Начало Материална база

МАТЕРИАЛНА БАЗА


Съответствие на материалната база и информационното осигуряване със съвременните изисквания на обучението.

Обучението на студентите от специалност “Корабоводене” и ЕФП в ТУ - Варна се осъществява в 21 аудиторни, 10 тренажора и полигона, 5 стенда, 13 лабораторни и 3 компютърни зали.

За да се осигури практическото обучение на студентите има сключен рамков договор между ТУ - Варна и Параходство БМФ АД, и Института по океанология БАН. Подобен договор е сключен и с Пристанище Варна ЕАД . Такива договори са сключени и с основните менингови фирми за износ на командни кадри с цел осигуряване на плавателна практика и стаж на студентите от специалност „Корабоводене”.

Съответствие на информационното осигуряване със съвременните изисквания на обучението

Важно условие за качественото обучение на студентите в началото на 21 век е възможността за достъп до учебна, научна литература, периодика, Интернет. За осигуряване на достъп до част от такава информация в ТУ-Варна е организирана Библиотека. Тя обезпечава студентите, докторантите и преподавателите с книги и периодични издания. Университетската локална компютърна мрежа осигурява информационна връзка в рамките на 3 корпуса на ТУ-Варна.

Материалната база на катедра „Корабоплаване, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища” отговаря напълно на високите изисквания за подготовка на командни кадри в корабоводенето. Тя включва: 

1. Съвременна лаборатория по морски комуникации и тренажор GMDSS.

2. Тренажор по радиолокационно наблюдение и прокладка и работа с ARPA

3. Тренажор по технически средства в корабоводенето.

4. Лаборатория по морско дело и управление на кораба.

5. Лаборатория по контрол на операциите на кораба и грижа за лицата на борда и техническа безопасност.

6. Лаборатория по навигация и маневриране.

7. Лаборатория по пристанищни технологии.

8. Лаборатория по експлоатация на флота и пристанищата.

9. Лаборатория по пристанищна механизация

10. Доброволчески център по морско спасяване.

11. Езикова лаборатория за подготовка по морски английски език.

12. Лаборатория "Безопасност на корабоплаването", създадена с помощта на фирма "К"-Line. 

Катедрата разполага с три модерни компютърни зали с подходящ софтуер по проблемите на съвременното корабоводене и експлоатацията на флота и пристанищата.