Начало Отговори на теста по математика2

ЕЛЕКТРОНИКА (Е)

Обучаваща катедра: “Електронна техника и микроелектроника”.

Студентите от специалност “Електроника” получават диплома за образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Инженер по електроника”. Основната реализация е в областта на разработка, производство и експлоатация на микропроцесорни и PC - базирани системи за контрол и управление, медицинска и измервателна апаратура, силови електронни преобразуватели, електронни системи за възобновяеми енергийни източници, интегрални схеми, битова електроника и други.
Обучението се извършва в редовна и задочна форма, с продължителност съответно 4 и 5 години.
През първите две академични години се изучават широк кръг фундаментални и общотехнически дисциплини. През третата и четвъртата академични години студентите се оформят като специалисти по електроника, изучавайки редица специални дисциплини в областта на електронните компоненти, компютърното симулиране и проектиране, микроелектрониката, аналоговата и микропроцесорната схемотехника, силовата електроника, електронните системи за мониторинг, контрол и управление, и други. В последния семестър на обучението студентите получават по-задълбочена подготовка в областите: Индустриална електроника, Медицинска електроника, Електронни системи за възобновяеми енергийни източници и Микроелектроника.
Kатедра “Електронна техника и микроелектроника” разполага с висококвалифицирани преподаватели и добре оборудвани съвременни лаборатории. Модерните софтуерни пакети за компютърна симулация и проектиране MATLAB, PSPICE, CADENCE, XILINX, ALTERA, както и системите за развитие на Texas Instruments, Xilinx, Agilent, National Instruments и Beckhoff  предоставят възможност както за най-съвременно практическо обучение, така и за научно-изследователски и приложни разработки. Освен в лабораториите на катедрата, студентите повишават практическата си подготовка чрез летни стажове във водещи фирми в областта на електрониката, като ZMD Eastern Europe, ASIC Depot, Sensor-Nite Industrial Ltd , Johnson Controls Electronics, Sonic Hybrids Ltd, AMIS, SmartCom и други. Тези фирми предлагат стипендии и възможности за успешна професионална реализация. Международните контакти  на катедрата дават възможност за ежегодно специализирано обучение на изявени студенти в университети в Белгия, Гърция, Финландия, Франция, Англия и Германия.
Катедра „ЕТМ” участва  в  национални  и международни проекти и предоставя възможности на студентите за включване в екипите, изпълняващи научно-приложни разработки.
След придобиване на ОКС „Бакалавър”, катедрата предлага редовно и задочно обучение в следващите образователни степени:  ОКС “Магистър” и ОНС „Доктор“. За повече информация посетете уебстраницата на катедра „ЕТМ”( http://www.tu-varna.bg/tu-varnaetm/).

 

Допълнителна информация - от тук

Учебен план - редовно обучение - от тук
Учебен план - задочно обучение - от тук