Начало За специалността

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

на машинен инженер по специалност

“КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА”

с образователно квалификационна степен “МАГИСТЪР”

 

УЧЕБЕН ПЛАН Image

 

Квалификационната характеристика на машинен инженер с образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалност “Корабостроене и Морска техника” е в съотвествие със Закона за висшето образование (ДВ бр.112/1995 г.) с Държавния регистър на образователно-квалификационните степени (ПМС № 86, ДВ бр.24/1997 г.) и с Наредбата за единни държавни изисквания за специалност “Корабостроене и морска техника” от професионално направление “Корабостроене” (ПМС №171 /03.08.1998г, ДВ бр.94/12.08.1998 г.)

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МАГИСТЪРА ПО

“КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА”

 

Машинният инженер със специалност “Корабостроене и Морска техника” и с образователно-квалификационна степен “Магистър” получава подготовка за извършване на научно-изследователска, проектно конструкторска, производствено-управленческа, контролно-стандартизационна, преподавателско-педагогическа дейност и др., в областта на корабостроенето и морската техника.

Реализацията му може да бъде както в държавния, така и в частния сектор. Подготовката му следва да бъде адекватна на изискванията на всички йерархични нива и звена на:

-                    научно-изследователски институти и фирми в областта на корабостроенето, океанската техника и водния транспорт;

-                    класификационни и стандартизационни организации;

-                    организации, бюра и фирми за проектиране и конструиране на кораби и морски съоръжения;

-                    корабостроителни и кораборемонтни предприятия и фирми;

-                    технически подразделения на водния транспорт, строителния и техническия флот;

-                    предприятия, бюра и фирми за проектиране и производство на едрогабаритни метални конструкции;

-                    средни технически училища, колежи и висши учебни заведения.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА МАГИСТЪРА

ПО “КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА”.

 

Подготовката на магистъра по “Корабостроене и морска техника” се базира върху общоинженерната, общокорабостроителната и специализиращата подготовка на образователно-квалификационната степен “Бакалавър”, която той трябва да е завършил успешно.

 

СТРУКТУРА НА ОБУЧЕНИЕТО

 

В образователно-квалификационната степен “Магистър” структурата на обучението почива върху съдържанието на подготовката на ниво придобиване на допълнителни знания по:

·                   специални дисциплини като: числени методи в корабостроенето, компютърни методи в корабостроенето и избираеми дисциплини;

·                   индустриален мениджмънт.

Тази структура дава възможност за избор на профилиращи алтернативи чрез избираемите дисциплини измежду 18 специални дисциплини: Хидродинамично моделиране, Динамика на пространствени и плаващи съоръжения, Ходкост на бързоходни кораби, Бордови компютърни системи, Проектиране на специализирани кораби, Системи и устройства за специализирани кораби, Спуско-подемни устройства за морски съоръжения; Якост и конструкция на морски съоръжения; Технология на кораборемонта; Технологическо проектиране в корабостроенето и кораборемонта; Модернизация, реконструкция и преустройство на плаващи съоръжения; Проектиране на малкотонажни плавателни съдове; Проектиране на метални конструкции; Технология за строителство и ремонт на метални конструкции; Педагогика, дидактика и педагогическа диагностика; Психология, Методика на обучението и педагогическа практика.

Подготовката е с гъвкава структура, постигната чрез избираемост и възможност за обновления и дава непосредствени и методологически знания за успешна реализация на магистър-инженера в посочените по-горе структури и за продължаване на образованието му в образователно-квалификационна степен “Доктор”.

 

УМЕНИЯ НА МАГИСТЪРА ПО “КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА”

 

Магъстирът по “Корабостроене и морска техника” трябва да умее:

·                   Да проектира и конструира кораби и морска техника и едрогабаритни метални конструкции;

·                   Да организира и управлява производството и ремонта на кораби и морска техника и едрогабаритни метални конструкции;

·                   Да извършва научно-изследователска и развойна дейност свързана с корабостроенето, морската техника и едрогабаритни конструкции;

·                   Да осъществява контролно-стандартизационна дейност в корабостроенето и морската тхеника;

·                   Да осъществява преподавателско-педагогическа дейност в области свързани с корабостроенето и морската техника.

 

 Програмата предвижда задълбочаване на придобитите знания и умения в основните направления на корабостроителната теория и практика. Работата със специализирани компютърни системи и инженерни методи е предпоставка за бъдеща успешна реализация на студентите в областта на изследователски и управленчески екипи, работещи в областта на корабостроенето, кораборемонта и морската техника.

 І.
Обучение след придобита ОКС “Бакалавър” по Корабостроене и морска техника –

2 семестъра;