Home Специалности - магистър
Специалности - магистър

Магистърска програма „Съвременни технологии в земеделието“Програмата е само за завършили ОКС „проф. бакалавър по…“
в професионално

 направление: 5.1. Машинно инженерство

Кандидатстването е само по електронен път на сайта на ТУ-Варна.СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

Форма на обучение: Задочна

Срок на обучение - Задочна:

  • 5 семестъра / 2.5г - За притежаващи ОКС "Професионален бакалавър по" специалности от професионално направление 5.1 "Машинно инженерство" 

 


Ръководител катедра: доц. д-р инж. Таня Аврамова, кабинет 801М, тел. 

Технически изпълнители: инж. Снежинка Захариева, кабинет 802М, тел. 052/ 383283, и Експерт „ТИС и УМО”:

 Гергана Диамандиева, Кабинет 408 , тел. 058/ 60 53 78

Образователно – квалификационна степен: „Магистър“

Професионална квалификация: „Магистър - инженер“


Изисквания:
Програмата е предназначена за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър по “ за специалности от професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“. Вид обучение: Задочно – платена форма.

Области на професионална реализация:
Завършилите тази специалност могат да се реализират като:

  • Инженери на ръководни позиции като оперативни и технически мениджъри по технологично управление и организация на аграрно производство при отглеждане на културни растения, с вземане на всички изискващи се за това решения – оценка на условията за производство, избор на култура, технология, управление на екип от технически изпълнители, прилагане на технологии на производство;
  • Инженери по конструиране и производство на земеделска техника; комплектуване и избор на земеделски агрегати по време и място; оценка и избор на механизирани технологии в земеделието; ресурсно осигуряване на земеделското производство; извършване на механизирани услуги; прилагане на техника и технологии за възстановяване работоспособността на земеделската техника; извършване на сервизно обслужване на земеделската техника и др.
  • Консултант, съветник, ръководител в аграрни фирми;
  • Експерт по въпросите на аграрното производство в държавни, областни, общински структури ,съдебна система, кредитни институции и неправителствени организации.

Магистър-инженерите, завършили специалност “СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО“, могат също така да продължат образованието си за придобиване на ОНС „Доктор“ по специалности от ПН 5.1. Машинно инженерство

Учебни планове