Гл. ас. д-р Анастас Тодоров Янгьозов

Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“

 

Научна специалност: „Корабни силови уредби, машини и механизми (корабни хидравлични машини)

 

Катедра: „КММ”


Научно жури:
Заповед на Ректора №: 335/17.07.2014 г.

Рецензенти : Заповед на Ректора №: 343/22.07.2014 г.

Кандидати:
1. Гл. ас. д-р Анастас Тодоров Янгьозов

Резюмета на трудовете

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

1. Проф. дтн. инж. Иван Славейков Антонов

Външен

Член

Рецензия

2. Проф. д-р Пейчо Димов Томов

Външен

Член

Рецензия

3. Проф. д-р инж. Милчо Стоянов Ангелов

Външен

Член

Становище

4. Ст. н. с. д-р инж. Крум Георгиев Георгиев

Външен

Член

Становище

5. Проф. дтн. инж. Румен Димов Йосифов

Външен

Член

Становище

6. Проф. дтн. инж. Николай Димитров Минчев

Вътрешен

Председател

Становище

7. Доц. д-р инж. Стаменка Минчева Атанасова

Вътрешен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

1. Доц. д-р инж. Димитър Ангелов Попов

Външен

Резерва

 

2. Доц. д-р инж. Стоян Георгиев Стоянов

Вътрешен

Резерва

 

 

Дата на заключителното заседание на журито: 21.10.2014 г. от 16.00 ч.