Home
доц. д-р инж. Варвара Веселинова

 Image

1.Научна степен - Образователна и научна степен«доктор», Комисия №14, Протокол № 5 от 14 април 2004 година;

 2. Научна специалност - 02.19.08. « Динамика, якост и надеждност на  машините, уредите, апаратите и системите». 

3.Тема на дисертацията -  «Дълготрайност на метални конструкции при променливи циклични натоварвания». 

4. Научно звание - «доцент» по научна специалност - 02.19.08. « Динамика, якост и надеждност на  машините, уредите, апаратите и системите(Съпротивление на материалите)» ; Комисия  №14, Протокол № 1 от 23.01.2008 г. 

5. Образование -   висше;    ВИММЕСС – гр.Русе;    специалност:«Технология на машиностроенето»;  година на завършване: 01 юли 1972 година  

6. Преподавани дисциплини - «Съпротивление на материалите»;«Физични основи на якостта»;  «Машинни елементи». 

7. Научни интереси - «Механика на деформируемите тела»;«Механика на разрушаването»;«Експериментални методи в механика на разрушаването»;  «Диагностика и безразрушителен контрол на машини и съоражения».

А.І.Научни публикации на научно-технически конференции, научни сесии и периодични издания в РЕПУБЛИКА България и в чужбина:

 

А.І.1.    Веселинова-Гутева В. (2007). Диаграма на пукнатиноустойчивост за цилиндрични стоманени образци с кръгови асиметрични пукнатини. «ХХХIII Национален семинар по Динамика на механични системи»; «Х Национална конференция по Диагностика на машини и съоръжения и безразрушителени методи за  контрол на материалите». Списание «Механика на машините» кн. № 68, 2007, стр. 141-150, ISSN 0861-9727.

А.І.2.   Веселинова-Гутева В. (2008).  Коефициент на чувствителност към регистрирана напречна симетрична пукнатина при устойчивост на стройна призматична колона. Годишник на ТУ-Варна, томI, 2008г., ТУ-Варна, България, стр. 53 - 65, ISSN : 1311-896Х.

А.І.3.
   Веселинова-Гутева В. (2008). Модел за осигуряване и контрол на качеството на обучение в условията на тристепенна форма на образование във висшите технически университети. Годишник на ТУ-Варна, том I, 2008г., ТУ-Варна,  стр. 191 - 205, ISSN : 1311-896Х.

 

А.І.4.   Веселинова-Гутева В. (2008). Анализ на деформираното състояние на еластични греди с регистрирана напречна пукнатина - І част. «ХХХIV Национален семинар по Динамика на механични системи».Списание «Механика на машините» кн. № 71, 2008, стр. 88-95, ISSN 0861-9727. 

А.І.5.   Веселинова-Гутева В. (2008).Анализ на деформираното състояние на еластични греди с регистрирана напречна пукнатина - ІІ част. «ХХХIV Национален семинар по Динамика на механични системи».Списание «Механика на машините» кн. № 71, 2008, стр. 96-102, ISSN 0861-9727.

 А.І.6.   Веселинова-Гутева В. (2008). Приложение на методите за безразрушителен ултразвуков контрол при изследване процесите на развите на регистрирани напречни пукнатини в резултат на умора на материала. «Научни известия на НТС по машиностроене», година ХV, брой 1 (74), стр. 98 -106, ISSN  1310-3946.

А.I.7.    Veselinova-Guteva V. (2009). Технология оценки размеров несплошностей в сварных соединениях. Дефектоскопия - 2009, «Научни известия на НТС по машиностроене», година XVІ, брой 75, стр.419-426, ISSN 1310-3946.

A.I.8.    Веселинова-Гутева В.; Н.Минчев (2007).  Моделиране областта на проникване на едностранна напречна симетрична пукнатина. «ХХХIII Национален семинар по Динамика на механични системи»; «Х Национална конференция по Диагностика на машини и съоръжения и безразрушителени методи за  контрол на материалите». Списание «Механика на машините» кн. № 68, 2007, стр. 160-166, ISSN 0861-9727.

A.I.9.    Veselinova-Guteva V. (2009).Influence of degree of penetration of cross cracks over the vibration status of shafts.  « 9th  -Internationational fracture conference proceedngs», Kocaeli Univercity,Izmit,Tukey, pages 293-305,ISBN:978-975-461-438-1.

A.I.10.  Veselinova-Guteva V., N.Minchev (2009). Influence of the scheme of fixing the shaft border sections of the shaft over the frequency coefficient of responsiveness toward registered one side transverse symmetrical cracks. «8th - International fracture conference proceedngs», Istanbul, Tukey, pages 153-175, ISBN: 978-975-461-438-1

A.I.11.  Веселинова-Гутева В., М. Миховски  (2008). Оценяване физико-механичните характеристики на термично обработени конструкционни материали чрез многопараметров разрушителен контрол. «Методы и средства оценки состояния енергетического оборудвания». Выпуск 30, 2008 г.Санкт-Петербург, Русия, стр. 147-158, ISBN 978-5-88718-008-8

A.I.12.  Веселинова-Гутева В. (2008).  Коефициент на чувствителност към регистрирана напречна симетрична пукнатина при устойчивост на стройна призматична колона. Годишник на ТУ-Варна, том I, 2008г., ТУ-Варна, България, стр. 53 - 65, ISSN : 1311-896Х. Към отчета на проект-резюме «Изследване процесите на разрушаване на машиностроителни материали с приложение в земеделската техника». Годишник на Техническия университет във Варна, том ІІІ, ТУ-Варна, България,стр. 85 - 87, 2008, ISSN : 1311-896Х.

A.I.13.  Веселинова-Гутева В. (2008). Диаграма на пукнатиноустойчивост за цилиндрични стоманени образци с кръгови асиметрични пукнатини. «ХХХIII Национален семинар по Динамика на механични системи»; «Х Национална конференция по Диагностика на машини и съоръжения и безразрушителени методи за  контрол на материалите». Списание «Механика на машините» кн. № 68, 2007, стр. 141-150, ISSN 0861-9727.  Към отчета на проект-резюме «Изследване процесите на разрушаване на машиностроителни материали с приложение в земеделската техника». Годишник на Техническия университет във Варна, том ІІІ, ТУ-Варна, България,стр. 85 - 87, 2008, ISSN : 1311-896Х.

A.I.14.  Веселинова-Гутева В. (2003). Дълготрайност на метални конструкции при променливи циклични натоварвания - дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор, ТУ - Варна, 2003 г., 180 страници. Към публикация : Камберов К. и други (2008).: «Моделиране на отказите в корпусен елемент с използване на виртуален прототип». Машиностроене, юни-2008, София, стр. 19-23.