Гл. ас. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника”


Научна специалност: „Системно програмиране”


Катедра: „Компютърни науки и технологии”


Научно жури: Заповед на Ректора №: 471/03.12.2013г.

Рецензенти : Заповед на Ректора №: 490/11.12.2013г.

Кандидати:
1. Гл. ас. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов

Резюмета на трудовете

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

1. Проф. дтн. Людмил Георгиев Даковски

Външен

Член

Рецензия

2. Проф. д-р Пламенка Иванова Боровска

Външен

Член

Рецензия

3. Проф. д-р Нина Василевна Синягина

Външен

Член

Становище

4. Проф. д-р Гриша Валентинов Спасов

Външен

Член

Становище

5. Доц. д-р Петър Цветанов Антонов

Вътрешен

Председател

Становище

6. Доц. д-р Анатолий Стефанов Антонов

Вътрешен

Член

Становище

7. Доц. д-р Владимир Николов Николов

Вътрешен

Член

Становище

Резервни членове:

1. Доц. д-р Георги Тодоров Георгиев

Външен

Резерва

2. Доц. д-р Митко Маринов Митев

Вътрешен

Резерва

 

Дата на заключителното заседание на журито: 14.03.2014 г. от 15.00 ч.