Начало
Дисциплини2
   

Цифрови преносни системи

 
Цифровите преносни системи са основен компонент на съвременните телекомуникационни мрежи. В учебния материал са включени въпроси на аналого-цифровото преобразуване и кодиране на аудиосигнали. Методите за уплътняване на каналите по време, системи с ИКМ и ДЕЛТА -модулация. Стандартни интерфейси според препоръките на ITU-T и линийно кодиране при различни преносни среди. Цифрови йерархии с PDH и SDH, сигнализация и синхронизация в цифровите преносни системи.

 
стая: 413 Е

 _______ ______________ _____________ _____________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ _________ 
 
   

Цифрови комутационни системи

 
Тази дисциплина представлява логическо продължение на материала включен в курса по Телетрафик и основи на комутационните системи.Основните теми включват изучаване принципите на цифрова комутация и програмно управление в комутационните системи; архитектура на системите с централизирано и разпределено управление; сигнализация и интерфейси в цифровите комутационни системи (ISDN). Специално внимание е отделено на програмното осигуряване и методите за разработването му. Включените в курса теми засягат разработването на софтуер както за работа в реално време, така и за създаване на административни и обслужващи програми. Отделено е внимание и на специфични програмни езици и системи, препоръчани от ITU-T за проектиране и тестване на софтуера на цифрови комутационни системи.

 
стая: 413 Е

 _______ ______________ _____________ _____________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ _________ 
 
   

Терминални комуникационни устройства

 
Дисциплината има цел да даде на студентите знания и умения за особеностите, устройството и принципа на действие на телекомуникационните устройства за предаване на говорна информация и данни по канали за връзка.Учебният материал включва следните основни теми: Терминални комуникационни устройства,предназначени за работа в PSTN,MLTN,ISDN,за предаване говор и данни (факсимилни апарати,модеми,телексни устройства.

 

стая: 401 Е
 _______ ______________ _____________ _____________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ _________ 
 
   

Телекомуникационни мрежи

 
Дисциплината представя основните принципи на изграждане на телекомуникационните мрежи. Разглеждат се проблемите на стандартизация, структуриране, планиране и управление на мрежите.Материалът застъпва основни теоритични и приложни положения относно локалните мрежи (LAN), глобалните мрижи (WAN), и изграждането на виртуални канали (VPN) на базата на TCP/IP пакетна комутация. Дават се основите на IP-телефонията. Разглеждат се модели на отворени системи за взаимодействие (OSI), интегралните цифрови мрежи (IDN), ISDN сигнализация, услуги, BISDN и основни принципи на асинхронния метод на пренасяне (АТМ).

 
стая: 413 Е

 _______ ______________ _____________ _____________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ _________ 
 
   

Сигнално-охранителна техника

 
Темите включени в дисциплината съдържат информация за структурата, градивните елементи и начините за използването им при проектиране на сигнални и охранителни устройства и системи. Логически синтез и изследване на компоненти на охранителни и сигнални системи. Дистанционно управление, протоколи за връзка и използване на публичната телефонна мрежа в охранителни и сигнални системи.

 
стая: 412 Е

 _______ ______________ _____________ _____________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ _________ 
 
   

Предаване на данни и компютърни комуникации

 
Дисциплината дава на студентите знания и умения за принципите на предаване на данни по съобщителни канали и различните начини за установяване на връзка между взаимодействащите устройства и организацията на обмен на данни между тях. Основните разглеждани проблеми са: характеристики на каналите за предаване на данни, високоскоростно предаване, модулатори, демодулатори, високоскоростни модеми и канали, теория на кодирането, интерфейси, пакетна комутация, бърза пакетна комутация, мрежи за предаване на данни. Комуникации в компютърните мрежи (LAN, MAN, WAN). Протоколи за предаване. (TCP/IP). ИНТЕРНЕТ протоколи и приложения

 

стая: 311 Е
 _______ ______________ _____________ _____________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ _________ 
 
   

Микропроцесорна техника

 
Материалът съдържа теми за архитектурата и начинът на действие на микропроцесорните системи. Представяне и обработка на данните в МП системи, взимодействие между елементите на МП система (CPU, RAM, ROM, периферни схеми). Програмни модели и адресация. Реализация на основни алгоритми за изчисление и управление. Програмиране на асемблер и C. Едночипови универсални и специализирани микрокомпютри. Приложения в комуникациите (телефонни и факсапарати, телефонни секретари, комутационни устройства). Цифрови методи за обработка на сигналите с МП, сигнални процесори (DSP) - приложения в модеми, кодери, уплътнителни апаратури, мобилни телефони.

 
стая: 412 Е

 _______ ______________ _____________ _____________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ _________ 
 
   

Компютърни системи

 
Дисциплината запознава студентите с компютърните системи в комуникациите и техните приложения за работа с:

 
    - техническите средства на определени класове компютърни системи

    - програмните средства при компютърните системи в комуникациите

    - интегрирани среди изградени на базата на компютърни системи

 
Дисциплината осигурява специални и специализирани дисциплини ,курсово и дипломно проектиране.

 

стая: 413 Е
 _______ ______________ _____________ _____________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ _________ 
 
   

Комутационна Мултиплексна и кабелна техника

 
Материалът, включен в този курс, разглежда основните принципи използвани в телекомуникационните системи - комутация и пренoс на сигналите в мрежите. Изучаваните теми включват: техника за генериране и модулиране на сигнали, мултиплексиране по честота и по време, PDH - системи, йерархии, линийно оборудване;характеристики на телефонните канали, аналогово и цифрово комутиране на вериги, сигнализация, статистическо мултиплексиране, електрически и влакнесто-оптични кабели.

 
стая: 311 Е

 _______ ______________ _____________ _____________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ _________ 
 
   

Комуникационни вериги

 
Дисциплината има цел да даде на студентите знания и умения за особеностите,устройството, методите за анализ и принципа на действие на основните линейни и нелинейни вериги в комуникационната техника.Специализиран анализ на линейни пасивни двуполюсници.Линейни селективни вериги,схеми за осъществяване на филтрация-реактивни,безиндуктивни и специални видове филтри. Въздвйствие на детерминирани процеси върху линейни селективни вериги.Въздействие на случайни процеси върху линейни селективни вериги.Преобразуване на сигнали в нелинейни комуникационни вериги. Нелинейни вериги за осъшествяване на модулация и демодулация.Оптимално приемане на сигнали при въздействие на шум.

 

стая: 312 Е
 _______ ______________ _____________ _____________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ _________ 
 
   

Кабелни и влакнесто-оптични линии

 
Изучава се разпространението на сигналите по хомогенни линии, параметрите и конструкцията на симетрични и коаксиални кабели, определяне на затихването, взаимните влияния и защитата на кабелните линии. Мрежа за достъп и HDSL. Специално внимание е отделено на влакнесто-оптичните кабели. Разпространение на оптичните сигнали в многомодови и едномодови влакна, затихване, дисперсия и честотна лента Оптични съединители и свързване на оптични кабели и влакна. Проектиране и изграждане на оптични мрежи.Измерване на оптична мощност и затихване,внесено затихване и загуби от обратно разсейване, рефлектометрични измервания.

 

стая: 407 Е
 _______ ______________ _____________ _____________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ _________ 
 
   

Импулсни и цифрови устройства

 
Материалът, включен в дисциплината дава знания по общата теория на цифровите (дискретни, импулсни) структури и по съставянето на схемите на съответните електронни устройства. Основните теми обхващат: Синтез и анализ на превключвателни (булеви) функции; Минимизация и синтез на оптимални цифрови структури с дискретни и интегрални елементи; Интегрални елементи от комбинационен тип и с памет. Оптимален синтез на цифрови устройства по зададени условия на работа.

 

стая: 412 Е
 _______ ______________ _____________ _____________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ _________ 
 
   

Измервания в комуникациите

 
В дисциплината се разглеждат основните принципи и методи за измерване в телекомуникациите. Различни типове генератори, аналогови и цифрови волтметри и нивоизмерители , измерване на честоти и времеинтервали, фазови разлики, измерване на хармонични изкривявания. Методи за измерване на R, L, C, Z, резонансни методи, електронно-лъчеви осцилоскопи, спектрални анализатори.

 
стая: 411 Е

 _______ ______________ _____________ _____________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ _________ 
 
   

Телетрафик и основи на комутационните системи

 
Дисциплината има за цел да даде на студентите знания за основните принципи на комутацията в съобщителните системи. Разглеждат се методите за пространствена комутация, комутационни елементи, структури на пространствени комутационни полета. Примерите са основават на конкретни комутационни системи от електромеханичен и електронен тип. Внимание е отделено на теорията на телетрафика и трафичното проектиране на комутационни системи. Включени са и теми за управление и сигнализация в комутационните системи.

 

стая: 407 Е
 _______ ______________ _____________ _____________ ____________ __________ ____________ ____________ ____________ _________ 
 

Основно меню

Начало