Home News Защита дисертацията на гл. а.с д-р В. Демирев
Защита дисертацията на гл. а.с д-р В. Демирев
На 12.06.2014 г. в катедра "Земеделски машини" на РУ "А. Кънчев" гр. Русе
 се проведе публичната защита на докторската дисертация на нашия колега гл. ас. инж. В. Демирев.
Image   
Научното жури се председателстваше от проф. д-р инж. Б. Борисов от РУ гр. Русе - дългогодишен хонорован преподавател в ДТК Добрич.

В неговия сътав бяха: проф. дтн С. Мандраджиев   от АУ гр. Пловдив, доц. д-р инж. И. Илиев от ДЗИ гр. Ген. Тошево, както и двамата научни ръководители на дисертанта: доц. д-р инж. Б. Колев от РУ гр. Русе и доц. д-р инж. Р. Михайлов от ДТК гр. Добрич.

Image     Image

Докторантът запозна членовете на Научното жури и присъстващата публика в аудиторията със съдържанието на своя труд. Прочени бяха рецензиите и становищата на членовете на Научното жури. Дадени бяха компетентни отговори на отправените забележки и въпроси.


Научното жури гласува единодушно да бъде присъдена научната и образователна степен "ДОКТОР" на гл. ас. инж. В. Демирев.

Image     

Image       Image