инж. Фирган Нихатов Ферадов

Тема на дисертационния труд: Изследване на описатели на ЕЕГ сигнали за разпознаване на негативни емоционални състояния

Научен ръководител: Доц. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев

Дата на защита на дисертацията: 10.05.2019 г. от 13:00 ч. в Конферентна зала НУК.

Научно жури: Заповед на Ректора № 24 от 21.01.2019 г. 


Външни членове:

- Проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев, ТУ-София

- Проф. д-р инж. Чавдар Илиев Александров, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

- Проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев, РУ „А. Кънчев“ 

 

Вътрешни членове:

- Доц. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев, ТУ-Варна

- Доц. д-р инж. Валентина Илиева Маркова, ТУ-Варна 


Рецензии:

- Проф. дтн инж. Иво Цветанов Илиев, ТУ-София

- Доц. д-р инж. Валентина Илиева Маркова, ТУ-Варна 


Становища:

- Проф. д-р инж. Чавдар Илиев Александров, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

- Проф. д-р инж. Михаил Петков Илиев, РУ „А. Кънчев“    

-  Доц. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев, ТУ-Варна


Автореферат


Дата на публикуване: 10.04.2019 г.