Начало Научна дейност

НАУЧНА ДЕЙНОСТ


Научно-изследователската дейност извършвана в катедра е в следните направления:

- извършване на натурни скоростни и маневрени изпитания на кораби;

- въвеждане на съвременни методи за осигуряване на навигационната безопасност при плаване в теснини и лоши хидро- метеорологични условия;

- използване на термовизионна техника за осигуряване на корабоплаването в условия на намалена видимост;

- организация и методика на търсене на потънали обекти;

- изследване на движението на кораба при изплаване от големи дълбочини;

- методи и средства за опазване на морето от замърсяване;

- защита на гражданските кораби при преминаване през райони на въоръжени конфликти.

Значителна част от научно-изследователските разработки и проекти имат практическо-приложен характер. Това са разработки за натурни скоростни и маневрени изпитания на кораби, намерили приложение на новопостроени кораби в България и за защита на кораба при особени обстоятелства, устройства и приспособления за товаро-разтоварни работи в пристанищата, изследване на търговски и технологични аспекти на доставките на пропан-бутан по море, разработване на технически средства и методика за отстраняване от водната повърхност на разлят нефт и др.

В научно -изследователската дейност дейно участие вземат студенти и докторанти. Ежегодно се организират студентски научни сесии, като авторите на класираните от специална комисия три най-добри доклада получават парични награди. През 2005 год.бяха успешно защитени две дисертации на докторанти, подготвени в катедра КУТОЧВП.

Докторантите получиха свидетелства от ВАК за научна степен „доктор”.

Връзка на научно-изследователската дейност с учебния процес.

Участие на студенти и специализанти в научно-изследователската дейност.

Съвместна научно-изследователска и практико-приложна дейност с регионални, национални и международни институции.

Научни постижения .