Начало Обучение

Катедра "Корабостроене и корабни машини и механизми" осигурява специализираната подготовка за придобиване на образователно – квалификационни степени

бакалавър за:

- студентите от специалност “Корабостроене и морска техника”;
- студентите от други специалности от ТУ Варна, свързани със
строителството и експлоатацията на кораби и морски съоръжения;
- специалисти с бакалавърска степен по “Корабостроене и морска техника”;
- специалисти с бакалавърска степен по машинно инженерство и експлоатация на флота.
В катедрата се обучават докторанти в областта на корабостроенето и морската техника за специалисти с бакалавърска или магистърска степен.