Home News
News
Общо събрание на студентите
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
На 24.02.2011 г. (Четвъртък) от 13 00 часа в зала 405 ще се проведе Общо събрание на студентите от ДТК – гр. Добрич. На събранието задължително трябва да присъстват груповите отговорници от І, ІІ и ІІІ курс на специалностите: «Електроника» и «Земеделска техника и технологии».  Всички студенти трябва да носят студентските си книжки. Събранието е открито за присъствие. За избор на Председател, Зам. председател и членове на Общото събрание на студентите в колежа имат право да гласуват само груповите отговорници. Заседанието ще протече при следния проекто-дневен ред:

1.    Избор на Председател на Общото събрание на студентите в колежа.
2.    Избор на Зам. председател на Общото събрание на студентите в колежа.
3.    Избор на член представител на студентите в Общото събрание на ТУ – Варна от квотата на колежа.
4.    Текущи. 
Председател на СС
«Петя Георгиева Симеонова»
 
Решение на АС на ТУ Варна
 
****************************

Във връзка с големия брой слаби оценки от Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) в средното образование, включително и на успешно издържали предварителен „Тест по общотехническа подготовка” на 05.06.2010 г. в колежа, както и на допълнителни запитвания за възможност за явяване на редовният конкурсен изпит на 24.08.2010 г., Академичният съвет на Технически университет Варна на 07.06.2010 г. взе следните решения:

 До явяване на конкурсен изпит се допускат всички желаещи, представили заявление и диплома или служебна бележка (академична справка) за оценките от курса на обучение в средното образование. 


Да бъдат класирани всички кандидат-студенти, представили диплома за завършено средно образование и след поправителното явяване на ДЗИ.

****************************************************************************************
 
Студентска сесия 2013

На проведената на 09.04.2013 г. Студентска научна сесия в ТУ Варна участваха двама студенти от колежа.

Удостоени бяха със сертификати! Да им са ЧЕСТИТИ!, както и на техния научен ръководител гл. ас. Св. Стоянов!
        
 
Image

Image

 
Проект по Мярка 111
ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ ИЗГОТВИ ПРОЕКТ ПО МЯРКА 111 ОТ

„ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г
.”
            


В края на месец ноември изтече срокът на обявата за приемане на Заявления за подпомагане по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.” Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Добруджански технологичен колеж изготви проект по мярка 111 и подаде в срок своето заявление. В проекта са включени пет краткосрочни 30 часови курса за обучение в областта растениевъдството с тематика, която е свързана с нови техники, технологии и иновационни практики. Наименованията на курсовете са: „Приложение на технология GPS в растениевъдството”; „Нови машини, технологии и иновативни практики в земеделието”; „Напояване на земеделски земи и устойчиво управление на природните ресурси”; „Приложение на възобновяеми енергийни източници в земеделието” и „Сушене и съхранение на земеделска продукция”.
Read more...
 
Обява по Мярка 111 на ПРСР
Обучителен център, създаден по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”на Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

НАБИРА ОБУЧАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ :

-          Приложение на технология GPS в растениевъдството;
-          Нови машини технологии и иновативни практики в земеделието;
-          Напояване на земеделски земи и устойчиво управление на природните ресурси;
-          Приложение на възобновяеми енергийни източници в земеделието;
-          Сушене и съхранение на земеделска продукция.

В учебната програма на всеки от тях са включени темите по агроекология: „Базово обучение по проблемите на опазването на околната среда в земеделието” и „Условия и правила за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”, които се водят от учени от Добруджански земеделски институт гр. Ген. Тошево.

Обадете ни се на тел. 058 605 378 или GSM: 0894 612 351 и подайте заявление, което можете да изтеглите по интернет от нашия сайт ИЛИ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ НАС! Побързайте, защото курсовете започват веднага след Нова година!
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 19 - 27 of 63