Home News Защитата на д-р Свилен Стоянов
Защитата на д-р Свилен Стоянов
На 17 юли в Конферентната зала на НУК в ТУ Варна се състоя

публичната защита на докторската дисртация на ас. Свилен Стоянов.

Image      Image

Научно жури в състав: проф. д-р инж. О. Фархи - председател, проф. Иванов от ТУ София, проф. М. Илиев от РУ "А. Кънчев" гр. Русе, проф. А. Александров от ТУ Габрово и доц. Р. Василев от ТУ Варна изслуша изложението на ас. инж. Св. Стоянов

Image       Image

Докторнатът отговори на зададениете му въпроси.

Image
 
След направените изказвания журито пристъпи към явно гласуване и присъди образователната и научна степен "доктор" на ас. инж. Свилен Стоянов!

Image          Image

Image                     Image