Начало Учебен процес
Анализ и синтез на логически схеми

Анотация

ECTS кредити: 7                                                         
Седмичен хорариум:
3 + 0 + 3
Форма на контрол: изпит
Вид на формата: писмен с устно препитване
Методично осигуряване:
Катедра “Компютърни науки и технологии”
Факултет по изчислителна техника и автоматизация

Лектор:
доц. д-р. инж. Сава Иванов                             Катедра КНТ; Tел: 383-260.
E-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите


Анотация:
Дисциплината е ориентирана към фундаменталната подготовка на студентите от специалност “КСТ” в ТУ – Варна. Целта е да даде на студентите знания и умения по средствата и методите за анализ и синтез на логически схеми и тяхното използване в компютърните системи и технологии.
Основните цели на дисциплината са свързани с формирането у студентите на знания и умения за: представянето и минимизацията на логически функции; методите за анализ и синтез на комбинационни логически схеми; методите за анализ и синтез на логически схеми с памет; микропрограмните автомати и техните приложения; програмируемите логически устройства и използването им при синтез на логически схеми.
Учебната дисциплина има входно-изходни връзки с дисциплините: “Цифрова схемотехника”, “Микропроцесорна техника”, “Организация на компютъра”, “Компютърна периферия”, “Микропроцесорни системи”.

Кратко съдържание:
Основните раздели на учебната програма са следните:

  1. Булева алгебра. Логически променливи и логически функции. Аксиоми, основни правила и закони в булевата алгебра. Начини за представяне на логически функции. Функционално пълен базис от логически функции и логически елементи.
  2. Методи за минимизация на логически функции. Сравнителен анализ.
  3. Синтез и анализ на комбинационни логически схеми. Декомпозиционен синтез.
  4. Абстрактен модел на автомата. Начини на представяне. Видове автомати. Последователностни логически схеми.
  5. Структурен модел на автомата. Елементи с памет. Методи и процедури за структурен синтез на логически схеми с памет.
  6. Анализ на логически схеми с памет. Статичен и динамичен анализ.
  7. Микропрограмни автомати. Процедура за структурен синтез на микропрограмни автомати.
  8. Анализ и синтез на модулни логически схеми. Мултиплексорът и преместващият регистър като функционален елемент при структурен синтез на комбинационни логически схеми и логически схеми с памет.
  9. Програмируеми логически устройства. Програмируемите памети и програмируемите логически матрици като функционален елемент при структурен синтез на комбинационни логически схеми и логически схеми с памет.

Форми на учебния процес:
На лекции се разясняват основните принципи по отделните теми, излагат се методите и произтичащите от тях алгоритми и процедури като решение на съответните проблеми. Структурните решения се илюстрират с примери от практическото използване на логическите схеми, основно на базата на интегрални схеми. Лекционните теми разчитат на по-пълното и по-подробно представяне на всички аспекти в съответната литература. По време на лабораторните упражнения практически се илюстрират подробно възможностите на методите, алгоритмите, структурите и логическите схеми. Изпитът включва теоретичен въпрос и две практически задачи, оценявани по точкова система.

 

Катедра СИТ


Спонсори

 
Shopmetrics

Eurorisk Systems
 


Sirma Group AD

 Ardes

Adastra
 
ASIC
 
Tax Back Group