Начало Международно сътрудничество

Страницата се обновява...

 

 

 Юбилей с бъдеще... - Вести от ФНТС

 

Изследователски проекти с участие на катедра ЕТМ:

 

BME-ENA: Biomedical Engineering Education Tempus Initiative in Eastern Neighbouring Area

„TEMPUS инициатива за обучение по Биомедицинска техника в съседни източни страни“

 

Проектът TEMPUS инициатива за обучение по Биомедицинска техника в съседни източни страни е проект в рамките на програма TEMPUS IV, със съвместното участие на седем институции от ЕС и 10 институции от страни партньори.

 

 

 

293846-PHASETOMO-Development of a three-dimensional Reconstruction Algorithm for Phase Contrast Breast Tomosynthesis, FP7-PEOPLE-2011-CIG

 

Ракът на гърдата е най-широко разпространеното злокачествено заболяване сред жените под седемдесет годишна възраст и най-честа причина за смъртност при тях. Ранната му диагностика увеличава значително възможността за лечение.

Цел на настоящия проект е да се разработи, тества и валидира с помощта на симулации и реални експерименти нов алгоритъм за получаване на тримерни реконструкции (томограми) на женска гърда, на базата на фазово-контрастни рентгенови проекционни изображения. В различните етапи от изпълнението на проекта се предвижда: (i) разработване на софтуерна платформа за генериране на фазово-контрастни томограми на женска гърда; (ii) разработване на алгоритъм за реконструиране на фазово-контрастни томограми на женска гърда; (c) експериментална валидация, оптимизация и по-нататъшно тестване на алгоритъма за генериране и реконструиране на фазово-контрастни томограми.

Очаква се приложението на разработката да подобри качествено възможностите за откриване и различаване на контурите на туморните образувания, както и да стимулира изучаването и по-нататъшното приложение на фазово-контрастните рентгенови изображения за целите на ранната диагноза на рака на гърдата.

 

Главен изследовател по проекта е д-р инж. Кристина Близнакова

Координатор за ТУ-Варна: доц. д-р инж. Йордан Колев

Срок на проекта: 4 години (01.09.2012 - 31.08.2016)

Бюджет: 100 000 EUR

http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?fuseaction=app.details&TXT=phasetomo&FRM=1&STP=10&SIC=&PGA=&CCY=&PCY=&SRC=&LNG=en&REF=100422

 

278403-TARGETBINDER-Target binders, FP7-HEALTH.2011.1.1-1

Целта на проекта е да разработи и развие средства и нова технология за синтезиране на пепдидни масиви с много високо ниво на плътност и ниска себестойност. Резултатите от разработката ще бъдат изполвани за бързо намиране на специфични свързващи молекули за практически всеки интересен от фармацевтична гледна точка протеин, а положителното влияние върху медицината и биотехнологиите би бил значително. Екипът от ТУ-Варна участва в проектирането на апаратната част и основно в разработката на програмното осигуряване на оборудването за повишаване на чистотата на пептидните вериги, както и в разработката на програмното осигуряване за персонален компютър за мониториране и управление.

Координатор на проекта е Технологичния институт в Карлсруе, Германия. Ръководител е д-р Франк Брайтлинг. Участват 10 партньори от 4 страни.

Координатор за ТУ-Варна: доц. д-р Йордан Колев

Участници: доц. И. Булиев, д-р П. Попов (катедра Физика), докторанти и студенти от спец. „Електроника“, инженери магистри.

Срок на проекта: 3 години (01.01.2011 - 31.12.2014)

Бюджет за ТУ-Варна: 93 600 EUR

http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?fuseaction=app.details&TXT=targetbinder&FRM=1&STP=10&SIC=&PGA=&CCY=&PCY=&SRC=&LNG=en&REF=101793

 

BG051PO001/07/3.3-02/21 Повишаване на научния потенциал в областта на инженерните науки и информатиката, ОП ‘РЧР’

Проектът цели да стимулира завършилите висше инженерно образование да продължават своето обучение за получаване на научна степен и кариерно развитие в областта на науката, да се укрепи развитието на българския научен потенциал чрез достъпност на образованието, да се осигурят възможности за разработване на иновативни решения в областта на инженерните науки, информатиката и комуникациите, да се развие ефективно и устойчиво партньорство между Технически университет - Варна и Институт по компютърни и комуникационни системи – БАН, както и да се насърчи мобилността на учените.
Финансирането е осигурено със средства на Европейския Социален Фонд и Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 'Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени'.
От катедра ЕТМ участвуват 3 преподаватели и един докторант.

Ръководител: доц. д-р Овид Фархи, Координатор: доц. д-р Венцислав Вълчев

Срок на проекта: 2 години (01.07.2008. 30.06.2010)

Бюджет за ТУ-Варна: 180 000 лв.

 

ДО02-48/10.12.2008, НФНИ, Развитие на специализирана научна инфраструктура за изследване потенциала на слънцето и вятъра Проектът има за цел да подобри капацитета за научноизследователска, учебна, мониторингова и развойна дейност на консорциум Технически Университет Варна в приоритетните области - развитие на нови енергийни източници, информационни и комуникационни технологии и опазване на околната следа. Предвижда се интегриране на научноизследователската и учебна дейност в подкрепа на развитието на студенти, докторанти и млади научни работници и осигуряване на добро взаимодействие между науката и бизнеса, осигуряване на специализирана научна апаратура, софтуер, адаптиране на съвременни методи за изследване на слънчевия и ветрови потенциали, оценка на потенциала за определени географски райони на България, разработване на карти за слънчевия и ветрови потенциал за условия, при които работят енергопреобразуващите системи, допълнена слънчева и ветрова карти на Европа с възможност за прогнозиране на климатичните промени.
От катедра ЕТМ участвуват 4 преподаватели, един докторант и един студент магистър.

Ръководител: доц. д-р Овид Фархи, Координатор: доц. д-р Венцислав Вълчев

Срок на проекта: 2 години (15.12.2008 - 14.12.2010)

Бюджет за ТУ-Варна: 905 000 лв.

 

223243-PEPLASER-Combinatorial synthesis of peptide arrays with a laser printer, FP7-HEALTH-2007-B

Предвижда се създаването на прототип на лазерен принтер, с помощта на който върху подходяща основа ще могат да се отлагат една върху друга, последователно, матрици от a-аминокиселини. Образуваните по този начин вертикални последователности ще могат да се свързват в пептидни молекули. Допълнително, в рамките на проекта се предвижда и изграждане на система за анализ на качеството и функционалността на пептидните масиви, на базата на специализиран скенер с висока разрешаваща способност. Основното предимство на целия подход е голямата плътност на отпечатването, което ще даде възможност за изкуствен синтез и анализ на значителен брой пептидни структури.
Финансирането е
осигурено със средства на 'Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие' на Европейския Съюз.
Координатор на проекта е Немския център за ракови изследвания (DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM),
Хайделберг, Германия. Участват 11 партньори от 5 страни.
От ТУ-Варна участват 1 преподавател от катедра Физика, 2 преподаватели и 1 докторант от катедра ЕТМ и 1 магистър.

Координатор за ТУ-Варна: доц. д-р Йордан Колев, Контактно лице: гл. ас. д-р Пейчо Попов

Срок на проекта: 3 години (01.01.2009 - 31.12.2011)

Бюджет за ТУ-Варна: 200 000 EUR

 

144537-TEMPUS-2008-GR-JPCR: Curricula Reformation and Harmonization in the field of Biomedical Engineering (CRH-BME)

Координатор на проекта е Университетът в Патра, Гърция. Участват общо 23 партньори от 20 страни. В рамките на проекта се извършва проучване на текущото състояние на обучението по Биомедицинска техника в Европейските страни и страни партньори, оформяне на общи изисквания и критерии и разработване на нови и осъвременени учебни програми в областта. Предвижда се да бъдат оформени ръководства с препоръки за съставяне и поддържане на такива програми за нива Бакалавър, Магистър и Доктор. На тази база в катедрата вече са обновени учебните планове  за ОКС "Магистър" специалност Електроника (Медицинска електроника).
Финансирането е осигурено със средства на програма ТЕМПУС IV на Европейския Съюз - 'Реформа във висшето образование посредством международно университетско сътрудничество'.
От катедра ЕТМ участват 3 преподаватели.

Координатор за ТУ-Варна: доц. д-р Йордан Колев, Контактно лице: гл. ас. д-р Иван Булиев

Срок на проекта: 3 години (15.01.2009 - 14.01.2012)

Бюджет за ТУ-Варна: 26 213 EUR

Web site: http://crhbme.upatras.gr/