Home Council of the Colege
Council of the Colege
План на заседанията на Съвета на колежа

ПЛАН

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА  НА  КОЛЕЖА

НА ДТК – гр. ДОБРИЧ

за летния семестър на учебна 2018-2019 година

 

 

февруари – 22.02.2019 г. петък - 13 ч., з. 506 (библиотека)

 

1.      Приемане план на заседанията на Съвета на колежа на ДТК гр. Добрич за летен семестър на учебната 2018-2019г.

докладва: Директора

2.      Анализ на резултатите от януарската изпитна сесия.

 докладва: Н-к УМО

3.      Приемане на нови учебни програми.

докладва: Зам. Директора

4.      Текущи

 

 

март – 29.03.2019 г.  петък - 13.00  ч., з. 506 (библиотека)

 

 1. Информация за хода на учебния процес и мерки за подобряването му.

докладва: Преподаватели

докладва: Н-к УМО

 докладва: Зам. Директора

 

2. Обсъждане на предложение за научноизследователски проект на основното академично звено за участие в обявения конкурс към  Технически Университет-Варна.

 

 докладва: Директора

3. Обсъждане хода на КСП 2019-2020 г.

 докладва:  Директора

 

4. Текущи

4.1. Студентска научна сесия и спортен празник на ДТК

 

 

 

 април - 19.04.2019 г. петък – 13.00 ч., з. 506 (библиотека)

 

1. Информация за изпълнението плана за КСП – 2019-2020 г.

докладва: Директора

 

2. Приемане на изменения в конспектите за държавните изпити за  Випуск -  2019.

 

 докладва: Зам. Директора

3. Текущи.

 

 

 

май –  17.05.2019 г. петък – 13.00 ч., з. 506 (библиотека)

 

 

1. Предложение за атестиране на преподаватели за следващата учебна година.

 докладва: Зам. Директора

 

2. Информация за състоянието на учебния процес и подготовката за лятната сесия.

 

докладват: Преподаватели

 

3. Определяне състава на комисиите и графика за държавните изпити за випуск  2019 г.

 

 докладва: Зам. Директора

 

4. Текущи.

 

 

 юни – 28 .06.2019 г. петък – 13.00 ч., з. 506 (библиотека)

 

 

1. Отчет на изпълнението на годишната преподавателска заетост през 2018-2019 г. и информация за разпределението на учебната заетост през 2019-2020 г.

докладва: Директора

 

2. Приемане на междинен отчет по научноизследователски проект на основното академично звено към  Технически Университет-Варна .

докладва: Директора

 

 

3. Информация за изпълнението плана за КСП – 2019-2020 г.

докладва: Директора

 

4. Текущи

 

 

 
Общо събрание


 


 
 
College counsil

SHEDULE

OKTOBER 2015

 
План на заседанията на Съвета на колежа

ПЛАН

НА ЗАСЕДАНИЯТА НА СЪВЕТА  НА  КОЛЕЖА

НА ДТК – гр. ДОБРИЧ

за летен семестър на учебна 2018-2019 година

 

 

февруари – 22.02.2019 г. петък - 13 ч., з. 506 (библиотека)

 

1.      Приемане план на заседанията на Съвета на колежа на ДТК гр. Добрич за летен семестър на учебната 2018-2019г.

докладва: Директора

2.      Анализ на резултатите от януарската изпитна сесия.

 докладва: Н-к УМО

3.      Приемане на нови учебни програми.

докладва: Зам. Директора

4.      Текущи

 

 

 

март – 29.03.2019 г.  петък - 13.00  ч., з. 506 (библиотека)

 

 1. Информация за хода на учебния процес и мерки за подобряването му.

докладва: Преподаватели

докладва: Н-к УМО

 докладва: Зам. Директора

 

2. Обсъждане на предложение за научноизследователски проект на основното академично звено за участие в обявения конкурс към  Технически Университет-Варна.

 

 докладва: Директора

3. Обсъждане хода на КСП 2019-2020 г.

 докладва:  Директора

 

4. Текущи

4.1. Студентска научна сесия и спортен празник на ДТК

 

 

 

 април - 19.04.2019 г. петък – 13.00 ч., з. 506 (библиотека)

 

1. Информация за изпълнението плана за КСП – 2019-2020 г.

докладва: Директора

 

2. Приемане на изменения в конспектите за държавните изпити за  Випуск -  2019.

 

 докладва: Зам. Директора

3. Текущи.

 

 

 

май –  17.05.2019 г. петък – 13.00 ч., з. 506 (библиотека)

 

 

1. Предложение за атестиране на преподаватели за следващата учебна година.

 докладва: Зам. Директора

 

2. Информация за състоянието на учебния процес и подготовката за лятната сесия.

 

докладват: Преподаватели

 

3. Определяне състава на комисиите и графика за държавните изпити за випуск  2019 г.

 

 докладва: Зам. Директора

 

4. Текущи.

 

 

 юни – 28 .06.2019 г. петък – 13.00 ч., з. 506 (библиотека)

 

 

1. Отчет на изпълнението на годишната преподавателска заетост през 2018-2019 г. и информация за разпределението на учебната заетост през 2019-2020 г.

докладва: Директора

 

2. Приемане на междинен отчет по научноизследователски проект на основното академично звено към  Технически Университет-Варна .

докладва: Директора

 

 

3. Информация за изпълнението плана за КСП – 2019-2020 г.

докладва: Директора

 

4. Текущи

 

 

 

 

 

 

 


 
Състав на Съвета на колежа

СПИСЪК

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА КОЛЕЖА НА

ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

МАНДАТ 2015-2019 ГОДИНА

 

І. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

НА ОСНОВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР В КОЛЕЖА

 

 1. доц. д-р инж. Свилен Христов СТОЯНОВ
 2. доц. д-р инж. Радко Петров МИХАЙЛОВ
 3. гл. ас. д-р инж. Светлана Михайлова ПАСКАЛЕВА
 4. гл. ас. д-р инж. Красимира Петкова ЗАГОРОВА
 5. гл. ас. д-р инж. Владимир Георгиев ДЕМИРЕВ
 6. гл. ас. д-р инж. Десислава Палчева МИХАЙЛОВА
 7. ас. инж. Светлозар Кирилов ЗАХАРИЕВ

 

II. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ТУ ВАРНА

 

 1. доц. д-р инж. Павлина Калчева ТОТЕВА-ЛЮТОВА;
 2. доц. д-р  Петър Стоянов ЯНКОВ;
 3. доц. д-р инж. Пламен Недков Петров

 

III. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРОФИЛИРАЩИТЕ КАТЕДРИ

 


 1. доц. д-р инж. Здравко Динчев ИВАНОВ - ръководител катедра ТТТ;
 2. доц. д-р инж. Стоян Димитров Славов - ръководител катедра ТМММ

 

 

ІV. ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ ПЕРСОНАЛ

 

 1. Гергана Минкова ДИАМАНДИЕВА

 

V. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТИ

 

 1. Александър тодоров ДИМИТРОВ, спец. ЗТТ, IIІ к. фак. № 71675102
 2. Даниела Георгиева МАНОЛОВА спец. ЗТТ, ІІІ к. фак. № 71675105
 3. Ивелина Любомирова Тодорова, спец. РЕТТ, І к., фак.№ 18711015

 

ОБЩ БРОЙ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА КОЛЕЖА:                                - 16 човека

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ                                                                             - 12 човека – 75%

СТУДЕНТИ                                                                                                       - 3 човека – 19%

 

Структурата, числеността и поименния състав на Съвета на колежа, съгласно промените в ПУД на ТУ Варна от 2016 г. са приети в заседание на Общото събрание на 14.12.2018 г.

Дата на утвърждаване: 17.12.2018 г.