Home News
News
Приветствие на директора
Уважаеми, колеги и гости! 
          
         Днес на първи октомври Добруджански технологичен колеж, открива академичната учебна година 2012-2013. Тази година успяхме да осъществим нашата идея за приемственост и последователност на випуските от наши възпитаници, като на днешното тържество ще направим и промоцията на абсолвентите от учебната 2011-2012 г.           
         
По тази причина мисля, че този ден ще остане забележителен, както за нашите първокурсници, които направиха вярна крачка в своя живот, избирайки нашия колеж за свое висше учебно заведение, така и за нашите колеги, специалисти, които ще получат своите дипломи за „професионален бакалавър”.
           
         
Мога спокойно да кажа, че за колежа в условията на все по-намаляваш брой кандидат-студенти, кандидатстудентската кампания приключи успешно, тъй като успяхме в максимална степен да изпълним държавния план-прием! Нещо повече, открихме прием по нова специалност: „Ремонт и експлоатация на транспортната техника” – редовно обучение. Тази специалност породи голям интерес от страна на кандидат студентите. Прави впечатление и това, че предпочитанията към задочно обучение са големи, което ни дава знак, че от следващата година освен по нашите добре известни сред обществеността специалности: „Земеделска техника и технологии” и „Електроника”, ще разкрием задочно обучение и по новата специалност.
           
        
Важна положителна характеристика за колежа е фактът, че през лятото на тази година системата за
управление на качеството премина успешна сертификация за съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008. Сертифицирани сме от престижна международна оценителна организация с валидност на сертификата до месец август 2015 г.
           
       
Уважаеми, господа!
           
       
Уважаеми, първокурсници!
           
       
Искам да Ви уверя, че ръководството на колежа и академичният състав полагат всички необходими грижи и усилия за провеждането на нормален и ефективен учебен процес. Ние разполагаме с четири зали, които са оборудвани за видео презентации, девет специализирани лаборатории, две работилници, модерна компютърна зала и библиотека с над 6 хиляди библиотечни единици.
       Приветствам всички по случай откриването на академичната 2012-2013 учебна година!
      
Да е спорна новата учебна година!
      
А на нашите абсолвенти пожелавам здраве, упорит труд и успехи във всички техни нови
начинания! 
    
  Директор на ДТК гр. Добрич,
     
доц. д-р инж. Р. Михайлов
 
Важно за КСП

Академичният съвет на Технически университет Варна в заседанието си от 09.05.2011 г. коригира чл. 4, ал. 6 от „Правилник за приемане на студенти в ТУ Варна за учебната 2011 – 2012 г.” Тази промяна засяга и кандидат студентите за колежа. С новия текст на чл. 4, ал. 6 се дава следната възможност: „Кандидат-студентите, класирани на първите шест места (при индивидуално класиране) или на първите три места в първите три отбора на национални състезания, завършващи средно образование в годината на провеждане на състезанието, ако са подали кандидат-студентски документи, се класират в специалността, която са заявили на първо място, съгласно таблицата:

NНационално състезаниеСпециалност в ТУ – Варна

1.

„Най-добър техник в машиностроенето”

„Земеделска техника и технологии”

2.

…..

…..

 

Кандидат-студентите, класирани на първите шест места (при индивидуално класиране) или на първите три места в първите три отбора на регионални състезания в област „Технически науки”, завършващи средно образование в годината на провеждане на състезанието, ако са подали кандидат-студентски документи, се класират в специалността (или в сродна специалност), съответстваща на темата на състезанието.

 
Защитата на д-р Свилен Стоянов
На 17 юли в Конферентната зала на НУК в ТУ Варна се състоя

публичната защита на докторската дисртация на ас. Свилен Стоянов.

Image      Image

Научно жури в състав: проф. д-р инж. О. Фархи - председател, проф. Иванов от ТУ София, проф. М. Илиев от РУ "А. Кънчев" гр. Русе, проф. А. Александров от ТУ Габрово и доц. Р. Василев от ТУ Варна изслуша изложението на ас. инж. Св. Стоянов

Image       Image

Докторнатът отговори на зададениете му въпроси.

Image
 
След направените изказвания журито пристъпи към явно гласуване и присъди образователната и научна степен "доктор" на ас. инж. Свилен Стоянов!

Image          Image

Image                     Image
 
Награда за НИД

Закриване на „Месец на науката – 2014” – се проведе 

на 20.10.2014 в Заседателна зала на НУК

 

доц. Хр. Скулев направи ретроспекция на мероприятията през „Месец на науката – 2014”

 

Наградени бяха основни звена и колективи за участие в изложба „Научни постижения на научните звена на ТУ-Варна”.

Сред тях е и проектът разработен от колектив на колежа, който получи грамота, връчена от ректора на университета проф. д-р О. Фархи.

Image
 
Обява за асистенти

ДТК обявява две свободни работни места за щатни асистенти.

Научните направления са: ш. 02.18.00 "Механизация и електрификация на селското стопанство" 1 щатна бройка и ш.  02.21.08 "Електронизация" 1 щатна бройка.

Работните места ще се заемат след явяване на конкурс, който е обявен в "Държавен вестник" бр. 36 от 04 април 2008 г. със срок 1 месец от датата на публикуването. Успешно положилите конкурсния изпит ще получат научното звание "асистент" и възможността да се обучават в докторантура, за което ще получат стипендия към щатната заплата за асистент. Законът за научните звания и научните степени налага възрастова граница за кандидатстване от 35 г. и изисква завършена образователно квалификационна степен на висше образование "бакалавър" или "магистър" в съответното професионално направление.

За справки ползвайте телефоните на ДТК: 058 604 712 - централа и 058 602 252 - директор и

E-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Краен срок за подаване на документи 30.04.2008 г. (сряда)! в служба "Личен състав", ст. 509МФ на ТУ-Варна, ул. "Студентска" № 1, тел 052 383-284.

Уважаеми, млади специалисти, заповядайте на неформално интервю-беседа за Вашето научно и професионално бъдещо развитие!

Адрес: гр. Добрич, ж. к. "Добротица" 12, ет. 5 ст. 502.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>

Results 28 - 36 of 63