Home News
News
Кръгла маса март 2011
На 28 март от 16,00 часа в зала 109 на ректората се проведе „кръгла маса”, на която  се дискутира разкриването на три нови специалности в ДТК Добрич. Участие в нея взеха: ректорът на университета доц. д-р инж. О. Фархи, неговите заместници проф. Д. Георгиев и доц. П. Петров, деканът  на „Факултет по изчислителна техника и автоматика” доц. д-р инж. П. Антонов, зам. деканът на  „Факултет по морски науки и екология” доц. д-р Д. Иванова, а също така ръководителите на профилиращи катедри и преподаватели от университета. Общият брой на участниците наброяваше 18 души.
Дискусията беше интересна и съдържателна. Тя продължи повече от час и половина. Установи се, че всички катедри са разгледали въпроса за новите специалности в колежа на свои заседания. Взети са положителни решения за разкриване на специалностите и предстои започване работа по подготовката на необходимата документация. Работата по специалност "Ремонт и експлоатация на транспортната техника" е в най-напреднал етап. В определена степен на готовност е и документацията по специалност "Индустриален мениджмънт", където се отчете мнението, че по-подходящо за условията на колежа ще бъде, ако специалността се развие като "Аграрен мениджмънт". Оформи се и становището,  че в колежа трябва да се предложат такива специалности, които ще привлекат по-голям брой студенти и които ще отговорят на спецификата на региона - аграрния бизнес. Това ще осигури по-добра икономическа ефективност на обучението. 
Read more...
 
Общо събрание на студентите
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На 24.02.2011 г. (Четвъртък) от 13 00 часа в зала 405 ще се проведе Общо събрание на студентите от ДТК – гр. Добрич. На събранието задължително трябва да присъстват груповите отговорници от І, ІІ и ІІІ курс на специалностите: «Електроника» и «Земеделска техника и технологии».  Всички студенти трябва да носят студентските си книжки. Събранието е открито за присъствие. За избор на Председател, Зам. председател и членове на Общото събрание на студентите в колежа имат право да гласуват само груповите отговорници. Заседанието ще протече при следния проекто-дневен ред:

1.    Избор на Председател на Общото събрание на студентите в колежа.
2.    Избор на Зам. председател на Общото събрание на студентите в колежа.
3.    Избор на член представител на студентите в Общото събрание на ТУ – Варна от квотата на колежа.
4.    Текущи. 
Председател на СС
«Петя Георгиева Симеонова»
 
Решение на АС на ТУ Варна
 
****************************

Във връзка с големия брой слаби оценки от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) в средното образование, включително и на успешно издържали предварителен „Тест по общотехническа подготовка” на 05.06.2010 г. в колежа, както и на допълнителни запитвания за възможност за явяване на редовният конкурсен изпит на 24.08.2010 г., Академичният съвет на Технически университет Варна на 07.06.2010 г. взе следните решения:

 До явяване на конкурсен изпит се допускат всички желаещи, представили заявление и диплома или служебна бележка (академична справка) за оценките от курса на обучение в средното образование. 


Да бъдат класирани всички кандидат-студенти, представили диплома за завършено средно образование и след поправителното явяване на ДЗИ.

****************************************************************************************
 
Студентска сесия 2013

На проведената на 09.04.2013 г. Студентска научна сесия в ТУ Варна участваха двама студенти от колежа.

Удостоени бяха със сертификати! Да им са ЧЕСТИТИ!, както и на техния научен ръководител гл. ас. Св. Стоянов!
        
 
Image

Image

 
Проект по Мярка 111
ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ ИЗГОТВИ ПРОЕКТ ПО МЯРКА 111 ОТ

„ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г
.”
            


В края на месец ноември изтече срокът на обявата за приемане на Заявления за подпомагане по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.” Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Добруджански технологичен колеж изготви проект по мярка 111 и подаде в срок своето заявление. В проекта са включени пет краткосрочни 30 часови курса за обучение в областта растениевъдството с тематика, която е свързана с нови техники, технологии и иновационни практики. Наименованията на курсовете са: „Приложение на технология GPS в растениевъдството”; „Нови машини, технологии и иновативни практики в земеделието”; „Напояване на земеделски земи и устойчиво управление на природните ресурси”; „Приложение на възобновяеми енергийни източници в земеделието” и „Сушене и съхранение на земеделска продукция”.
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Results 19 - 27 of 64