Магистри

Структура на учебния процес за учебната 2022/2023 г.

Структура на учебния процес за учебната 2022/23 г., за ОКС „МАГИСТЪР” след висше образование с продължителност на обучението 3 и 4 семестъра за специалност „ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН”

Специалност „Индустриален дизайн“, ОКС „Магистър“

Вид и продължителност на обучението

Обучението в специалност „Индустриален дизайн“ с образователно-квалификационна степен „Магистър“ е само редовно за студентите завършили ОКС „Бакалавър“ специалност „Индустриален дизайн“ (с продължителност съответно 3 семестъра) и само редовно за студентите завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“ по друга специалност (с продължителност 4 семестъра). Процедурата по завършване е защита на дипломен проект. Обучението на магистрите от специалност „Индустриален дизайн“ се провежда по утвърден от Академичния съвет на ТУ — Варна учебен план, а учебните програми са адаптирани към най-новите постижения в съответната област и реалните производствени условия. Структурата на обучението се основава на съчетание от научно-теоретична и специализирана подготовка, формирана на база на учебните дисциплини: Съвременни концепции в дизайна; Стратегически маркетинг; Презентационни технологии в дизайна; Презентационни технологии в дизайна - проект; Психологически основи на дизайна; Патентно право и т.н..

Начало на учебните занятия

  • Учебните занятия за 1 курс ОКС "Магистър" за завършилите ОКС "Бакалавър" по друга специалност започват от летния семестър на съответната учебна година.
  • Учебните занятия за 1 курс ОКС "Магистър" за завършилите ОКС "Бакалавър" специалност "Индустриален дизайн" започват от зимния семестър на съответната учебна година.

Професионална реализация

Магистъра по „Индустриален дизайн“ получава подготовка за извършване на изследователска, проектантска, творческа и управленска дейности в областта на дизайнерското проектиране.