Гл. ас. д-р инж. Георги Стефанов Антонов

Професионално направление: 5.1. „Машинно инженерство“

 

Учебна дисциплина „Пресмятане и конструиране на апарати в химическата промишленост”

 

Катедра: „МТМ”


Научно жури:
Заповед на Ректора №: 31/29.01.2015 г.

Рецензенти : Заповед на Ректора №: 40/04.02.2015 г.

Кандидати:
1. Гл. ас. д-р инж. Георги Стефанов Антонов

Резюмета на трудовете

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

1. Проф. дтн. инж. Румен Димитров Даракчиев

Външен

Член

Рецензия

2. Проф. дтн. инж. Николай Димитров Минчев

Вътрешен

Член

Рецензия

3. Проф. дтн. инж. Петко Стоянов Петков

Външен

Член

Становище

4. Проф. дтн. инж. Митко Минков Миховски

Външен

Член

Становище

5. Проф. дтн. инж. Пейчо Димов Томов

Външен

Член

Становище

6. Проф. д-р инж. Николай Янев Ников

Вътрешен

Председател

Становище

7. Доц. д-р инж. Христо Костов Скулев

Вътрешен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

1. Проф. д-р инж. Николай Илиев Ангелов

Външен

Резерва

 

2. Доц. д-р инж. Николай Тодоров Куртев

Вътрешен

Резерва

 

 

Дата на заключителното заседание на журито: 27.04.2015 г. от 15.00 ч.