Гл. ас. д-р инж. Пенка Нелиева Златева

Професионално направление: 5.4 „Енергетика“

 

Учебна дисциплина: „Промишлена топлотехника“

 

Катедра: „Топлотехника”


Научно жури: Заповед на Ректора №: 368/03.10.2013 г.

Рецензенти : Заповед на Ректора №: 388/16.10.2013 г.

Кандидати:
1. Гл. ас. д-р Пенка Нелиева Златева

Резюмета на трудовете

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

1. Проф. д-р Лилиана Зашкова Стоянова

Външен

Член

Рецензия

2. Проф. д-р Никола Георгиев Калоянов

Външен

Член

Рецензия

3. Проф. д-р Георги Иванов Вълчев

Външен

Член

Становище

4. Проф. д-р Бончо Иванов Бонев

Външен

Член

Становище

5. Проф. д-р Петър Стефанов Костов

Външен

Член

Становище

6. Проф. д-р Иван Христов Касабов

Външен

Член

Становище

7. Доц. д-р Илия Иванов Хаджидимов

Вътрешен

Председател

Становище

Резервни членове:

1. Доц. д-р инж. Илия Кръстев Илиев

Външен

Резерва

2. Доц. д-р инж. Атанас Мирчев Атанасов

Вътрешен

Резерва

 

Дата на заключителното заседание на журито:15.01.2014 г. от 10.00 ч.