Home
Sv. Zahariev

 Image

·         Name: Svetlozar Zahariev;

 

·         Telephones: office: 052 604 712;

 

·         Education: Electrical engineer -autoimmunization of manufacturing, 1987;

 

·         Disciplines of delivering: Analogue circuits, Converter Engineering’s, Power Supply, Semiconductor Devices;

·         Scientific interests: Converter Engineering’s

Scientific papers:
1.      Димитров. Я., Св. Захариев „Алгоритъм за управление на програмируем токоизточник за заряд на акумулаторни батерии” Студентска научна сесия-2008г. ТУ-ВАРНА Годишник на ТУ-Варна 2008г. Стр105-109

2.      Захариев, Св., Д. Димитров „Устройство и алгоритъм за ефективно зареждане на акумулаторни батерии с микропроцесорен контрол” ,”Юбилейна научна сесия-2008”гр Добрич  „Годишник на ТУ_ВАРНА том1”стр110-116 ISSN:1311-896X

3.      Захариев, Св., М. Николова “Определяне грешките на токови трансформатори с цифров осцилоскоп” Издание на СУБ –Добрич,2009г. Том11 стр1- стр7

4.      Захариев, Св., Д. Димитров, „Изследване на програмируем токоизточник за електроекстракция на метали”Конференция на електротехническия факултет на ТУ-София,1-4 октомври 2009г. Годишник на техническия университет –София ,Том 59,книга 2, 2009 г.

5.      Михайлов, Р., Св. Захариев и др.”Изследване и моделиране на технологични процеси с приложение в земеделската тахника’ Годишник на ТУ-Варна  том11  2009г.  Стр85-88.

6.      Михайлов, Р., Д. Димитров, Св. Захариев, С. Стоянoв, Я. Димитров, „Изследване на електронни електрически апарати ,използувани в земеделската тахника” отчет на проект финансиран от държавния бюджет,  „Годишник на ТУ_ВАРНА  2007г .том III”стр87-88

7.      Михайлов, Р., Д. Димитров, Св. Захариев, „Електронни устройства за изследване и управление на електрически апарати” отчет на проект финансиран от държавния бюджет,  „Годишник на ТУ_ВАРНА 2008г.