Home Scientific activity Научен проект НП30/2014
Научен проект НП30/2014

 

 

Наименование на

проекта

 

 

РАЗШИРЯВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО В ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПРАКТИКА НА ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНИКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

Професионално направление,

шифър

5. Технически науки

5.1. Машинно инженерство

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

 

Звено

на ТУ- Варна

 

Катедра

 

Лаборатория

 

НПЛ 204В

 

Факултет

 

ДТК

 

Ръководител

на проекта

 

доц. д-р инж. Радко Петров Михайлов

 

 

Тел.: 058 604 712  GSM: 0899 904 980  e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

подпис

 

 

 

 

 

 

 

Участници

в проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   доц. д-р инж. Илия Иванов Илиев – ДЗИ гр. Ген. Тошево

 

2.   гл. ас. инж. Свилен Христов Стоянов– ДТК - Добрич;

 

3.   гл. ас. д-р инж.Красимира Петкова Загорова– ДТК - Добрич;

 

4.   гл. ас. инж.Светлозар Кирилов Захариев – ДТК - Добрич;

 

5.   гл. ас. инж.Владимир Георгиев Демирев – ДТК - Добрич;

 

6.   ас. Милена Николова Маринова – ДТК - Добрич;

 

7.   Антоанета Драгнева Петрова - спец. „Земеделска техника и технологии” ІI к.

 

8.    Филип Красимиров Янков сп. „Електроника ІІ курс ”

 

9.   Мирослав Ивайлов Михайлов спец. „Ремонт и експлоатация на транспортната техника” І курс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подписи

Продължител­ност на проекта

една година

Анотация

Изследователските цели на настоящият проект са да се разшири приложението на на иновативните практики, свързани със сензориката, механизацията, GPS технологията и енергийната ефективност в условията на прецизното земеделие. До този момент са  проектирани и разработени четири схеми на преобразуватели на изменението на съпротивлението в честота и две в период. На шестте схеми бяха изведени уравненията на преобразуване, извършени бяха симулации с програмен продукт ORCAD, направени са експерименти и е извършен сравнителен анализ на получените резултати. Проектиран и изработен бе специализиран честотомер периодометър за работа с гореспоменатите схеми. Цели се постигането на следните ефекти: реализация на метода за компенсация на адитивната грешка, използване на шумо-подтискащите свойства на интегриращите преобразуватели и използване на възможността за аналого-цифрово преобразуване на честотата с пренебрежима за практиката грешка от квантоване. Целта при разширяване приложението на практики, свързани с напояването е да се проследи в динамика състоянието и развитието на организираната поливна дейност под формата на сдружения за напояване (СН), действащи на територията на област Добрич. В хода на изследването да се планират, изследват и съпоставят основни показатели, свързани с дейността на изследваните СН, съответно към 2008 и 2013/2014г. Целите свързани с енергийната ефективност са: изграждане на модел на фотоволтаична система, използвайки софтуерна среда Matlab, изграждане на стенд за изследване на контролер за заряд на акумулаторни батерии във фотоволтаична система; снемане на експериментални резултати от стенда. Целта при разширяване приложението на иновативни практики, свързани с моделиране на сушилни процеси е разработените в ДТК симулационни модели за сушене на зърно в дебел да изведат по-добри резултати като се отчете тяхната едностранност. Сушилният процес е сложен комплекс от топло- и масообменни явления, които в сегашните модели се пренебрегват. Налага се изводът, че развитието на моделите трябва да е в посока обогатяване и прецизиране чрез включването на по-пълен комплекс от явления.

Използваните методи ще са: методът на сравнителния анализ, разглеждайки иновативни практики, свързани със сензориката, конструирането и енергийната ефективност в условията на прецизното земеделие, изследвайки една и съща величина с различни устройства и преобразуватели; методът на критичния анализ, чрез който ще бъдат установени и формулирани проблемите в приложението на сензориката, GPS технологията и енергийната ефективност в условията на прецизно земеделие, както и методът на емпиричното изследване приложен при измерване на различни неелектрическите величини, които характеризират почвите и сушенето на продуктите в земеделието.

Очакваните резултати са: да бъдат установени потенциалните предимства на създадените честотни преобразуватели при изследване на технологични процеси на базата на сензори тип тензометрични съпротивителни преобразуватели, за измерване на неелектрическите величини в условията на прецизно земеделие; да бъде постигнато, по широко прилагане на поливно земеделие и GPS технологията в земеделието; да бъде подадена заявка за патент за приспособление за механизиране прибирането на бобови култури; да бъдат получени данни за начините и методите, чрез които симулираните процеси на работа на фотоволтаични системи, ще доведат до по-висока енергийна ефективност при тяхното реално приложение в условията на прецизно земеделие.

Съответствие с общите показатели на научните изследвания в ТУ-Варна

Настоящият проект е продължение на успешно реализирания проект през 2013 г. Той е в съответствие с направленията за изследователска работа на ТУ-Варна, изразени в следните приоритети: опазване на околната среда; енергийна и ресурсна ефективност; разработване на нови технологии.


Съответствието на проекта с научните направления на основното звено ДТК се изразява в: изследване на технологии и съоръжения за земеделието; приложение на енергоспестяващи технологии; използване на екологосъобразни енергийни източници в земеделските ферми и стопанства, решаване на задачи за по-ефективното използване на земеделската техника.