Начало Магистърска програма "Електротехника - ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ"

  

Магистърска програма по

възобновяеми енергийни източници

     

 ВЕИ

  

I семестър

ОСНОВЕН КУРС ПО ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

доц.д-р инж. Хр.Тахрилов

     Учебната дисциплина "Възобновяеми енергийни източници" е от групата задължителни дисциплини за студентите от специалност "Електротехника"и се изучава в І семестър. Целта на учебната дисциплина е да усъвършенствува познанията на студентите по ВЕИ, получени в бакалавърската степен, поради което са застъпени по-широко физическите основи на енергопреобразуването. Изучават се методите, конструктивните особености и техническите характеристики на системи за преобразуване на възобновяемите енергии в топлина и електричество. Отделя се особено внимание на развитието на България по отношение на ВЕИ. Учебните материала са съобразени със съвременни литературни източници и са онагледени с видеофилми, проспекти, демонстративни и компютърни програми, модели и др., базиращи се на мултимедийна техника. Входни връзки с дисциплини от ОКС "Бакалавър":

1. Физика.
2. Материалознание.
3. Теоретична електротехника.
4. Електроенергетика.
5. Електрически машини.
6. Електрически апарати.
7. Възобновяеми енергийни източници.
8. Слънчева енергетика.
9. Ветрова енергетика.
.

ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

доц.д-р инж. К.Георгиев

 

     Учебната дисциплина "Икономически анализ на възобновяеми енергийни източници" е част от учебната програма по специалността "Възобновяеми енергийни източници" (Електротехника) за ОКС "Магистър".

     Целта й е да запознае студентите с основните принципи и последователността на осъществяване на икономически анализ на възобновяемите енергийни източници, използвайки подхода "Анализ на ползите и разходите" (Benefit-Cost Analysis). Този подход, възприет и препоръчан от Европейската комисия, Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects , Final Report, 16/06 2008, третира ВЕИ като инвестиции, които предлагат дългосрочни екологични и други решения/ ефекти за обществото като цяло.

     Разглеждат се основите на анализа на дисконтираните парични потоци (приходи и разходи), които се генерират по време на целия жизнен цикъл на ВЕИ (проектиране, построяване, експлоатация и поддържане). Дават се основните положения за анализ на риска, който съпровожда инвестирането във ВЕИ. Дискутират се особеностите на приложение на подхода при икономически анализ на основните типове ВЕИ - соларни (слънчеви), ветрови, вълнови, геотермални, водородни и био-енергетични източници.

.

.

ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА ВЪВ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

гл. ас. д-р. инж Б. Димитров

     С изучаването на дисциплината "Електронни устройства във ВЕИ", студентите придобиват основни знания по електронните устройства, приложими във ВЕИ. Разгледаният учебен материал обхваща електрони устройства, чрез които се изграждат електрически инсталации с възобновяеми енергийни източници: инвертори, регулатори, преобразуватели, системи за непрекъсваеми захранвания и др. Целта е студентите да се запознаят с начина на работа, основни характеристики и особености при прилагането им във ВЕИ.
     Дисциплината предлага теоретични знания, засягащи основните процеси и закономерности в електронните устройства. Освен това е застъпено практическото приложение, като се разглеждат унифицирани модули, разработени и предлагани от различни производители.
    Входни връзки с други дисциплини:
1. Теоретична електротехника.
2. Електрически системи за управление.
3. Цифрова и микропроцесорна техника в електротехниката.
4. Преобразувателна техника.
    Дисциплината осигурява знания за дисциплините:
1. Възобновяеми енергийни източници.
2. Ветрова енергетика.
3. Слънчева енергетика.

доц. д-р. инж. Б. Апрахамян, гл. ас. д-р инж. Б. Димитров

     Изучаваният в дисциплината материал е надстройка на знанията получени в ОКС "Бакалавър", по дисциплините "Електрически апарати I, II, III част". Разглеждат се апарати и системи за управление и защита, които не са изучавани, или недостатъчно задълбочено са засегнати в преходната образователна степен. Дисциплината разглежда интелигентни автоматични прекъсвачи, програмируеми контролери и др., имащи приложение във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и извън тях.
     Входни връзки с други дисциплини:
1. Електрически апарати.
2. Теоретична електротехника.
3. Електрически системи за управление.
4. Цифрова и микропроцесорна техника в електротехниката.
5. Преобразувателна техника.
    Дисциплината осигурява знания за дисциплините:
1. Възобновяеми енергийни източници.
2. Ветрова енергетика.
3. Слънчева енергетика.
.
.

 МОДЕЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ  УСТРОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИИ 

доц. д-р инж. М. Маринова

   Дисциплината "Моделиране на електротехнически устройства и технологии" запознава студентите от магистърската степен на висшето образование с възможностите за моделиране на разнородни полета в електротехнически устройства, анализ и синтез на схеми за управление на процеси и технологии, числените методи за анализ на процесите и тяхното оптимизиране в статичен и динамичен режим. Тя се базира на познанията по дисциплините "Висша математика", "Програмиране", "Компютърни моделиране на електротехнически устройства", "Електрически машини", "Електрически апарати", "Електротермия", "Електротехнолигия", "Електроника","ВЕИ", изучавани в бакалавърската степен.
     В курса се разглеждат конкретни класически устройства, съпътстващи ги технологии, като за анализа им се адаптират съвременните методи за моделиране и програмни среди. Акцентува се върху разработването на модели за конкретни електротехнически устройства и електротехнологии, както и анализирането им с помощта на съвременни компютърни програми като COMSOL Multiphysics, OrCAD PSpise, Multisim, COSMOS Design Star и др.
.
.

  

 

 ВЕИ

 

 

  

II семестър

 

 

 ВЕИ

 

 

 

ВЕТРОВА ЕНЕРГЕТИКА 

доц. д-р инж. М. Панайотов

     Дисциплината е продължение на материала изучаван в дисциплините от основните курсове по "Възобновяеми енергийни източници" и е свързана с усвояването на конкретни знания и умения при изследване и разработване на системи за преобразуване на ветровата енергия в електрическа.
    Програмата предлага задълбочено разглеждане на характеристиките на ветрогенераторите, като съчетава теоретичната с приложна подготовка. Разгледаните конструктивни особености, характеристики и преходни процеси на електрическите генератори, схеми на свързване към различни системи и др. имат за цел значително да разширят познанията на завършващите магистърския курс на обучение.
Приложната част от дисциплината е ориентирана към проектантска дейност, базирана на използването на специализирани съвременни софтуерни продукти за работа с ветроенергийни системи. Усвояването им от студентите предоставя значителни възможности за реализация в съвременната инженерна практика. За тази цел в частта лабораторни упражнения, се изучава и практическото приложение на програмни продукти , специализирани в проектирането на енергийни обекти с ветрогенератори.
    Програмата има входни връзки със следните дисциплини:
1. Възобновяеми енергийни източници - основен курс
2. Електронни устройства във ВЕИ
3. Моделиране на електротехнологични устройства
4. Електрически машини

.

.

доц. д-р инж. Л.В.Димитров

     Предназначението на курса е да се запознаят студентите със съвременните системи за мониторинг и диагностика на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 
     Разглеждат се основните методи за мониторинг на техническото състояние на ВЕИ, чиито съставни елементи са генератори за променлив ток, силови трансформатори, разпределителни устройства и автономни мрежи, както и начините за компютърна обработка на сигналите, чрез които се диагностицира това състояние. Предмет на изучаваната дисциплина са и методите за мониторинг и диагностика на механичната част на вятърни агрегати и основни понятия, свързани със състоянието на силовата електроника, която се използва при тяхната експлоатация. Разглеждат се и принципите и основните зависимости при съставянето на изчислителни модели за и диагностика при наличие на повреди във вятърни електроагрегати.
     Учебният материал е онагледен с видеофилми, проспекти, компютърни програми и модели за използване на мултимедийна техника.
.

доц. д-р инж. Хр. Тахрилов; гл. ас. д-р инж. Б. Димитров

    
     Дисциплината е завършваща за курса на обучение по възобновяеми енергийни източници и е свързана с усвояването на конкретни знания и умения при изследване и разработване на системи за преобразуване на слънчевата енергия в електричество. Анализът на факторите, определящи характеристиките на фотоволтаичните модули, се извършва със съвременни програмни продукти. Проектирането и проблемите, свързани със създаване на фотоволтаични станции с различна мощност, се разглеждат и оценяват във всяка фаза на проекта. Обръща се внимание върху въпросите на дизайна, цената и безопасността при работа на тези системи.
     Лабораторните упражнения позволяват практически да се усвоят необходимите умения за работа с фотоволтаични системи. Входни връзки:
1. Възобновяеми енергийни източници - основен курс.
2. Електронни устройства във ВЕИ.
3. Моделиране на електротехнологични устройства.
.
.

доц. д-р инж. Ат.К.Иванов

     Учебната дисциплина "Специален курс по възобновяеми енергийни източници" е от групата на задължителните дисциплини за студентите от специалност "Електротехника" ("Възобновяеми енергийни източници") и се изучава във втори семестър. Целта на дисциплината е да усъвършенства познанията на студентите, получени от дисциплината "Основен курс по възобновяеми енергийни източници" и другите дисциплини, изучавани в първи семестър на ОКС "Магистър" и при обучение на ОКС "Бакалавър", като са застъпени специфични проблеми на различни методи на прилагане и използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). По-специално се разглеждат проблеми с използване на хидроенергийни агрегати, топлинни помпи, използване на биомасата, производство на биогорива и др. Учебните материали са съобразени със съвременните постижения на използване на ВЕИ, онагледени с видеофилми, проспекти, модели, посещение на действащи системи и др.
     Входни връзки с дисциплината са дисциплините:
1. Физика
2. Материалознание
3. Електрически машини
4. Електрически апарати
5. Хидроенергетика
6. Възобновяеми енергийни източници
.

гл. ас. д-р Мария Желева.

     Дисциплината е предназначена за студентите, които продължават образованието си в ОКС Магистър, специалност "Електротехника (Възобновяеми енергийни източници)" и учебното съдържание е ориентирано към техните интереси. Лекционният цикъл има за цел да се развие в бъдещите специалисти способност за разбиране на правните институти и юридическите техники, свързани с предприятията и индустриалните дейности. 
     С оглед на това са обособени три кръга от задачи: 1/ запознаване с основни понятия на правото и неговия институционален, нормативен и процесуален аспект, с акцент върху йерархията на източниците; 2/ предлагане на базови знания за търговското образувание, формите и управлението му, както и управлението на дейностите по опазване на околната среда, отношения с контрагентите, персонала и публичните му правомощия; 3/ разкриване на спецификата и нормативната уредба на интелектуалната собственост, индустриалната собственост, авторското право и производните му права.
.
.

    

 ВЕИ