. С.Ив.Контров, Хр.П.Тахрилов, Ат.К.Иванов, М.Г.Панайотов, Д.Ив.Димитров, М.Ив.Маринова, М.Сл.Маринов, М.Й.Йорданова, В.А.Илиев, Ст.Т.Барудов, Г.Д.Карагьозов, Ил.Л.Тодорова, В.В.Иванов, Я.Ст.Славова, Б.Н.Ников, Д.Н.Ников, Комплексни теми със ситуационни задачи за държавен изпит за образователно-квалификационна степен "Бакалавър", Модул Електротехнологии, ТУ-Варна, 2002.
      24. Тахрилов Хр., Б. Димитров , "Проектиране, моделиране и оптимизация на електросъпротивителни пещи" Авангард Прима, София 2008. Първо издание. ISBN 978-954-323-465-3
      25. Тахрилов Хр., Б. Димитров "Проектиране, моделиране и оптимизация на електросъпротивителни пещи" ТУ-Варна 2009. Второ допълнено и преработено издание. ISBN 978-954-20-0443-1
      26. Маринова М., Б. Димитров "Практическо ръководство за работа с Comsol Multiphysics. Част I - термични процеси" ТУ-Варна 2008. ISBN 978-956-20-0430-1
     30. Димитров Л.В., Йорданов Й. , Славова Я., Щреблау М. "Ръководство за лабораторни упражнения по електрически машини" - ТУ-Варна,2010г
     31. Димитров Б. , Пл. Парушев “Системи за управление и защита” Записки по лекции и ръководство за лабораторни упражнения. ТУ-Варна 2011 ISBN 978-954-20-0524-4
     32. Димитров Б. , “Слънчева енергетика. Проектиране на фотоволтаични системи с PVSYST” Ръководство за лабораторни упражнения. ТУ-Варна2011 ISBN978-954-20-0524-7
     33. Кулев Ал., Б. Димитров “Методическо ръководство за проектиране електрическата част на разединител високо напрежение”. Ръководство за курсова работа. ТУ-Варна 2011 ISBN 978-954-20-0512-4
     34. Димитров Б . “Електрически апарати ниско напрежение”. Записки по лекции, ТУ-Варна 2012. ISBN 978-954-20-0543-8