Преподавателски състав на катедра ККММ към специалност Корабостроене и морска техника в Технически университет – Варна:  
1. Доц.д-р инж. Петър Георгиев Георгиев
2. Доц.д-р инж. Ирина Добрева Костова
3. Ас.д-р инж. Владимир Атанасов Йорданов
4.
Ас.д-р инж. Йорданка Георгиева Съчкова
5.
Ас.инж. Мария Николова Левенова

6.
Ас.инж. Личко Валериев Найденов
7. Ас.инж. Йордан Стефанов Денев

 
Хонорувани преподаватели:
1. Проф.дн инж. Петър Николаев Колев
2. Доц.дн инж. Георги Тодоров Парашкевов
3. Доц.д-р инж. Никола Иванов Петров
4. Доц.д-р инж. Харалан Михайлов Хараланов
5. Доц.д-р инж. Христо Димов Трендафилов
6. Доц.д-р инж. Пламен Дичев Дичев
7. Доц.д-р инж. Иван Василев Иванов
8. Доц.д-р инж. Михаил Цветанов Ценков
9. Доц.д-р инж. Стефан Николов Кюлевчелиев

През учебната 2017/2018 год. специалност КМТ включва в състава си:
-    преподаватели - 16 , от които 11 са хабилитирани и 5 нехабилитирани;
-    с научна степен „доктор” – 13; P_Georgiev

Доц. д-р инж. Петър Георгиев Георгиев

каб. 418а МФ

тел. 052 383-384

 Kostova

Доц. д-р инж. Ирина Добрева Костова

каб. 402, 318а МФ

тел. 052 383-369, 052 383-476

 Vlado

Ас. д-р инж. Владимир Атанасов Йорданов

каб. 405 МФ

тел. 052 383-344

 Sychkova

Ас. д-р инж. Йорданка Георгиева Съчкова

каб. 418 МФ

тел. 052 383-370

 Levenova

Ас. инж. Мария Николова Левенова

каб. 406 МФ

тел. 052 383-524


 L.Naydenov

Ас. инж. Личко Валериев Найденов

каб. 418а МФ

тел. 052 383-384

 Denev

Ас. инж. Йордан Стефанов Денев

каб. 418а МФ

тел. 052 383-384

 P.Kolev

Проф.дн инж. Петър Николаев Колев

каб. 314а МФ

тел. 052 383-597

 Parashkevov

Доц.дн инж. Георги Тодоров Парашкевов

каб. 314а МФ

тел. 052 383-597

 N.Petrov

Доц.д-р инж. Никола Иванов Петров

каб. 314а МФ

тел. 052 383-597

 Haralanov

Доц.д-р инж. Харалан Михайлов Хараланов

каб. 314а МФ

тел. 052 383-597

 Trendafilov

Доц.д-р инж. Христо Димов Трендафилов

каб. 314а МФ

тел. 052 383-597

 Dichev

Доц.д-р инж. Пламен Дичев Дичев

каб. 106 УК

тел. 052 383-597

 Ivanov

Доц.д-р инж. Иван Василев Иванов

каб. 208 МФ

тел. 052 383-650

 Cenkov

Доц.д-р инж. Михаил Цветанов Ценков

каб. 314а МФ

тел. 052 383-597

 Kulevcheliev

Доц.д-р инж. Стефан Николов Кюлевчелиев

каб. 418 МФ

тел. 052 383-370