Home Scientific activity
Scientific activity
Проект НП13/2018

Анотация

Изследователски цели са главно върху измерването на механичните трептения (вибрации) за да се установяване работоспособността на елементи от даден възел при експлоатация на земеделските машини. Самите вибрации представляват сериозен проблем и тяхното намаляване до допустимите граници е една от най-важните цели при конструирането и експлоатацията на дадено изделие. Високото ниво на вибрациите оказва пагубно влияние, както върху машините, така и при нормалното протичане на съответния технологичен процес.

Методологията на изследванията се състои в: анализ на съществуващи решения, вибрационен анализ на лагерни възли; силов анализ в реално време за следене хода на протичане на технологичния процес, използване на измервателни тензопреобразуватели, приложение на спектрален анализ на трептенията за установяване причините, водещи до интензивно износване и отказ на възли в земеделските машини, както и възможностите за превантивни действия с цел гарантиране работоспособността и безотказност при експлоатация.

 Очакваните резултати са :получаване на опитни данни от монтираните върху мотоблок на вибрационни и силови сензори и датчици, установяване големината и направлението на максималната амплитуда на трептенията, на които са подложени лагерните възли;, създаване на бази от данни и програми за проследяване експлоатационното състояние на земеделски машини и агрегати в реално време;

 Актуалност на научните изследвания се състои във факта, че ходът на развитие на земеделието е по посока на ранната и точна диагностика състоянието на земеделската техника, което ще даде своя принос за по-широкото навлизане на принципите на прецизното земеделие в нашата страна.

 Съответствието с регионалните, националните и европейските приоритети и стратегията за развитие на научните изследвания в ТУ-Варна е изразено в следните приоритети: развитие на дейности, свързани с характерните за региона почвено-климатични условия за земеделие; разработване на нови материали, машини, технологии и процеси в земеделието. Настоящият проект е продължение на успешно реализирания проект през 2017 г. и е в съответствие със „Стратегия за развитие  на научните изследвания в ТУ-Варна“ 2013 г,

 Съответствието с научните направления на основното звено ДТК се изразява в:.

приложение на принципите на мехатрониката в проектирането; изследване и изпитване на машини и приспособления за растениевъдството и животновъдството; приложение на инструментите на прецизното земеделие в практиката; решаване на задачи за по-ефективното използване на земеделската техника и новите технологии в аграрния сектор.

Read more...
 
Научен проект НП30/2014

 

 

Наименование на

проекта

 

 

РАЗШИРЯВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО В ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПРАКТИКА НА ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНИКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

Професионално направление,

шифър

5. Технически науки

5.1. Машинно инженерство

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

 

Звено

на ТУ- Варна

 

Катедра

 

Лаборатория

 

НПЛ 204В

 

Факултет

 

ДТК

 

Ръководител

на проекта

 

доц. д-р инж. Радко Петров Михайлов

 

 

Тел.: 058 604 712  GSM: 0899 904 980  e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

подпис

 

 

 

 

 

 

 

Участници

в проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   доц. д-р инж. Илия Иванов Илиев – ДЗИ гр. Ген. Тошево

 

2.   гл. ас. инж. Свилен Христов Стоянов– ДТК - Добрич;

 

3.   гл. ас. д-р инж.Красимира Петкова Загорова– ДТК - Добрич;

 

4.   гл. ас. инж.Светлозар Кирилов Захариев – ДТК - Добрич;

 

5.   гл. ас. инж.Владимир Георгиев Демирев – ДТК - Добрич;

 

6.   ас. Милена Николова Маринова – ДТК - Добрич;

 

7.   Антоанета Драгнева Петрова - спец. „Земеделска техника и технологии” ІI к.

 

8.    Филип Красимиров Янков сп. „Електроника ІІ курс ”

 

9.   Мирослав Ивайлов Михайлов спец. „Ремонт и експлоатация на транспортната техника” І курс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подписи

Продължител­ност на проекта

една година

Read more...
 
Инфраструктурен проект'09

ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ

 

 

Тема на проекта:

 

Създаване на научно-приложна лаборатория (НПЛ) за внедряване на иновации и практическо обучение по механизация и електрификация на селското стопанство
Приоритетно направление

 

механизация и електрификация на земеделието, материалознание и технология на материалите, рязане на металите, електрически и електронни апарати и устройства

 

 

Водещо звено на ТУ- Варна

 

ДТК Добрич

 

 

Ръководител на проекта: 

 

 

доц. д-р, инж. Радко Петров Михайлов сл. тел.: 058 602 252 

Участници

в проекта:

 1.     гл. ас. инж. Свилен Христов Стоянов – ДТК Добрич;

2.     гл. ас. инж. Светлозар Кирилов Захариев - ДТК Добрич;

3.     гл. ас. инж. Владимир Георгиев Демирев - ДТК Добрич;

4.     гл. ас. инж. Красимира Петкова Загорова - ДТК Добрич;

5.     гл. ас. инж. Светлана Михайлова Паскалева - ДТК Добрич;

6.     гл. ас. инж. Дамянка Стоянова Томанова - ДТК Добрич;

7.     гл. ас. инж. Славчо Пеев Стоянов - ДТК Добрич;

8.     ас. инж. Атанаска Костадинова Боева - ДТК Добрич;

9.     ас. Милена Николова Маринова - ДТК Добрич;

10.  инж. Татяна Маринова Тонова - ДТК Добрич;

11.  Иван Методиев Денев- ДТК Добрич 

 

 

Продължителност

на проекта:

 

 

 

две години 

 

 

 Стойност на проекта 

          

                          Обща стойност: 38 750 лв. 

           За първата година: 18 750 лв.

Сума за финансиране от субсидията: 15 000 лв. 

              Дял на сумата, %: 80%

 
Проект 2009

Изследователски проект,

финансиран от фонд научни изследвания на ТУ Варна 2009 г. 

 

Тема: ИЗСЛЕДВАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ

НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ С

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИТЕ 

 

 

Научна

специалност,  

шифър

 

 

      механизация и електрификация на селското

стопанство, ш. 02.18.00

      технология машини и системи за

обработване чрез пластично деформиране, ш.

02.01.17

      рязане на металите и режещи инструменти,

ш. 02.01.13

      електрически и апарати, ш. 02.04.05

      икономика и управление (напояване на

земеделски земи) ш. 05.02.18      технология на

машиностроенето, ш. 02.01.10;

      електронизация, ш. 02.20.08

 

 

 

 

Звено на ТУ-

Варна 

 

ДТК Добрич

Ръководител

 

доц. д-р, инж. Радко Петров Михайлов  

Участници в   

проекта       

1.     гл. ас. инж. Свилен Христов Стоянов – ДТК Добрич;

2.     гл. ас. инж. Светлозар Кирилов Захариев - ДТК Добрич;

3.     проф. дтн. инж. Димитър Димитров – ТУ Варна;

4.     гл. ас. инж. Владимир Георгиев Демирев - ДТК Добрич;

5.     гл. ас. инж. Красимира Петкова Загорова - ДТК Добрич;

6.     гл. ас. инж. Светлана Михайлова Паскалева - ДТК Добрич;

7.     гл. ас. инж. Дамянка Стоянова Димитрова - Томанова - ДТК Добрич;

8.     гл. ас. инж. Славчо Пеев Стоянов - ДТК Добрич;

9.     ас. инж. Атанаска Костадинова Боева - ДТК Добрич;

10.  ас. Милена Николова Маринова - ДТК Добрич;

11.  Явор Валентинов  Димитров, ІІІ к. Е, студент - ДТК Добрич;

12.   Гергана Петрова Георгиева, І к. ЗТТ, студент - ДТК Добрич; 

 

Продължител­

ност на

проекта 

 

една година

 

Стойност на

проекта 

 

 

 9 800 лв.

 
Scientific activity

Elaborating the conditions, instrumentation and problems of the precision

agricultures in Northeastern Bulgaria

 

research team:

 

Assoc. prof. Radko Mhajlow

m. ass. Svetlozar Zahariev

m. ass. Svilen Hristov

m. ass. Kr. Zagorova

m. ass. D. Dimitrova

ass. A. Boeva

D. Dimitrov - student

P. Iancheva - student

T. Bilgin - student

 

 

         

Read more...