Home Scientific activity Проект НП13/2018
Проект НП13/2018

Анотация

Изследователски цели са главно върху измерването на механичните трептения (вибрации) за да се установяване работоспособността на елементи от даден възел при експлоатация на земеделските машини. Самите вибрации представляват сериозен проблем и тяхното намаляване до допустимите граници е една от най-важните цели при конструирането и експлоатацията на дадено изделие. Високото ниво на вибрациите оказва пагубно влияние, както върху машините, така и при нормалното протичане на съответния технологичен процес.

Методологията на изследванията се състои в: анализ на съществуващи решения, вибрационен анализ на лагерни възли; силов анализ в реално време за следене хода на протичане на технологичния процес, използване на измервателни тензопреобразуватели, приложение на спектрален анализ на трептенията за установяване причините, водещи до интензивно износване и отказ на възли в земеделските машини, както и възможностите за превантивни действия с цел гарантиране работоспособността и безотказност при експлоатация.

 Очакваните резултати са :получаване на опитни данни от монтираните върху мотоблок на вибрационни и силови сензори и датчици, установяване големината и направлението на максималната амплитуда на трептенията, на които са подложени лагерните възли;, създаване на бази от данни и програми за проследяване експлоатационното състояние на земеделски машини и агрегати в реално време;

 Актуалност на научните изследвания се състои във факта, че ходът на развитие на земеделието е по посока на ранната и точна диагностика състоянието на земеделската техника, което ще даде своя принос за по-широкото навлизане на принципите на прецизното земеделие в нашата страна.

 Съответствието с регионалните, националните и европейските приоритети и стратегията за развитие на научните изследвания в ТУ-Варна е изразено в следните приоритети: развитие на дейности, свързани с характерните за региона почвено-климатични условия за земеделие; разработване на нови материали, машини, технологии и процеси в земеделието. Настоящият проект е продължение на успешно реализирания проект през 2017 г. и е в съответствие със „Стратегия за развитие  на научните изследвания в ТУ-Варна“ 2013 г,

 Съответствието с научните направления на основното звено ДТК се изразява в:.

приложение на принципите на мехатрониката в проектирането; изследване и изпитване на машини и приспособления за растениевъдството и животновъдството; приложение на инструментите на прецизното земеделие в практиката; решаване на задачи за по-ефективното използване на земеделската техника и новите технологии в аграрния сектор.

доц. д-р инж. Свилен Христов Стоянов - ръководител

  1. доц. д-р инж. Радко Петров Михайлов;
  2. гл. ас. д-р инж. Владимир Георгиев Демирев;
  3. ас. инж. Лазар Георгиев Панайотов;
  4. Кирил Веселинов Петров – ф. № 71575106, ЗТТ 3 курс;
  5. Даниела Георгиева Манолова - ф. № 71675105, ЗТТ 2 курс;