Начало За специалността

Обучение по специалност "Корабостроене и морска техника" се провежда в България единствено в Технически Университет - Варна.
В катедрата се осигурява специализирана подготовка в ОКС "Бакалавър ", ОКС "Магистър " и ОНС "Доктор "