Начало История на катедрата

Катедра "Електронна техника и микроелектроника" е създадена на 01.08.1987 год. Първият ръководител на катедрата е доц. д-р инж. Димитър Юдов. Първите преподаватели в катедрата са доц. д-р Георги Енчев, доц. д-р Йордан Колев, доц. д-р Христо Гигов, гл.ас. Тотьо Цанков, гл.ас. д-р Николай Абединов, гл.ас. Пламен Пашев, гл.ас. Иван Янков, гл.ас. Илия Кьосев, гл.ас.Емилиян Беков.

Утвърдени преподаватели от сродни катедри в България и чужбина оказаха съдействие при съставянето и реализацията на учебните планове. Лектори пред студентите в първите години бяха проф. дтн. Владимир Калявин от Санкт Петербургския държавен електротехнически университет, доц. д-р Елена Шойкова и доц. д-р Илион Стамболиев от ТУ - София. Лекции и практически занятия провеждаха и други изявени специалисти от БАН, ТУ - София, Медицински Университет - Варна. И сега катедрата поддържа и развива връзки с технически университети в страната и чужбина.

Съгласно регистъра на специалностите в България названието на специалността е "Електроника".

Сега в специалността се приемат от 30-50 студенти годишно, работят 16 преподаватели, от които един професор, пет доценти, девет асистенти и двама помощно-технически персонал. В момента в катедрата се обучават шест редовни докторанти. Ръководител на катедрата е доц. д-р Димитър Ковачев. Катедрата разполага с учебни лаборатории, снабдени с модерна измервателна и компютърна техника и промишлени образци на електронни устройства и системи.