Начало История

Добруджански технологичен колеж - Добрич води началото си от 1988 г. , когато е разкрита специалност  "Автоматизация на дискретното производство ". През следващата учебна 1989-90 г. започва прием на студенти и по специалностите " Електронна техника " и " Технология на машиностроенето и уредостроенето ", а от 1995 г. е разкрита специалността " Механизация на земеделието", която сега се нарича "Земеделска техника и технологии". През 2012 г. започва прием по специалност "Ремонт и експлоатация на транспортната техника", а през 2013 г. - по специалност "Ремонт и експлоатация на мехатронни устройства".


Годишно в ДТК-Добрич се обучават 140 студента в редовна и задочна форма. Над 950 са завършилите колежа досега, от тях 30% са продължили образованието си във висши учебни заведения в страната, останалите успешно се адаптират и реализират в промишлеността и земеделието. За това им помагат добрите знания по общо-инженерна подготовка и получените практически умения.Колежът обучава студенти в следните професионални направления за висше образование: “Машинно инженерство”, “Електротехника, електроника и автоматика" и "Транспорт, корабоплаване и авиация".


Научно-изследователската дейност в колежа се осъществява от хабилитирани преподаватели на основен трудов договор към колежа и от нехабилитираните преподаватели. Разработени и публикувани са повече от 120 научни доклада. Преподаватели от колежа са участвали с доклади на международни конференции в Румъния, Турция, Германия, Русия и Украйна. Колежът е бил организатор-домакин на три научни конференции през: 1991 г., 1995 г. и 2001 г., която беше в рамките на годишната научна сесия на ТУ Варна и на две Юбилейни научни сесии по случай 20-та и 25-та годишнина през 2008 и през 2013 г.

 

През 2015 г. се навършиха 20 от откриване прием по специалност "Земеделска техника и технологии" в гр. Добрич. Събитието беше отбелязано с Научен форум, в който участие взеха гости от града и ТУ Варна, възпитаници на колежа, учени от ДЗИ гр. Ген. Тошево и представители на фирми в които работят наши абсолвенти.