СПИСЪК НА ПРИДОБИЛИ ОНС "ДОКТОР"

СПИСЪК на ПРИДОБИЛИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”
в ТУ -ВАРНА
 
Име, презиме, фамилия
Шифър и наименование на професионално направление /научна специалност/
Тема на дисертационния труд
№ на диплома / дата на издаване на дипломата

ГЕОРГИ ТОДОРОВ НИКОЛОВ
02.20.09 „Индустриална електроника”

"Изследване на загубите в нанокристални и феритни магнитни материали за силовата електроника"

ТУВ-НС-2011-001/ 24.11.2011 г. 

2

АНТОН ЯНКОВ АНТОНОВ

02.22.05 „Системи и устройства за опазване на околната среда”

 

„Оптимизация на процесите и съоръженията за производство но биогаз и компостиране в условията на малки и средни общини"

ТУВ-НС-2011-002/ 24.11.2011 г.

3

ЗЛАТКА ТЕНЕВА МАТЕВА

01.01.12 „Информатика”

„Конфигурации с адамарови дизайни”

ТУВ-НС-2011-003 /25.11.2011 г.

4

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

02.21.03 „Системно програмиране”

"Клъстеризация и прогнозиране на времеви редове с невронни мрежи"

ТУВ-НС-2012-004 / 31.01.2012 г.

5

ЖИВКО   КИРИЛОВ   ДИМИТРОВ

02.01.02 „Материалознание и технология на машиностроителните материали”

Технологични възможности за газово азотиране и карбонитриране при температури под 450° С

ТУВ-НС-2012-005 / 02.03.2012 г.

6

ЕКАТЕРИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

02.20.08 „Електронизация /по отрасли/”

Разработване на подходи за автоматизирана диагностика на електронни аналогови схеми в среда на универсални схемни симулатори"

ТУВ-НС-2012-006 / 02.03.2012 г.

7

ТИХОМИР АТАНАСОВ ДОВРАМАДЖИЕВ

02.19.06 „Ергономия и промишлен дизайн”

"Създаване дизайн на остеоинтегруеми дентални импланти"

ТУВ-НС-2012-007 / 03.07.2012 г.

8

ПЕТЯ ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА

05.02.21 „Организация и управление на производството”

„Приложение на сценарийния подход във фирменото управление на иновациите”

ТУВ-НС-2012-008

/ 26.07.2012 г.

9

АНГЕЛ СТАНИМИРОВ МАРИНОВ

02.20.08 „Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)”

„Силови електронни преобразуватели в комбинирана система за топло и електроенергия на база на биомаса”

ТУВ-НС-2012-009

/ 26.07.2012 г.

10

ЗОЯ ДОНЧЕВА ЦОНЕВА

02.19.06 „Ергономия и промишлен дизайн”

„Разработване на комплексна методика за ергономична оценка на работна среда в леярското производство"

ТУВ-НС-2012-010

/ 30.07.2012 г.

11

НИНА АЛЕКСАНДРОВА НЕДЕВА

02.19.06 „Ергономия и промишлен дизайн”

„Ергономично моделиране на работна среда при заваръчен технологичен процес "

ТУВ-НС-2012-011

/ 30.07.2012 г.

12

МАРИЕЛА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

02.21.08 „Автоматизация на производството”

"Синтез на модално управление"

ТУВ-НС-2012-012

/ 30.07.2012 г.

13

ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ ПАСКАЛЕВ

02.21.07 „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”

„Интелигентни потребителски интерфейси”

ТУВ-НС-2012-013 / 10.10.2012 г.

14

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ БРАТАНОВ

02.19.06 „Ергономия и промишлен дизайн”

"Изследване на възможностите за полагане на декоративни покрития върху произведения на изкуството и дизайна чрез плазмено-прахово напластяване"

ТУВ-НС-2012-014 / 10.10.2012 г.

15

ИВАН ИВАНЧЕВ ГРОЗЕВ

02.14.12 „Управление на кораби и корабоводене”

„Изследване на факторите, влияещи върху точността на позиционирането на кораба при навигационно - хидрографни измервания и разработване на методи за нейното повишаване"

ТУВ-НС-2012-016 / 15.11.2012 г.

16

АНЕТА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВА

02.14.09 Управление и организация на промишления транспорт /по отрасли/

"Усъвършенстване на организацията на превози на генерални товари по фидерни контейнерни линии в Черноморския регион"

ТУВ-НС-2012-017 / 29.10.2012 г.

17

ВЕНЕТА ПАНАЙОТОВА АЛЕКСИЕВА

02.21.07 Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

„Средства за анализ и управление на компютърни мрежи”

ТУВ-НС-2012-018 / 29.10.2012 г.

18

КРАСИМИРА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

05.02.21 „Организация и управление на производството (индустрия)"

„Нов подход за подобряване на фирменото управление и повишаването на технологичната готовност и конкурентноспособност на българските машиностроителни предприятия, произвеждащи индустриални съдове под налягане и компоненти за тях по пътя на сертифицирането им по ASME Boiler and Pressure Vessel Code и Pressure Equipment Directive 97/23 EC"

ТУВ-НС-2012-019 / 09.11.2012 г.

19

АНТОНИЯ РОСЕНОВА ГЕОРГИЕВА

02.07.06 „Електродинамика и антенно-фидерни устройства”

„Изследване на електродинамични структури със силно поляризуеми диелектрични среди"

ТУВ-НС-2012-020 / 23.11.2012 г.

20

ИЛОНКА ТОДОРОВА ЛИЛЯНОВА

02.04.13 „Електротехнологии”

„Анализ и моделиране на електромагнитни и топлинни процеси в индукционни системи с плоски индуктори"

ТУВ-НС-2012-021 / 19.12.2012 г.

21

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КАМБУРОВ

02.07.06 „Електродинамика и антенно-фидерни устройства”

„Метод за анализ на характеристиките на антени от Френелов тип"

ТУВ-НС-2013-022 / 01.02.2013 г.

22

ВЕСЕЛИНА МАРИНЧЕВА ЯНКОВА

05.02.21 „Организация и управление на производството (индустрия)”

„Влияние на иновативността на малките и средни предприятия върху тяхната конкурентоспособност"

ТУВ-НС-2013-023 / 01.02.2013 г.

23

ИРИНКА ПЕТРОВА ПАВЛОВА

02.06.13 Промишлена топлотехника

"Теоретична и експериментална оценка на слънчевия потенциал за град Варна"

ТУВ-НС-2013-024 / 05.04.2013 г.

24

НИКОЛАЙ БОРИСОВ НЕДЕВ

02.20.08 „Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)”

„Изследване на възможностите за усъвършенстване на кондуктометричните преобразуватели"

ТУВ-НС-2013-025 / 25.04.2013 г.

25

МИЛЕН ЖИВКОВ ТОДОРОВ

02.14.12 "Управление на кораби и корабоводене"

"Разработване на алгоритъм за оценка на пътя на свободно дрейфащ обект при операции по търсене и спасяване в българския морски отговорен район с оглед на специфичните метеорологични условия"

ТУВ-НС-2013-026 / 22.05.2013 г.

26

МАЙК ЮРГЕН ЩРЕБЛАУ

02.04.13 „Електротехнологии”

"Моделиране  на  процесите  на  индукционна термична обработка"

ТУВ-НС-2013-027  / 20.06.2013 г.

27

ГЕОРГИ ЦАНЕВ ЧЕРВЕНКОВ

02.07.06 „Електродинамика и антенно-фидерни устройства”

"Изследване на микролентови къси антени с обратно излъчване”

ТУВ-НС-2013-028 / 27.07.2013 г.

28

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА СЪЧКОВА

02.03.03 „Проектиране и конструиране на кораба“

„Автоматизирано проектиране на корабната надстройка”

ТУВ-НС-2013-029 / 26.07.2013 г.

29

НАТАЛИЯ КРАСЕНОВА ГОСПОДИНОВА

02.22.05 Системи и устройства за опазване на околната среда

„Система за мониторинг и устойчиво развитие на извънградските територии“

ТУВ-НС-2013-030 / 16.09.2013 г.

30

КОНСТАНТИН КРУМОВ ГЕРАСИМОВ

02.06.06 „Електрически мрежи и системи”

"Изследване на робастната устойчивост на електроенергийна система"

ТУВ-НС-2013-031 / 16.09.2013 г.

31

МАРИАНА ИВАНОВА ШОТОВА

02.07.01 „Теоретични основи на комуникационната техника”

02.07.01 „Теоретични основи на комуникационната техника”

ТУВ-НС-2013-032 / 02.10.2013 г.

32

ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ПЕНЕВ

02.21.04 „Компютърни системи, комплекси и мрежи"

"Подход за планиране и изпълнение на паралелни задачи в разпределена среда"

ТУВ-НС-2013-033 / 08.11.2013 г.

33

АНЕЛИЯ МИТКОВА СТОЯНОВА

02.01.19 Технологии,машини и системи за заваръчно производство"

„Изследване на технологичните параметри на процеса при плазмена повърхностна обработка“

ТУВ-НС-2013-034 / 19.11.2013 г.

34

ЛЪЧЕЗАР ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ

02.21.04 „Компютърни системи, комплекси и мрежи"

Изследване на синхронизацията на темпото при запис на MIDI-файл и възпроизвеждане на звукови файлове“

ТУВ-НС-2013-035 / 19.11.2013 г.

35

ТОДОРИН ГЕОРГИЕВ НЕДЯЛКОВ

02.14.09 Управление и организация на промишления транспорт /воден/

"Изследване възможността за подобряване производствените показатели на контейнерен терминал"

ТУВ-НС-2013-036 / 05.12.2013г.

36

ТОДОРКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

02.07.26 „Терминални устройства и комуникационна техника"

"Оценка на показателите на сигналите при предаване на неподвижни изображения"

ТУВ-НС-2013-037 / 05.12.2013 г.

37

РОСЕН ПЕТРОВ СПИРОВ

02.20.08 "Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)"

„Цифрова обработка на радиолокационни и телевизионни изображения“

ТУВ-НС-2014-038 / 24.01.2014 г.

38

ДЕСИСЛАВА ПАЛЧЕВА МИХАЙЛОВА

02.07.06 „Електродинамика и антенно-фидерни устройства"

"Микролентови антени и антенни решетки с кръгова поляризация“

ТУВ-НС-2014-039 / 05.02.2014 г.

39

ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ ЯНКОВ

02.20.08 „Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)“

"Изследване на подобрени схеми на силови електронни преобразуватели за ветрогенератори“

ТУВ-НС-2014-040 / 05.03.2014 г.

40

САМУИЛ ВЛАДИМИРОВ НИКОЛОВ

02.21.03 „Системно програмиране“

„Програмни среди за генериране на приложения“

ТУВ-НС-2014-041 / 28.03.2014 г.

41

ТИХОМИР ГРИШЕВ ВАСИЛЕВ

02.01.10."Технология на машиностроенето"

"Технологични възможности на дорноването за управление на параметрите на качеството и експлоатационните характеристики при довършваща обработка на бронзови лагерни втулки"

ТУВ-НС-2014-042 / 07.04.2014 г.

42

ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА ЖЕКОВА

 02.22.05 „Системи и устройства за опазване на околната среда (по отрасли)“ 

„Разработване и изследване на екологична система на водните пространства с навигационно значение“

ТУВ-НС-2014-043 / 09.05.2014 г.

43

ПЕТЪР ВАНЧЕВ ВАНКОВ

02.14.09 "Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт)"

"Изследване на проблеми от организацията и технологията на кантейнерните превози"

ТУВ-НС-2014-044 / 29.05.2014 г.

44

ЯРОСЛАВ БОРИСОВ АРГИРОВ

02.01.02 "Материалознание и технология на машиностроителните материали"  

"Фазови превръщания и дифузионно уякчаване в карбонитрираните слоеве" 

ТУВ-НС-2014-045 / 07.07.2014 г.

45

НИКОЛАЙ ДЕЯНОВ НИКОЛАЕВ

 02.06.06 "Електрически мрежи и системи"

„Моделиране на влиянието на генератори,използващи възобновяеми енергийни източници върху режимите на електроенергийната система” 

ТУВ-НС-2014-046 / 01.09.2014 г

 

46

ИЛИЯ НАУМОВ ИЛИЕВ

02.19.06 "Ергономия и промишлен дизайн"

„Възможности за оптимизиране четливостта на уеб типографията чрез използване на каскадни набори от стилове”

ТУВ-НС-2014-047 / 09.09.2014 г.

47

ХРИСТО АТАНАСОВ ПИРОВСКИ

 02.19.08 "Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите (корабостроене)"

 "Връзка между вибрациите на пропулсивната уредба и корпуса на кораба"

ТУВ-НС-2014-048 / 23.09.2014 г.

48

АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ ГАЙДАРДЖИЕВ

  02.04.13 "Електротехнологии"

 "Подобряване параметрите на контакти на електрически апарати чрез приложение на електровакуумни технологии"

ТУВ-НС-2014-049 / 06.10.2014 г.

49

ВЯРА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

02.04.01 "Теоретична електротехника"

"Проектиране на SMART антена за безжични комуникации"

ТУВ-НС-2014-050 / 09.10.2014 г.

50

ПЛАМЕН ВЕЛИКОВ ПАРУШЕВ

02.04.15 "Електроснабдяване и електрообзавеждане"

"Изследване на влиянието на несиметрични и нелинейни производствени агрегати върху показателите на качеството на електрическата енергия"

ТУВ-НС-2014-051 / 31.10.2014 г.

 

51

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА АВРАМОВА

02.01.10 „Технология на машиностроенето“

„Управление на параметрите на качеството на обработени повърхнини, посредством приложение на комбинирани технологични въздействия“

ТУВ-НС-2014-052

/ 17.11.2014 г.

 52

 БОЖИДАР СТЕФАНОВ ДОЙНОВ

 02.07.03 "Радиолокация и радионавигация"

 "Възможности за използване на свръхдълги псевдошумови сигнали при идентификация на обекти посредством времеви редове в маломощни радиолокационни системи"

 ТУВ-НС-2015-053 / 16.03.2015 г.

 53

РАДОСТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 02.01.42 "Двигатели с вътрешно горене"

 "Изследване влиянието на обогатен биогаз върху горивния процес на двигателите с външно смесообразуване"

 ТУВ-НС-2015-054 / 27.04.2015 г.

 54

 ДАРИНА НЕДКОВА ДОБРЕВА

 02.19.06 "Ергономия и промишлен дизайн"

 

Съвременни ергономични и дизайнерски аспекти при проектирането на училищно обзавеждане

 

 ТУВ-НС-2015-055 / 23.07.2015 г.

55

 СВИЛЕН ХРИСТОВ СТОЯНОВ

 02.20.08 "Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)"

 "Върху някои проблеми на тензометричните измервания"

 ТУВ-НС-2015-056 / 23.07.2015 г.

56

СТЕЛА САВОВА КОСТАДИНОВА

 02.07.20 "Комуникационни мрежи и системи"

 "Изследване характеристики на качеството на обслужване в оптични мрежи за достъп от ново поколение изградени на базата на PON технологии"

 ТУВ-НС-2015-057 / 02.09.2015 г.

 57

 ТОНЧО ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВ

 02.20.08 "Електронизация (по отрасли и групи научни специалности"

 "Изследване, анализ и оценка на надеждността на електронни изделия"

 ТУВ-НС-2015-058 / 05.10.2015 г.

 58

БОРИС НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

 02.07.01 "Теоретични основи на комуникационната техника"

 "Изследване на алгоритми за детектиране на движение в подвижни изображения"

 ТУВ-НС-2015-059 / 05.10.2015 г.

 59

ЖЕЙНО ИВАНОВ ЖЕЙНОВ

02.07.19 "Кабелни и оптични комуникационни системи"

 "Изследване разпространението в многомодови оптични влакна чрез компютърно моделиране"

 ТУВ-НС-2015-060 / 05.11.2015 г.

 60

ПЛАМЕН ЙОРГОВ СТОЯНОВ

 02.07.27 "Осигурителна техника и системи"

 "Повишаване на сигурността при обмен на данни чрез изплозване на криптографски алгоритми"

 ТУВ-НС-2015-061 / 10.11.2015 г.

 61

ТАТЯНА МИТКОВА МЕЧКАРОВА

професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

докторска програма: "Технология на машиностроителните материали"

Оптимизиране и изследване на индиректен плазмотрон за химико-термична обработка на титанова сплав Ti-6AI-4V

 ТУВ-НС-2015-062 / 03.12.2015 г.

 62

СТАНИМИР КРАСИМИРОВ СТАНКОВ

 02.20.08 "Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)"

  "Изследване на възможностите за усъвършенстване на електронните измервателни преобразуватели за резистивни сензори"

 ТУВ-НС-2015-063 / 03.12.2015 г.

63

НИКОЛАЙ МИРЧЕВ РАЙЧЕВ

 02.21.04 „Компютърни системи, комплекси и мрежи"

 Изследване на подходи за създаване и приложение на квантови алгоритми

 ТУВ-НС-2015-064 / 03.12.2015 г.

 64

 ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ НЕДЕЛЧЕВ

професионално направление:    5.1 Машинно инженерство

докторска програма: "Технология на машиностроителните материали"

 "Изследване ефективността на плазмотрон с вихрова стабилизация на дъгата в процеса плазмено-прахово напластяване"

 ТУВ-НС-2015-065 / 09.12.2015 г.


 65

 ХРИСТО ЖИВОМИРОВ КАРАИВАНОВ

 02.07.01 "Теоретични основи на комуникационната техника"

 "Изследване енергийните параметри на аудио усилватели на мощност, работещи в режим клас В"

 

 ТУВ-НС-2016-066 / 09.02.2016 г.


 

66

 ТАТЯНА МАРИНОВА ДИМОВА

професионално направление:    5.2 Електротехника, електроника и автоматика

докторска програма: "Електрически машини и апарати"

 

Моделиране на сепаратори с постоянни магнити


 

 ТУВ-НС-2016-068 / 29.02.2016 г.

 67

 ДАНИЕЛА ЖЕКОВА МАРЕВА

професионално направление:    5.2 Електротехника, електроника и автоматика"

докторска програма: "Електронизация"

 "Инвертор за индукционно нагряване на флуиди"

 ТУВ-НС-2016-069 / 25.04.2016 г.

68

ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ

 02.01.42 „Двигатели с вътрешно горене“

 Изследване излъчването на шум от автомобилни дизелови двигатели

ТУВ-НС-2016-070 / 01.06.2016 г.

69

 НИКОЛАЙ МАРИНОВ БЕДЖЕВ

 02.14.12 „Управление на кораби и корабоводене“

 Оценка на ефективността на условията за безопасно заставане или снемане на плавателни съдове в пристанище Варна“  

 ТУВ-НС-2016-071 / 20.06.2016 г.

 70

 СТАНИСЛАВ РОСЕНОВ ЙОРДАНОВ

 02.06.06 „Електрически мрежи и системи“

 "Приложение на интелигентни измервателни системи при управление на електрически разпределителни мрежи"

 ТУВ-НС-2016-072 / 25.07.2016 г.

71

 ЗЛАТАН КОЛЕВ ГАНЕВ  

 02.04.01 „Теоретична електротехника“

 „Оптимизиран енергиен модел на безжични сензорни мрежи ”

 ТУВ-НС-2016-073 / 27.09.2016 г.

 72

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ  

 02.06.06 „Електрически мрежи и системи“  „Ефективно управление на напрежението в електрическите мрежи ”

 ТУВ-НС-2016-074 / 27.09.2016 г.

 73

 СТЕФАН ИЛЧЕВ ТЕНЕВ

 02.01.03 „Машинознание и машинни елементи“

 Изследване на статичната и динамичната характеристика на еластични съединители с неметални еластични елементи ”

 ТУВ-НС-2016-075  /27.09.2016 г.

 74

 МАЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

 02.22.05 „Системи и устройства за опазване на околната среда (по отрасли)

 „Редукция на емисиите на парниковия газ диазотен оксид при производството на азотна киселина”

 ТУВ-НС-2016-076/28.10.2016г.

 75

 ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА МИНЧЕВА

 02.01.02„Материалознание и технология на машиностроителните материали

 Изучаване на структури на легирани спечени сплави на желязна основа

 ТУВ-НС-2016-077/09.11.2016г.

76

 ОРЛИН ПЛАМЕНОВ СТАНЧЕВ

 02.20.08 "Електронизация (по отрасли и групи научни специалности)

 "Изследване на пиезополимери като енергийни източници"

 ТУВ-НС-2016-078/15.11.16г.

 77

 ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

 02.01.03"Машинознание и машинни елементи"

 "Изследване влиянието на вида на деформационния процес върху експлоатационните характеристики на елестичния съединител с неметален елемент"

ТУВ-НС-2016-079 / 25.11.16г.

 78

 ИЛИЯН ЙОРДАНОВ ИЛИЕВ

 професионално направление:5.3"Комуникационна и компютърна техника"(докторска програма:"Теоретични основи на комуникационната техника")

 "Изследване на пространствени характеристики на кръгъл акустичен преобразувател"

 ТУВ-НС-2016-080/06.12.2016г.

 79

 ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ

 02.04.15 "Електроснабдяване и електрообзавеждане"

 "Разработка на технология и технически средства за повишаване на енергийната ефективност в корабни електроенергийни системи"

 ТУВ-НС-

2017-081/04.01.2017г.

80

МАРТИН  ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ

02.07.20 "Комуникационни мрежи и системи"

"Моделиране и изследване на комуникационни мрежи и механизми за управление на потреблението и широкообхватен мониторинг в Smart Grid"

 ТУВ-НС-

2017-083/14.02.2017г.

81

 

МУХАРРЕМ ВЕДАТ ЕРЙЕТИШ

 

 

02.21.08 "Автоматизация на производството"

 

 

"Информационно - съветваща система за вземане на решение в уславията на кандидат-студентска кампания за чуждестранни студенти от Република Турция" 

 

ТУВ-НС-

2017-084/17.02.2017г.

 

82

 

ЖИВКО СТЕФКОВ ЖЕКОВ

 

02.21.08"Автоматизация на производството"


"Развитие на системите за безсензорно векторно управление на асинхронни двигатели"

 

ТУВ-НС-

2017-085/29.03.2017г.

 

83

 

ИВО ДОБРЕВ КАРАПЕНЕВ

 

02.22.05"Системи  и устройства за опозване на околната среда (по отрасли)"


"Изследване на възможности за усъвършенстване интегрираното управление на битови отпадъци от градска среда"

 

ТУВ-НС-

2017-086/29.03.2017г.

 

84

БОРИСЛАВ АЛБЕНОВ КАРОВ

02.01.10 „Технология на машиностроенето“

„Проектиране и изследване на металообработващ център обслужван от високоскоростни линейни роботи“

ТУВ-НС-

2017-087/29.03.2017г.

 85

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ НАЙДЕНОВ

професионално направление:    5.2 Електротехника, електроника и автоматика"

докторска програма: "Електроснабдяване и електрообзавеждане"

 "Изследване и анализ на електроенергийната ефективност в електроснабдителните системи при използване на високотехнологични средства за мониторинг,контрол и управление"

 ТУВ-НС-

2017-088/30.05.2017г.

 86

 ДАНИЕЛА ТОДОРОВА СПАСОВА

 02.01.02„Материалознание и технология на машиностроителните материали

 "Получаване на сложнорелефни ляти композити чрез използване на метода на капилярно формоване”

 ТУВ-НС-2017-089/12.06.2017г.

87

 ГАЛИНА ДИМИТРОВА  СТАНЕВА

 02.19.06."Ергономия и промишлен дизайн"

 "Изследване на ергономичните параметри на осветеността при проектирането на декоративни светещи форми"

 ТУВ-НС-2017-090/05.07.2017г.

 88  РАДКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ  02.20.08. "Електронизация (по отрасли и групи научни специалности )  "Електронни преобразуватели за заряд на акумулаторни батерии"

 ТУВ-НС-2017-091/08.09.2017г.

 89  НИКОЛА ИВАНОВ МАКЕДОНСКИ
 02.04.15."Електроснабдяване и електрообзавеждане"
 "Изследване и оптимизация на загубите на мощност и електрическа енергия в електроснабдителните системи на промишлени обекти и комунално-битовия сектор в условията на несиметрични и несинусоидални режими"

 ТУВ-НС-2017-093/14.09.2017г.

 90 НАДЕЖДА ОГНЯНОВА ДОСЕВА
 02.06.01."Теоретична топлотехника"
 "Термоикономически анализ и оптимизация на топлотехнически системи"
 ТУВ-НС-2017-094/02.10.2017г.
 91  КРЪСТИН КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ
 02.06.01."Теоретична топлотехника"
 "Идентификация на термични режими на пещи камерен тип за термична обработка"
 ТУВ-НС-2017-095/02.10.2017г.
92 СИБЕЛ ИЛХАНОВА АХМЕДОВА
 05.02.21."Организация и управление на производството (индустрия)"
"Изследване на въздействието на програмната подкрепа върху конкурентоспособността на малките и средни предприятия(на примера на РБългария и РТурция)"
 ТУВ-НС-2017-096/05.10.2017г.
 93  ИВАЙЛО ЯНКОВ ИВАНОВ
02.14.12."Управление на кораби и корабоводене"
 "Оценка ефективността на използване на ECDIS,самостоятелно и съвместно с радиолокационна и спътникова навигационна системи за осигуряване безопасността на плаването на кораба при особени обстоятелства"
 ТУВ-НС-2017-097/30.10.2017г.
 94 АНДРЕЙ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
 02.04.01."Теоретична електротехника"
 "Анализ на електродинамичните процеси в поляризационни разходомери"
 ТУВ-НС-2017-099/11.12.2017г.
 95 РОСЕН СТЕФАНОВ РАДКОВ
 02.21.04."Компютърни системи, комплекси и мрежи"
"Подход за проектиране на високонадежден дейта център"
 ТУВ-НС-2018-100/12.01.2018г.
 96 ВЕСКО ХРИСТОВ УЗУНОВ 02.21.01."Теория на автоматичното управление" "Квазиоптимално управление на обект с разпределени параметри - тунелна пещ"

ТУВ-НС-2018-101/23.02.2018г.

 97 МИРОСЛАВА ГРИШЕВА ДОНЕВА 02.04.01."Теоретична електротехника" "Вариационен анализ на електрически вериги"

 ТУВ-НС-2017-102/30.03.2018г.

 98 ГИНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА 02.04.15."Електроснабдяване и електрообзавеждане" "Изследване и анализ на качеството на електрическата енергия на кораба и влиянието му върху режимите на работа на корабната електроенергийна система и корабното електрообзавеждане"

ТУВ-НС-2018-103/04.04.2018г.

   99

  БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОВ

02.04.13 „Електротехнологии“

„Изследване на процеса на

полуавтоматично заваряване на металите под вода”

ТУВ-НС-2018-104 / 12.06.2018 г.

  100

  ДОЙЧИН НИКОЛАЕВ НИКОВ

02.04.13 „Електротехнологии“

„Изследване на процеса на ръчно

електродъгово заваряване на металите под вода”

ТУВ-НС-2018-105 / 12.06.2018 г.

  101

  АНДРЕЙ ХРИСТОВ АНДРЕЕВ

02.06.13 „Промишлена топлотехника“

„Ексергоикономически анализ и оптимизация на топломасообменни системи за пиролиза на отпадни полимери”

ТУВ-НС-2018-106 / 16.07.2018 г.

102

МЛАДЕН АНТОНОВ ПРОЙКОВ


професионално направление:    5.2„Електротехника, електроника и автоматика“  
   
докторска програма: „Електроснабдяване и електрообзавеждане“

"Изследване, анализ и препоръки за постигане на електромагнитна съвместимост в електроснабдителните системи в режим на понижено натоварване"


ТУВ-НС-2018-107 / 12.09.2018г.


103

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА КИНДЖАКОВА


професионално направление:        5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“

докторска програма:              „Системи и устройства за опазване на околната среда“

"Интегрирана система за управление на околната среда в предприятия с висок рисков потенциал "

 
ТУВ-НС-2018-108 / 28.09.2018 г.
 

 

104

ДИМКА КОСТАДИНОВА ВАСИЛЕВА


научна специалност:
02.01.10 „Технология на машиностроенето“

„Планиране контрола на качеството”

 
ТУВ-НС-2018-109 / 11.10.2018 г.

105

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ


професионално направление:          5.3 „Комуникационна и компютърна техника“

докторска програма:              „Компютърни ситеми, комплекси и мрежи“

 


„Архитектура на маршрутизатор на МРР и NUMA компютри с DLH мрежова топология ”

ТУВ-НС-2018-110 / 11.10.2018 г.

106

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ЩЕРЕВ


научна специалност:
02.14.12 „Управление на кораби и корабоводене“

„Планиране прехода на кораба в особени райони" 

ТУВ-НС-2018-111 / 05.11.2018 г. 

107

ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА

  


 професионално направление:
 5.2 „Електротехника, електроника и       автоматика“

 докторска програма:
 „Електронизация“

 "Електрически свойства на Mn-Zn феритни материали"

 ТУВ-НС-2018-112 / 25.10.2018 г.

  108

ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ


научна специалност:
02.21.03 „Системно програмиране“

"Изследване, проектиране и реализация на нови архитектури на системи за създаване на уебсайтове"

ТУВ-НС-2019-113 / 21.02.2019 г.

  109

НИКОЛАЙ ТИНКОВ ДУКОВ


професионално направление:
5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“

докторска програма: 
„Електронизация“

"Изследване на възможности за създаване на имитационни базови невронни структури и техните реализации"

ТУВ-НС-2019-114 / 21.03.2019 г.

  110

ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЗЛАТЕВА

 
 професионално направление:
 5.2 „Електротехника, електроника и       автоматика“

 докторска програма:
 Автоматизация на производството“

"Изследване на възможностите за прилагане на инженерни методи при управление на морски ресурси"

 ТУВ-НС-2019-115 / 09.05.2019 г.

  111

 ФИРГАН НИХАТОВ ФЕРАДОВ


професионално направление:
5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“

докторска програма: 
„Електронизация“

"Изследване на описатели на ЕЕГ сигнали за разпознаване на негативни емоционални състояния"

 ТУВ-НС-2019-116 / 21.05.2019 г.

  112

 РОСИЦА ФИЛЧЕВА ДИМИТРОВА


професионално направление:
5.4 "Енергетика"

докторска програма:
"Електроенергийни системи"

"Изследване на вълнови процеси в заземителни инсталации на електроенергийни обекти"

 ТУВ-НС-2019-117 / 02.07.2019 г.

  113

ГЕОРГИ ТОМОВ ТОМОВ


научна специалност:
ш. 02.03.04 „Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта“

"Изследване на процеса на ремонтно възстановяване на детайли от корабни машини чрез селективно нанасяне на покрития"

 ТУВ-НС-2019-118 / 08 .07.2019 г.

  114

ДЕЯН ЯНОШЕВ ВЕСЕЛИНОВ 

 
професионално направление:          5.1 "Машинно инженерство"

докторска програма:              „Технология на машиностроителните материали“

"Изследване процеса на електрохимично анодиране на титанова сплав Ti-6AI-7Nb"

 ТУВ-НС-2019-119 / 29.10.2019 г.

  115

РАДОСТИНА БОНЕВА ЯНКОВА

 
професионално направление:          5.1 "Машинно инженерство"

докторска програма:              „Технология на машиностроителните материали“

 "Изследване на наварени слоеве, подложени на износване"

ТУВ-НС-2019-120 / 31.10.2019 г.

  116

ИЛИЯН ВЕЛИЧКОВ ИЛИЕВ

професионално направление:          5.1 "Машинно инженерство"

докторска програма:              „Технология на машиностроенето“

 "Нов подход за формиране на регулярни релефи по сложни функционални повърхнини чрез процес за петосно повърхностно пластично деформиране"

ТУВ-НС-2019-121 / 21.11.2019 г.

   117

МАРИНА ПЕТРОВА МАРИНОВА-СТОЯНОВА


научна специалност:
ш. 05.02.21 „Организация и управление на производството (индустрия)“

 „Възможности за усъвършенстване на антикризисното управление на производствените предприятия посредством приложението на контролингови механизми“

ТУВ-НС-2019-122 / 20.12.2019 г.

  118

ВЕСЕЛА БОРИСОВА ДИЧЕВА


научна специалност:
ш. 05.02.21 „Организация и управление на производството (индустрия)“

 "Концепция за бизнес модел на технологичното предприемачество в българските малки и средни предприятия"

 ТУВ-НС-2019-123 / 20.12.2019 г.

  119

КАУА КАРИМ АБДУЛА


научна специалност:
ш. 02.07.06 „Електродинамика и антенно-фидерни устройства“
 

"Изследване на кръговополяризирани микролентови къси антени с обратно излъчване"

ТУВ-НС-2019- 124 / 14.01.2020 г.

 120

 ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА СПАСОВА


професионално направление:
5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
докторска програма:
„Компютърни системи, комплекси и мрежи“

 "Разработване и изследване на алгоритми за обработка на изображения в системи за откриване и следене на обекти"

 ТУВ-НС-2020- 125 / 21.02.2020 г.

121

ДИМИТРИЧКА ЖЕЛЕВА НИКОЛАЕВА


професионално направление:
5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
докторска програма: 
„Системно програмиране“

"Подход за разработка на софтуер, базиран на Софтуерни Шаблони за проектиране"

ТУВ-НС-2020- 126 / 01.06.2020 г.

122

ПЛАМЕНА ИВАНОВА МАРКОВА


професионално направление:
3.4 "Социални дейности" 
докторска програма:
"Социална работа, психологически изследвания и социална политика"

"Оценка на качеството на грижи за деца, настанени в приемни семейства"

 

 ТУВ-НС-2020- 127 / 19.06.2020 г.

123

ЕВГЕНИЯ ТРИФОНОВА БРАТОЕВА-ВАСИЛЕВА

 
професионално направление:
3.4 "Социални дейности" 
докторска програма:
"Социална работа, психологически изследвания и социална политика"

"Развитие на социалната работа с клиенти с онкологични заболявания за повишаване на качеството на живот"

  ТУВ-НС-2020- 128 / 13.07.2020 г.

 124

 АЙДЪН МЕХМЕД ХЪКЪ

 
професионално направление:
5.3 „Комуникационна и компютърна техника“
докторска програма:
„Компютърни системи, комплекси и мрежи“

 „Методи и средства за повишаване на Quality of Service (QoS) в мрежи, базирани на безжични технологии“

 ТУВ-НС-2020- 129 / 13.07.2020 г.