Начало За специалността

Обучението в ОНС „Доктор” в докторска програма „Корабостроене и кораборемонт” се провежда по тематика, свързана с жизнения цикъл на сложно инженерно съоръжение, каквото е корабът. Той отразява проблемите на проектиране, строителство, експлоатация, системна поддръжка и ремонт, както и извеждане от експлоатация на търговски кораби, морска техника и плаващи конструкции и съоръжения. Тематика е обособена в три условни модула от научни специалности:
“Теория на кораба”;
“Проектиране и конструиране на кораби”;
“Технология и организация на корабостроенето и кораборемонта”.

За повече информация:
- Квалификационна характеристика;  pdf
- Учебен план;  pdf
- Правилник за приемане, обучение на докторанти и придобиване на образователната и научна степен „доктор” в ТУ-Варна.  pdf