Гл. ас. д-р Екатерина Николова Димитрова

Професионално направление: 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“


Учебна дисциплина: „Анализ и синтез на електронни схеми“

 

Катедра: „ЕТМ”


Научно жури:
Заповед на Ректора №: 282/10.06.2014.

Рецензенти : Заповед на Ректора №: 303/17.06.2014 г.

Кандидати:
1. Гл. ас. д-р Екатерина Николова Димитрова

Резюмета на трудовете

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

1. Проф. д-р инж. Марин Христов Христов

Външен

Член

Рецензия

2. Проф. д-р инж. Стефан Евтимов Табаков

Външен

Член

Рецензия

3. Проф. д-р Анатолий Трифонов Александров

Външен

Член

Становище

4. Проф. дтн. инж. Иван Станчев Колев

Външен

Член

Становище

5. Доц. д-р инж. Чавдар Илиев Александров

Външен

Член

Становище

6. Доц. д-р инж. Слава Миланова Йорданова

Вътрешен

Член

Становище

7. Доц. д-р инж. Николай Тодоров Костов

Вътрешен

Председател

Становище

Резервни членове:

 

 

 

1. Доц. д-р инж. Михаил Петков Илиев

Външен

Резерва

 

2. Доц. д-р инж. Иван Георгиев Булиев

Вътрешен

Резерва

 

3. Доц. д-р инж. Сава Василев Савов

Вътрешен

Резерва

 

 

Дата на заключителното заседание на журито: 10.09.2014 г. от 11.00 ч.