Гл. ас. д-р Беанета Василева Янева

Професионално направление: 3.4 „Социални дейности”


Научна специалност: „Гражданско и семейно право”


Катедра: „Социални и правни науки”


Научно жури: Заповед на Ректора №: 206/08.05.2014.

Рецензенти : Заповед на Ректора №: 238/20.05.2014г.

Кандидати:
1. Гл. ас. д-р Беанета Василева Янева

Резюмета на трудовете

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

1. Проф. д-р Иван Владимиров Иванов

Външен

Член

Рецензия

2. Доц. д-р Мария Иванова Желева

Вътрешен

Председател

Рецензия

3. Проф. д-р Симеон Владимиров Тасев

Външен

Член

Становище

4. Проф. д-р Георги Стефанов Иванов

Външен

Член

Становище

5. Доц. д-р Григор Найденов Григоров

Външен

Член

Становище

6. Доц. д-р Маргарита Стефанова Бъчварова

Външен

Член

Становище

7. Доц. д-р Мария Атанасова Вълканова

Външен

Член

Становище

Резервни членове:

1. Проф. дюн Методи Марков Марков

Външен

Резерва

2. Доц. д-р Григор Найденов Григоров

Външен

Резерва

 

Дата на заключителното заседание на журито: 12.09.2014 г. от 16.00 ч.