Гл. ас. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев

Професионално направление: 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“

 

Учебна дисциплина: „Цифрова обработка на сигнали“

 

Катедра: „ЕТМ”


Научно жури: Заповед на Ректора №: 363/01.10.2013 г.

Рецензенти : Заповед на Ректора №: 373/04.10.2013 г.

Кандидати:
1. Гл. ас. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев

Резюмета на трудовете

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

1. Проф. д-р Рачо Маринов Иванов

Външен

Член

Рецензия

2. Проф. дтн Румен Кирилов Кунчев

Външен

Член

Рецензия

3. Проф. дтн Андон Димитров Лазаров

Външен

Член

Становище

4. Проф. д-р Иван Борисов Евстатиев

Външен

Член

Становище

5. Доц. д-р Николай Тодоров Костов

Външен

Член

Становище

6. Доц. д-р Михаил Валентинов Скопчанов

Външен

Член

Становище

7. Доц. д-р Борко Ганев Боянов

Вътрешен

Председател

Становище

Резервни членове:

1. Доц. д-р инж. Чавдар Николов Минчев

Външен

Резерва

2. Доц. д-р инж. Венцислав Цеков Вълчев

Вътрешен

Резерва

 

Дата на заключителното заседание на журито: 22.01.2014 г. от 10.00 ч.