Home Teaching

Учебна дейност 

БАКАЛАВЪР

МАГИСТЪР

ДОКТОР


 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА   ХАРАКТЕРИСТИКА

НА   ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР, СПЕЦИАЛНОСТ "ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ"

ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР"

 

Модули:

Електрообзавеждане на промишлеността

Електрообзавеждане на кораба

 

            Образователно-квалификационната степен (ОКС) "инженер - бакалавър" по специалност (ЕСЕО) "Електроснабдяване и електрообзавеждане"  е свързана с подготовката на квалифицирани ръководни, проектантски и изпълнителски кадри в областта на разпределението и потреблението на електрическа енергия.

            Предмет на дейност на инженерите с образователно-квалификационна степен "бакалавър" е:

            - организация и управление на разпределението и потреблението на електрическа енергия;

            - анализ на състоянието, експлоатация и поддържане на електрически съоръжения, агрегати и технологични уредби в промишлени, транспортни, минни и селскостопански предприятия и фирми, кораби от речния и морския транспорт;

            -  проектиране на електрически мрежи със средно и ниско напрежение в електроснабдителни системи на промишлени, транспортни, минни и селскостопански предприятия и фирми; средства за автоматизация и управление на електроснабдителни системи, производствени машини, агрегати и линии, корабно електрообзавеждане, осветителни уредби, осветителни тела и др.;

- монтажни и пусково-настроечни работи на електрически съоръжения, агрегати, технологични и осветителни уредби в промишлени, транспортни и други видове предприятия и фирми;

            -  контрол по по охрана на труда, техника на безопасност и опазване на околната среда.

            Завършилите специалността се реализират като:

            - ръководители, специалисти и организатори в предприятия за разпределение на електрическа енергия, в ремонтни бази за електроенергийно обзавеждане;

            - енергетици на промишлени, транспортни, минни и селскостопански предприятия и фирми, както и електромеханици на кораби от речния и морски транспорт;

            -  технически ръководители в строително-монтажни предприятия и фирми;

            -  проектанти на електроснабдителни системи и осветителни уредби.

            По време на обучението се придобиват знания с общообразователен, общотехнически, фундаментален, професионален и специализиращ  характер:

Общообразователните знания  са в областите: икономика, опазване на околната среда, чужди езици, техническо документиране и др.

Фундаменталните знания са теоретичната база и включват следните области: висша математика, физика, теоретична електротехника, електроника, цифрова и  микропроцесорна техника, програмиране и др.

Общотехническите знания формират широк технически фундамент, с познания по механика, материалознание,  електрически материали и др.

Общите професионални знания  включват: електрически измервания, електрически машини, електрически апарати, основи на автоматизацията, автоматизирано електрозадвижване, електрическа част на електрически централи, електрически мрежи и ситеми, електрообзавеждане на механизми и агрегати, електроснабдяване, осветителна и инсталационна техника, топлоенергетика и топлотехника, хидравлични машини и пневматика, машинни елементи и механизми и др.

Специализиращите професионални знания обхващат:

            - електроснабдителни системи; електронни устройства в електрообзавеждането на промишлените предприятия, мините, селското стопанство, строителството и водния транспорт; преобразувателна техника в електрообзавеждането; експлоатация и диагностика на електрически агрегати и уредби; ефективно и екологично използване на електроенергията;

- осветителни уредби, осветители, източници на светлина, архитектурно и художествено осветление;

            - електрообзавеждане, автоматизация и експлоатация на транспортни средства, кораби и др.

            Електроинженерът с образователно-квалификационна степен "бакалавър" умее:

            - да изработва и ползува техническа, офертна и други видове документация в областта на електротехническите системи и съоръжения;

            - да изпитва, монтира, настройва и експлоатира електротехнически системи и съоръжения;

- да организира и управлява производство, ремонт и диагностика на електротехнически системи;

- да организира и управлява административна, търговска, икономическа и стопанска дейност;

- да обучава изпълнителски кадри;

            - да използува информационни технологии в основната си дейност.

            Обучението на студентите завършва след успешно положен държавен изпит или защита на дипломна работа.

            Електроинженерът - "бакалавър", със специалност "ЕСЕО", може да придобие, след допълнително обучение  и успешна защита на дипломна работа, образователно-квалификационна степен "магистър".

 

дисциплини, изучавани  В  катедра "ЕСЕО"

1.

Висша математика – част I

2.

Висша математика – част II

3.

Физика – част I

4.

Техническо документиране

5.

Материалознание

6.

Програмиране - част I

7.

Чужд език

8.

Физика – част II

9.

Висша математика – част III

10.

Програмиране част II

11.

Електртотехнически материали

12.

Механика

13.

Теоретична електротехника част II

14.

Висша математика - част IV

15.

Електрически измервания

16.

Хидравлични машини и пневматика

17.

Електроника

18.

Теоретична електротехника – част II

19.

Основи на автоматизацията

20.

Топлотехника и топлоенергетика

21.

Машинни елементи и механизми

22.

Цифрова и микропроцесорна техника

23.

Икономика

 

Физкултура и спорт

24.

Електрически машини - част I

25.

Електрически апарати

26.

Техническа безопасност

27.

 

28.

 

29.

Техника на високите напрежения

30.

Задължително избираема

Б.

Промишлени преобразуватели в електрообзавеждането - част I

31.

Електрически машини - част II

32.

 

33.

 

34.

 

35.

Осветителна и инсталационна техника

36.

Автоматизирани електрозадвижвания

37.

Задължително избираема

Б.

Промишлени преобразуватели в електрообзавеждането - част II

38.

Релейна защита

39.

Електрообзавеждане

40.

Електрообзавеждане - курсов проект

41.

Електроснабдяване

42.

Експлоатация на електрическите уредби

43.

Задължително избираема

Б.

Осветителни уредби

В.

Общо устройство на кораба

44.

Задължително избираема

Б.

Електрически транспорт

В.

Корабни електроенергийни системи -  част I

 

Модул  Б        Електрообзавеждане на промишлеността

45.

Специални режими на работа на производствените агрегати

46.

Технико-икономически проблеми на рационалното електропотребление

47.

Електронни и микропроцесорни системи за управление на производствени агрегати

48.

Компютърни методи за изследване и проектиране в електроснабдяването и електрообзавеждането

49.

Компютърни методи за изследване и проектиране в електроснабдяването и електрообзавеждането - курсов проект

50.

Оптимизация на осветителните уредби

 

Модул  В        Електрообзавеждане на кораба

45.

Корабни електроенергийни системи – част II

46.

Корабни електрозадвижвания

47.

Корабни електрозадвижвания - курсов проект

48.

Автоматизация на корабните системи

49.

Корабни електронни и микропроцесорни системи

50.

Технология и монтаж на корабното електрообзавеждане

 

 

Структура на учебния процес

..../.... г., ОКС "бакалавър", IV курс редовно и V курс задочно обучение

 

Зимен семестър

Вид дейност

Редовно обучение IV курс

Задочно обучение V курс

Семестриална АУД

 

 

Редовна изпитна сесия

 

 

Поправителна изпитна сесия

 

 

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Вид дейност

Редовно обучение IV курс

Задочно обучение V курс

Семестриална АУД

 

 

Редовна изпитна сесия

 

 

Поправителна изпитна сесия

 

 

Годишна поправителна изпитна сесия

 

 

Разработка на дипломна работа или подготовка за държавен изпит

 

 

Редовна сесия за дипломна защита или държавен изпит 

 

 

Поправителна сесия за дипломна защита или държавен изпит

 

 

 

 

Important

Dear candidate - students,

Thank you for your interest in the Department "ELECTRIC POWER SUPPLY AND ELECTRICAL EQUIPMENT" (ECEO).

Head of Department: Assoc. Prof. Dr. L. Dimitrov

ЕСЕО

ЕОК

 

Read more...