Начало Изпитни процедури

Критерии, форми и процедури за оценяване знанията и уменията на студентите


Провеждането на семестриалните изпити по “Корабоводене” за образователно-квалификационната степен “Магистър” става съгласно ЗВО и правилника за изпитните процедури в ТУ – Варна.

Процедурите за проверка и оценка на знанията на студентите са установени в учебните планове и програми. За катедра “Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища” възприетите форми за оценка на знанията са:

- изпит;

- текуща оценка;

- курсова работа.

Основната форма на провеждане на изпитите е писмената. Други форми са писмена с тест, писмена и устна (за английски език), писмена с препитване.