Начало Изпитни процедури Система за прием

Система за прием на български и чуждестранни студенти и специалисти


Условията за приемане на студенти по специалността “Корабоводене” към катедра “Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища” са условията, установени в Технически университет – Варна. Разработени са на основа на Закона за висшето образование и Постановление на Министерския съвет за Единните държавни изисквания за приемане на студенти.

Правилата за студентския прием се обсъждат, допълват и усъвършенстват на Академични съвети и всяка година се публикуват в кандидатстудентски справочник. Справочникът съдържа:

- общи положения по кандидат-студентския прием в ТУ – Варна за годината;

- описание на специалностите;

- условията за кандидатстване;

- документите за кандидатстване;

- проверка и оценка на писмените работи;

- образуване на бала за класиране;

- класиране на кандидатите;

- записване на приетите студенти;

- списък на заболяванията, при които не се разрешава кандидатстване в ТУ – Варна. Кандидатстващите за специалността “Корабоводене” не трябва да имат отклонения в зрителната острота;

- програмите на конкурсните изпити. (Приложение 9).

Системата за прием в катедрата е част от системата на ТУ – Варна и включва:

Подготовка на “План за мероприятия по подготовката на кандидат-студентска програма” и “Програма за рекламната компания” на катедрата. В плана и програмата се конкретизират всички задачи и се определят срокове и отговорници. Материалите са разглеждат на катедрен съвет.

Катедрата, с техническата помощ на печатната база на университета, подготвя рекламни материали за специалността, които се разпространяват в средните училища и сред кандидат-студентите, избиращи специалности в Университета.

За специалността “Корабоводене” се кандидатства с конкурсни изпити:

- първи предмет – математика или физика или тест по общотехническа подготовка;

- втори предмет - английски език.

Състезателни предмети от дипломата за средно образование са:

- математика;

- английски език.

Състезателният бал за класиране на кандидатстудентите се образува като сума от следните оценки:

1.удвоената оценка от първия конкурсен изпит – математика или физика. При явяване на тест по общотехническа подготовка оценката от теста не се удвоява;

2.оценката от втория конкурсен изпит – английски език;

3.оценката от първия състезателен изпит от дипломата – математика;

4.оценката от втория състезателен изпит от дипломата - английски език.

Така най-високият бал, който може да достигне кандидат-студентът при участие с първи конкурсен изпит математика (или физика) е 30.

Когато се кандидатства с тест, състезателният бал се образува от:

оценката от конкурсния изпит чрез теста по общотехническа подготовка;

оценката от конкурсния изпит по английски език;

оценката по първия състезателен изпит от дипломата – математика;

оценката от втория състезателен изпит от дипломата - английски език.

Така, най-високият бал, който може да се получи е 24.

Изпитът по английски език включва:

диктовка (с обем около 20 машинописни реда);

 упражнения за избиране на верния вариант за довършване на изречения;

 преразказ.