Гл. ас. д-р инж. Милена Николова Милева-Карова

 

Професионално направление: 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“


Научна специалност: „Компютърни системи, комплекси и мрежи“

 

Катедра: „КНТ”


Научно жури:
Заповед на Ректора №: 280/10.06.2014 г.

Рецензенти : Заповед на Ректора №: 307/18.06.2014 г.

Кандидати:
1. Гл. ас. д-р Милена Николова Милева - Карова

Резюмета на трудовете

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

1. Проф. дн. Райчо Тодоров Иларионов

Външен

Член

Рецензия

2. Проф. дн. Стойчо Димитров Стойчев

Външен

Член

Рецензия

3. Проф. дтн. Тодор Атанасов Стоилов

Външен

Член

Становище

4. Доц. д-р Милена Лазарова - Мицева

Външен

Член

Становище

5. Доц. д-р Надежда Стефанова Рускова

Вътрешен

Председател

Становище

6. Доц. д-р Анатолий Стефанов Антонов

Вътрешен

Член

Становище

7. Доц. д-р Христо Георгиев Вълчанов

Вътрешен

Член

Становище

Резервни членове:

 

 

 

1. Доц. д-р Тодорка Борисова Атанасова

Външен

Резерва

 

2. Доц. д-р Мариана Георгиева Тодорова

Вътрешен

Резерва

 

 

Дата на заключителното заседание на журито: 31.10.2014 г. от 14.00 ч.