Home News Проект по Мярка 111
Проект по Мярка 111
ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ ИЗГОТВИ ПРОЕКТ ПО МЯРКА 111 ОТ

„ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г
.”
            


В края на месец ноември изтече срокът на обявата за приемане на Заявления за подпомагане по Мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” от „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.” Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Добруджански технологичен колеж изготви проект по мярка 111 и подаде в срок своето заявление. В проекта са включени пет краткосрочни 30 часови курса за обучение в областта растениевъдството с тематика, която е свързана с нови техники, технологии и иновационни практики. Наименованията на курсовете са: „Приложение на технология GPS в растениевъдството”; „Нови машини, технологии и иновативни практики в земеделието”; „Напояване на земеделски земи и устойчиво управление на природните ресурси”; „Приложение на възобновяеми енергийни източници в земеделието” и „Сушене и съхранение на земеделска продукция”.
В курсовете могат да се обучават физически лица, които отговарят на следните изисквания: да са земеделски производител, регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.); управители или наети с трудов договор в юридическо лице, което е регистрирано като земеделски производител по реда на същата Наредба № 3 от 1999 г.; да са физическо лице, което е собственик/съсобственик на гори и/или земи от горския фонд; да са одобрен ползвател на помощ по реда на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Резултатите от конкурса за проектите ще са известни през месец май 2011 г. Обучението на курсистите се финансира изцяло по Програмата. Графикът за обучение на всеки курс е в рамките на четири работни дни, като в период от четири седмици преди началото на курса ще се извършва набирането на обучаеми по предвидената от програмата процедура.

            С реализацията на този проект в Добруджански технологичен колеж ще се създаде обучителен център, какъвто в цяла Североизточна България все още няма.