Начало Бакалавърски програми

  

 

 

 

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ:

1. "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА и ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ

ИЗТОЧНИЦИ" (ЕТВЕИ)

2. "ЕЛЕКТРОТЕХНИКА" (ЕТ)

3. "ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ" 

 

 

У Ч Е Б Е Н     П Л А Н

.
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
 

 

1. Семестър

Висша математика 1част
Физика
Икономика
Компютърни технологии
Техническо документиране
Чужд език 1част
Избираема дисциплина
А. Обща спортна подготовка
Б. Специализирана спортна подготовка
Учебна практика 1част


2. Семестър

Висша математика 2част
Материалознание
Електротехнически материали
Механика
Въведение в MATLAB
Чужд език 2част
Учебна практика 2част
Избираема дисциплина
Обща спортна подготовка
Специализирана спортна подготовка


3. Семестър

Висша математика 3част
Хидравлична и пневматична техника
Теоретична електротехника 1част
Електроника 1част
Машинни елементи и механизми
Електрически измервания
Чужд език 3част
Избираема дисциплина
Обща спортна подготовка
Специализирана спортна подготовка


4. Семестър

Електроника 2част
Основи на автоматизацията
Теоретична електротехника 2част
Термодинамика
Чужд език 4част
Възобновяеми енергийни източници основен курс
Избираема дисциплина
  А. Обща спортна подготовка
  Б. Специализирана спортна подготовка
Учебна практика 3част


5. Семестър

Електрически машини 1част
Електрически апарати 1част
Силови преобразуватели за възобновяеми енергийни източници и системи за когенерация
Електротермия
Тeхническа безопасност
Възобновяеми енергийни източници основен курс - проект


6. Семестър

Електрически машини 2част
Електрически апарати 2част
Ветрови съоръжения и системи
Комутационни съоръжения във възобновяеми енергийни източници
Компютърно моделиране
Комутационни съоръжения във възобновяеми енергийни източници - проект
Специална практика


7. Семестър


Мониторинг и оценка на енергийния ресурс на възобновяеми енергийни източници
Фотоволтаични системи и соларни електроцентрали
Електроенергетика
Проектиране на инсталации с възобновяеми енергийни източници
Проектиране на инсталации с възобновяеми
енергийни източници - проект
Избираема дисциплина
  А. Системи за управлени и контрол на възобновяеми енергийни източници
  Б. Соларни отоплителни инсталации
  В. Климатична и вентилационна техника


8. Семестър

Електромеханични системи
Експлоатация, диагностика и ремонт на системи за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници
Геотермални и хидрокинетични съоръжения и инсталации за производство на енергия от биомаса
Избираема дисциплина
  А. Надеждност на системи и съоръжения във възобновяеми енергийни източници
  Б. Оценка и контрол на екологичното въздействие на възобновяеми енергийни източници
Преддипломен проект

 

 

 

У Ч Е Б Е Н     П Л А Н

.

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

 
1. Семестър

Висша математика - 1част
Физика
Икономика
Компютърни технологии
Техническо документиране
Чужд език - 1част
Избираема дисциплина
  А. Обща спортна подготовка
  Б. Специализирана спортна подготовка
Учебна практика - 1част


2. Семестър

Висша математика - 2част
Материалознание
Електротехнически материали
Механика
Въведение в MATLAB
Чужд език - 2част
Учебна практика - 2част
Избираема дисциплина
  А. Обща спортна подготовка
  Б. Специализирана спортна подготовка


3. Семестър

Висша математика - 3част
Топлинни процеси в електротехниката
Теоретична електротехника - 1част
Електроника - 1част
Машинни елементи и механизми
Електрически измервания
Чужд език - 3част
Избираема дисциплина
  А. Обща спортна подготовка
  Б. Специализирана спортна подготовка


4. Семестър

Електроника - 2част
Основи на автоматизацията
Теоретична електротехника - 2част
Електротехнологии
Възобновяеми енергийни източници
Чужд език - 4част
Избираема дисциплина
  А. Обща спортна подготовка
  Б. Специализирана спортна подготовка
Учебна практика - 3част


5. Семестър

Тeхническа безопасност
Електрически машини - 1част
Електротермия
Електрически апарати - 1част
Битови електрически уреди
Възобновяеми енергийни източници - проект


6. Семестър

Електрически машини - 2част
Електрически апарати - 2част
Компютърно моделиране на електротехнически стройства
Преобразувателна техника
Електрически микромашини
Компютърно моделиране на електротехнически
устройства - проект
Специална практика


7. Семестър

Електронни апарати за управление и защита
Електрически апарати - 3част
Електроенергетика
Избираема дисциплина
  А. Проектиране на електромеханични устройства
  Б. Проектиране на електротехнически устройства
Избираема дисциплина - проект
  А. Проектиране на електромеханични устройства
  Б. Проектиране на електротехнически устройства
Избираема дисциплина
  А. Специализирани електротехнологични устройства
  Б. Комутационни съоръжения


8. Семестър

Електромеханични системи
Технологии в електротехниката
Изпитвания и надеждност в електротехниката
Избираема дисциплина
  А. Електротехнологични устройства за екологични цели
  Б. Електрически системи за управление
Преддипломен проект

 

 

 

Бакалавърски програми ЕТЕТ