Home News План за юбилея 25 год.
План за юбилея 25 год.
ПЛАН
за организиране на мероприятията във връзка с честването на 25-та година от създаването на ДТК гр. Добрич

                
 
I.           
 Подготвителна дейност;
1.     Ремонт на аудиторна зала № 107.
а) създаване на идеен проект:                  срок: 30.01.2013 г.
б) извършване на строително-монтажни работи;
в) официално откриване:                         срок: 11.10.2013 г.
отг. доц. Р. Михайлов

2. Създаване на специализирана лаборатория за специалност „Ремонт и експлоатация на транспортната техника“.
а) създаване на идеен проект:                  срок: 30.01.2013 г.
б) извършване на строително-монтажни работи;
в) официално откриване:                         срок: 11.10.2013 г.
отг. ас. А. Боева
3. Създаване на спортна зала за тенис на маса и каланетика:
а) създаване на идеен проект:                  срок: 30.01.2013 г.
б) извършване на строително-монтажни работи;
в) официално откриване:                         срок: 11.10.2013 г.
отг. ст. преп. Й. Добрева

4. Организиране на „Втора юбилейна научна сесия“ под мотото: „25-години висше техническо образование в гр. Добрич“;       
отг. доц. В. Веселинова

а) кандидатстване с проектно предложение за участие в конкурса за финансиране на научната дейност в ТУ Варна:                                            срок: 05.03.2013 г.
б) изработване на първа покана за участие и изпращане   срок: 29.03.2013 г.
в) съставяне на предварителна програма за провеждането на „Втора юбилейна научна сесия „25-години висше техническо образование в гр. Добрич“ (ЮНС‘2013);
г) организиране рецензирането на докладите и създаването на юбилеен том на Годишника на ТУ Варна с докладите от ЮНС‘2013.        срок: 20.09.2013 г.
            

II.           
 Провеждане на юбилейните тържества:

1.    
Тържествено събрание:
Място:       Огледална зала „Нели Божкова“
Дата и час: 11.10.2013 г. от 16,00 часа.        
а) доклад за историята и развитието на колежа;
        
б) приемане на приветствия;
        
в) музикална програма;
        
г) тържествена вечеря.
        

2. Юбилейна научна сесия:

Място:       ДТК ж.к. „Добротица“ 12
Дата и час: 12.10.2013 г. от 09,00 часа.
а) откриване и пленарна сесия;
б) заседания по секции;
в) закриване. 

Дата: януари 2013 г.
гр. Добрич

Директор на ДТК:………………………….
/доц. д-р инж. Р. Михайлов/ Приет с Протокол № 11 от 12.01.2013 г. на Съвета на колежа.