Начало Обучение Бакалавър

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

на машинен инженер по специалност

“КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА”

с образователно квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”

 

УЧЕБЕН ПЛАН Image

 

Квалификационната характеристика на машинен инженер с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “Корабостроене и Морска техника” е в съотвествие със Закона за висшето образование (ДВ бр.112/1995 г.) с Държавния регистър на образователно-квалификационните степени (ПМС № 86, ДВ бр.24/1997 г.) и с Наредбата за единни държавни изисквания за специалност “Корабостроене и морска техника” от професионално направление “Корабостроене” (ПМС №171/03.08.1998г,  ДВ бр.94/12.08.1998 г.)

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БАКАЛАВЪРА ПО

“КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА”

 

Машинният инженер със специалност “Корабостроене и Морска техника” с образователно-квалификационна степен “Бакалавър” получава подготовка за извършване на проектантска, конструкторска, производствена, ремонтна и управленска дейности в проекто-конструкторската и технологичната област на специалността му.

Последната обхваща проектирането, конструирането, постройката, ремонта и техническото осигуряване на кораби и морски съоръжения.

В тази област на професионална активност той следва да прилага и икономически и екологосъобразни подходи и методи.

Реализацията му може да бъде както в държавния, така и в частния сектор в:

-                    организации, бюра и фирми, чийто предмет на дейност е свързан с проектиране на кораби, морски съоръжения и едрогабаритни метални конструкции;

-                    корабостроителни и кораборемонтни предприятия и фирми;

-                    технически подразделения на водния транспорт, строителния и техническия флот;

-                    промишлени предприятия и фирми за производство на едрогабаритни метални конструкции с общо предназначение и др.

Подготовката на инженера следва да бъде адекватна на изискванията на отделните йерархични нива и звена на посочените предприятия и фирми.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА БАКАЛАВЪРА

ПО “КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА”.

 

Бакалавърът по “Корабостроене и морска техника” трябва да притежава:

·                   фундаментални и широкопрофилни знания, гъвкава и склонна към развитие теоретична и специализирана подготовка;

·                   високи граждански и нравствени добродетели, обща и езикова култура и компютърна грамотност;

·                   необходимата подготовка за продължаване на образованието си в последващите образователно-квалификационни степени “магистър” и “доктор”.

 

СТРУКТУРА НА ОБУЧЕНИЕТО

 

Тя почива върху съчетанието на различните форми на подготовката, разпределена на три нива – общоинженерна, общокорабостроителна фундаментална и  специализираща. Последната дава възможности за избор на профилиращи алтернативи в рамките на специалността.

·                   Общоинженерната подготовка обхваща обучението по Висша математика, Химия, Физика, Материалознание, Инженерна графика, Теоретична механика, Съпротивление на материалите, Машинни елементи, Техническа термодинамика, Електротехника и електроника, Технология на машиностроителните материали, Информатика, Техническа безопасност, Чуждоезиково обучение, Философия, Икономика и др. и дава широкия облик на машинния инженер.

·                   Общокорабостроителната фундаментална подготовка обхваща дисциплините: Корабна хидродинамика, Океанология, Морска геология, Корабостроително чертане, Компютърна графика, Основи на корабостроенето и морската техника и др. Тази подготовка осигурява необходимите условия и теоретични знания за усвояване на физическата същност на кораба и морските съоръжения като сложни плаващи обекти и на взаимодействието им  с околната среда.

·                   В специализиращата част са включени дисциплините: Статика и динамика на кораба и морските съоръжения, Системи за морски съоръжения, Морски енергетични уредби, Ходкост и маневреност на кораба и морските съоръжения, Строителна механика на кораба и морските съоръжения, Електрообзавеждане на кораба и морските съоръжения, Якост и конструкция на кораба и морските съоръжения, Заваряване на морски конструкции, Вибрации на кораба и морските съоръжения, Устройства за кораби и морски съоръжения, Проектиране на кораба и морски съоръжения, Технология за строителство на кораби и морски съоръжения, Архитектура на кораба и морски съоръжения, Английски език – специализиран и др. Специализиращата подготовка е с гъвкава структура, постигната чрез частична избираемост и възможност за обновления и дава непосредствени и методологически знания за успешен професионален старт на младия “бакалавър-инженер” при неговата реализация .

 

УМЕНИЯ НА БАКАЛАВЪРА ПО “КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА”

 

Бакалавърът по “Корабостроене и морска техника” трябва да умее:

·                   Да проектира кораби и морски съоръжения и да конструира елементи, агрегати, системи и устройства на корабите и морските съоръжения;

·                   Да организира и управлява производствените процеси, свързани с постройката и ремонта на кораба и морски съоръжения и на едрогабаритни метални конструкции;

·                   Да участва в опитно-изследователски дейности, свързани с корабостроителни и морски технологии и системи;

·                   Да извършва консултантска и търговска дейност, свързана с кораби, морски съоръжения и метални конструкции.

 Обща фундаментална подготовка

·        Математика, физика, химия, теоретична механика и други;

·        Базова инженерна подготовка по основните инженерни науки;

Специализирана подготовка

·        Науки за морето, статика и динамика на кораба и морските съоръжения; 

·        Проектиране на конструкциите на кораби и морски съоръжения; 

·        Проектиране и конструиране на кораби и морски съоръжения; 

·        Технология на строителството на кораби и морски съоръжения; 

·        Особености на експлоатацията и ремонта на кораби и морска техника.

Базови знания по:

·        Икономика, организация и управление на отраслови структури; 

·        Специализирани компютърни системи; 

·        Английски език ( Обучение 7 семестъра и полагане на държавен изпит ) .

Обучението за степен “бакалавър” завършва с държавен изпит по специалността или дипломна работа и държавен изпит по английски език.