Гл. ас. д-р Златка Тенева Матева

Професионално направление: 5.4 „Енергетика“

 

Учебна дисциплина: „Висша математика“

 

Секция Математика, Департамент „ОМЕО“

 

Научно жури: Заповед на Ректора №: 214/10.05.2014 г.

 

Рецензенти : Заповед на Ректора №: 244/22.05.2014 г.

Кандидати:
1. Гл. ас. д-р Златка Тенева Матева

Резюмета на трудовете

Състав

Вътрешен/
Външен

Позиция

Изготвя

1. Проф. дмн Стефка Христова Боюклиева

Външен

Член

Рецензия

2. Проф. д-р Цонка Стефанова Байчева

Външен

Член

Рецензия

3. Проф. д-р Светлана Тодорова Топалова

Външен

Член

Становище

4. Доц. д-р Русалин Станков Николаев

Външен

Член

Становище

5. Доц. д-р Сребра Благоева Стоянова

Външен

Член

Становище

6. Доц. д-р Всеволод Иванов Иванов

Външен

Член

Становище

7. Проф. дтн. Николай Димитров Минчев

Вътрешен

Председател

Становище

Резервни членове:

 

 

 

1. Доц. д-р Радка Пенева Русева

Външен

Резерва

 

2. Доц. д-р Добчо Желязков Генев

Вътрешен

Резерва

 

 

Дата на заключителното заседание на журито: 22.01.2014 г. от 10.00 ч.